Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 968 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 146, ал. 1 и ал. 3, чл. 147, ал. 2, чл. 221, т. 6 и т. 7 и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл. 26, чл. 30 и чл. 31, във връзка с чл. 3 от Закона за публичните предприятия, чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 6 и чл. 13, т. 5 и т. 6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

 1. Приема Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2021 г. на общинските еднолични търговски дружества: „Общински пазари” ЕООД; „Общински транспорт Русе“ ЕАД; „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД; „Медицински център 1 – Русе” ЕООД; „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД; „Център за психично здраве – Русе” ЕООД; „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.
 2. Одобрява Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските еднолични търговски дружества през 2021 г., съгласно приложение.
 3. Определя дивидент:
  3.1. 75% отчисление за Община Русе от нетната печалба по Годишния финансов отчет за финансовата 2021 г. на „Общински пазари” ЕООД, след данъчното й облагане, в размер на 102 496,31 лева.
  3.2. Дивидентът да се внесе по сметка на Община Русе, съгласно изискванията на Търговския закон.
 4. Освобождава от внасяне на дивидент общинските търговски дружества-лечебни заведения: „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД; „Медицински център 1 – Русе” ЕООД; „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД; „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.
 5. Избира проверители-регистрирани одитори за заверка на Годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2022 г., както следва:
  5.1. Димитър Петров Йорданов, с диплом №0123/29.10.1992 г. за „Общински пазари” ЕООД;
  5.2. „Експерт-М Одит“ ООД, рег. №041 за „Общински транспорт Русе“ ЕАД;
  5.3. Стефанка Тодорова Николова, с диплом №0041/22.01.2001 г. за „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД;
  5.4. Стефанка Тодорова Николова, с диплом №0041/22.01.2001 г. за „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД;
  5.5. Дияна Георгиева Пенчева, с диплом №0380/1997 г. за „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)