Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 235 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

  1. Увеличава числеността на служителите в ОП „Управление на общински имоти“ с две щатни бройки, като общата численост на персонала в предприятието става 23 щатни бройки.
  2. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, както следва:

§ 1. чл. 5 придобива следната редакция:

„чл.5. Предметът на дейност на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ е : управление и стопанисване на общински жилищни имоти; картотекиране, настаняване и контрол по стопанисването на отдадени под наем общински жилищни имоти по сключените от Община Русе договори за наем; проучване и предложения до комисията по чл.6 от Наредба № 6 „За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища-общинска собственост“ на Общински съвет Русе за настаняване и пренастаняване в общински жилища и прекратяване на наемните правоотношения.“

§ 2. Чл. 14 от Правилника придобива следната редакция: „Численият състав на ОП „Управление на общински имоти“ се състои от 23 служители.“

§ 3. Приема ново Приложение № 1 към чл. 13 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, приложено към настоящото решение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, приет с Решение № 235 по Протокол №11/31.07.2020 г. и влиза в сила от 01.08.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)