Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 193 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1, т.6, чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе, както следва:

§ 1. Навсякъде в Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“  числото „300“ и числото „300,00“ се заменят с числото „600,00“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Правилникът влиза в сила от момента на разгласяването му чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл.78, ал.3 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)