Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 322 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 147 от Търговския закон и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на споразумение/я между СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД и Националната здравно осигурителна каса, на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите и във връзка § 1, ал. 3 от ПЗР на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., с което СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД да се съгласи да приеме от НЗОК заплащането на сума в общ размер на: 99 132,00 лв. (деветдесет и девет хиляди сто тридесет и два лева), представляваща отчетени, но незаплатени дейности и установени по реда на § 1, ал. 4 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2020 г. и преминали успешно през логически контрол в информационната система на НЗОК през 2015 г. и 2016 г., като СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД се откаже от претенциите си за заплащане на мораторна и законна лихва, по отношение на сумата в размер на 87 562,00 лв. (представляваща част от посочената по-горе сума), представляваща отчетени, но незаплатени дейности установени по реда на §1, ал. 4 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2020 г. за 2015 г., за които лечебното заведение има заведени две съдебни производства, включително и от претенцията за заплащане на сторените разноски по производствата по търговско дело № 807 и търговско дело 1344 по описа на Върховен касационен съд за 2020 г., включващо и за предходните инстанции.
УПЪЛНОМОЩАВА управителя на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД да участва в преговори за сключване на Споразумение/я относно сумата представляваща отчетени, но незаплатени дейности, установени по реда на § 1, ал. 4 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2020 г. за 2015 и 2016 г.
УПЪЛНОМОЩАВА управителя на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД да сключи споразумение/я с Националната здравно осигурителна каса, на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите и във връзка § 1, ал. 3 от ПЗР на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., с което/които да се съгласи НЗОК да заплати на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД сума в общ размер на: 99 132,00 лв. (деветдесет и девет хиляди сто тридесет и два лева), представляваща отчетени, но незаплатени дейности и установени по реда на § 1, ал. 4 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2020 г. и преминали успешно през логически контрол в информационната система на НЗОК през 2015 г. и 2016 г., като СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД се откаже от претенциите си за заплащане на мораторна и законна лихва, по отношение на сумата в размер на 87 562,00 лв. (представляваща част от посочената по-горе сума), представляваща отчетени, но незаплатени дейности установени по реда на §1, ал. 4 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2020 г. за 2015 г., за които лечебното заведение има заведени две съдебни производства, включително и от претенцията за заплащане на сторените разноски по производствата по търговско дело № 807 и търговско дело 1344 по описа на Върховен касационен съд за 2020 г., включително и за предходните инстанции.
УПЪЛНОМОЩАВА управителя на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД или упълномощено от него лице да сключи съдебна или извънсъдебна спогодба по търговско дело № 807 и търговско дело 1344 по описа на Върховен касационен съд за 2020 г., при условията, изрично посочени в т. 3 на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)