Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 85 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/, Общинският съвет реши:
1. Съгласува Годишен план за 2016 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Русе.
2. Съгласува Актуализирана оценка на риска към Стратегически план за периода 2014-2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

ГОДИШЕН ПЛАН За дейността на отдел Вътрешен одит в Община Русе за 2016 година