Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 183 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, от Закона за политическите партии, чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно резултатите от проведени на 26 март 2017 г. избори за народни представители в действащото в момента Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България, обективирани в Решение №4670-НС/30.03.2017 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „ГЕРБ“, БУЛСТАТ: 175248466, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, НДК, Административна сграда, етаж 17, за нуждите на Общинското ръководство на партията със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, имоти – частна общинска собственост за клубове, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.546.1.7 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.546.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.546 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 134,32 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Отец Паисий“ №4, ет. 1, предмет на АОС №904/04.11.1996 г.;

2. Помещение на втори етаж в масивна двуетажна сграда, отредена за здравен дом, построена в УПИ IV-246 – за Здравен дом в кв. 53 по плана на с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, Община Русе, между улиците „Хан Крум“ и „Хан Аспарух“, с площ от 27 кв.м., предмет на АЧОС №3826/05.03.2002 г.;

3. Преместваем обект по чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с площ от 22 кв.м., на един етаж, разположен в поземлен имот 502.676 по Кадастралния план на с. Семерджиево, ЕКАТТЕ: 66158, Община Русе, находяща се в с. Семерджиево, по ул. „Ястребовско шосе“.

II. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Българска социалистическа партия“, БУЛСТАТ: 000702014, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ №20, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, имоти – частна общинска собственост за клубове, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.3.26 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.2601.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2601 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 83,16 кв.м., с предназначение: За културна и обществена дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №81, бл. „Яворов“, вх. 2, ет. 0, предмет на АЧОС №9161/13.05.2019 г.;

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1440.1.9 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.1440.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1440 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 341,25 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, ет. 9, предмет на АЧОС №1153/17.02.1997 г.;

3. Помещение с площ от 35 кв.м., представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.268.1.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 188,01 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №2, ет. 5, предмет на АЧОС №7474/06.08.2015 г.;

4. Обект – частна общинска собственост, представляващ павилион по чл. 56 от ЗУТ, с площ от 123,42 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, до блок 12.

III. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Движение за права и свободи“, БУЛСТАТ: 000707470, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ №45 А, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, имоти – частна общинска собственост за клубове, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.16.29 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.2601.16, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2601 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 100,96 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №99, бл. „Йордан Йовков“, ет. 0, предмет на АЧОС №6949/18.04.2013 г.;

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2084.2.8 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.4.2084.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2084 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 47,76 кв.м., с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“ №45-47, ет. 2, обект „Д“, предмет на АЧОС №7292/02.07.2014 г.;

3. Помещение с площ от 20 кв.м., представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.268.1.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 188,01 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №2, ет. 5, предмет на АЧОС №7474/06.08.2015 г.;

4. Обект – частна общинска собственост, представляващ павилион по чл. 56 от ЗУТ, с площ от 97,44 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, ЕКАТТЕ: 66158, Община Русе, ул. „Ястребовско шосе“ №12.

IV. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“, БУЛСТАТ: 130451348, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ №5, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, имоти –частна общинска собственост за клубове, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.675.1.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.675.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.675 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 64,46 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Пирот“ №5, ет. 1, предмет на АЧОС №6665/19.03.2012 г.;

2. Част с площ от 69,54 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.675.1.10 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 187,00 кв.м., намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.675.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.675 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с предназначение: Ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Пирот“ №5, ет. 4, предмет на АЧОС №6665/19.03.2012 г.

V. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „АБВ Алтернатива за българско възраждане“, БУЛСТАТ: 176734649, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Врабча“ №23, ет. 2, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, за клуб самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.20 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.765.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 85,39 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 1, обект 3, предмет на АЧОС №6799/25.10.2012 г.

VI. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Възраждане“, БУЛСТАТ: 176845471, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христо Ботев“ №111, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, за клуб самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.765.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 57,18 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 2, обект 8, предмет на АЧОС №6799/25.10.2012 г.

VII. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Национален фронт за спасение на България“, БУЛСТАТ: 176129116, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Шипченски проход“ №63, завод „Електроника“%, сграда 2, етаж 3, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, за клуб самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.819.1.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.819.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.819 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 40,50 кв.м., с предназначение: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №33, ет. 0, предмет на АЧОС №3927/30.09.2002 г.

 Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)