Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 91 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.10 от Раздел IV на Учредителния акт на Фондация „Русе – град на свободния дух“ , както и с чл.7, ал.4 и чл.9, ал.4 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, Общински съвет – Русе реши:

1.Приема отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г. /Приложениe 1/.

2.Одобрява годишен финансов отчет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г. /Приложение 2/.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)