Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 404 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, ал. 7 и ал. 9, чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

            1.Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

            Приложение №1 – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

            Приложение №2 – Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за 2017 г., 2018 г., 2019 г и 2020 г.

            2.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2021 година.

            Приложение № 3 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2021 година.

            3.При отдаване под наем, под аренда, при разпореждане (извън случаите на приватизация) с имоти и вещи – общинска собственост, в случаите на възлагане изпълнението на дейностите и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии – общинска собственост, които се намират на територията, (в т.ч. и в землището) на съответното населено място, включено в териториалните граници на Община Русе, (с изключение на общинския административен център – град Русе), определя:

            – 30% от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се ползват за финансиране на изграждането        , за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място (кметство) по местонахождение на обекта на продажбата;

             – 30% от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, от наем, от аренда (в т.ч. и на земеделски земи и горски територии – общинска собственост), от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии – общинска собственост, да се ползват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място (кметство) по местонахождение на обекта, от който е реализиран прихода.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            (Иво Пазарджиев)