Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 65 от 16.02.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 65
Прието с Протокол № 6/16.02.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.8 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Приема Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2011 – 2015 г., съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)

СТРАТЕВГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО  С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА  2011 – 2015 г. изтеглете от тук!