Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 952 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.9, чл.69, ал.1 и чл.71, т.2 и т.3 от Закон за местните данъци и такси, и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§1 В чл.14
В алинея 1, т.3 изразът „чл.71а и 71е“ се заменя с „чл.60, ал.2 и чл.64, ал.1“
§2. В чл.16
В алинея 5 след думата „които“ се добавя израза „не са основни жилища,“ и думите „до края“ се заменя с „31 октомври“.
В алинея 6 се създава нова т.3 с текст „За молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.“.
В алинея 7 тестът се изменя и става „Декларациите по ал. 5 се приемат и завеждат в програмен продукт след проверка на посочените обстоятелства от длъжностно лице от Дирекция „Местни данъци и такси“. Декларациите се приемат, но пораждат последици само, когато всички съсобственици ли ползватели на имота са се подписали.“.
Създава се нова алинея 10 с текст „Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, като лицата по чл.15 подават декларация в Община Русе до 31 октомври на предходната година. Към декларацията се прилагат доказателствата за сключен договор за обслужване с лице, получило регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации. Декларацията се приема и завежда в програмен продукт на Дирекция „Местни данъци и такси“, но поражда последици само след съгласуването й от длъжностно лице от отдел „Екология“. В срок от 5 работни дни, длъжностното лице удостоверява с подписа си съгласуването на декларацията и я предава в Дирекция „Местни данъци и такси“. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.“
§3. В чл.16 „а“
В алинея 2
изречение 1-во текстът „отделен регистър на Общината /Кметството/“ се заменя с „програмен продукт на Дирекция „Местни данъци и такси“.
изречение последно изразът „по служебен ред, на данъчната администрация“ се заменя с „в Дирекция „Местни данъци и такси.“.
§4. В чл.49, т.1 се създава нова б. „г)“ с текст „експресна услуга – срок за изпълнение 1 работен ден: за граждани – 20 лв., за ЕТ и юридически лица – 40 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§5. Утвърждава Декларация по чл.71, т.2 от ЗМДТ по приложен образец.
§6. Утвърждава Декларация по чл.71, т.3 от ЗМДТ по приложен образец.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§7. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл.78, ал.3 АПК, с изключение на §2, предложение за изменение на чл.16, ал.5 последно предложение и за нова ал.10, които влизат в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)