Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 542 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

  1. Увеличава числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с 10 щатни бройки, като общата численост на персонала на предприятието става 90 (деветдесет) щатни бройки.
  2. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, както следва:

§ 1. Приложение № 1 към чл. 13 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, се заменя с Приложение № 1 „Организационно-управленска структура на общинско предприятие „Паркстрой-Русе““, с обща численост на персонала – 90 щатни бройки, структурирани съобразно приложение № 1 – неразделна част към настоящия Правилник за изменение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящият Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе, приет с Решение № 542, по Протокол № 23/17.06.2021г. влиза в сила от 01.07.2021г.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)