Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 993 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава Списък на имотите, частна общинска собственост, подлежащи на застраховане през 2023 г. срещу застрахователни рискове природни бедствия и земетресения, включващ:

  1. Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – раздел Б. Къщи – 178 броя (приложение №1);
  2. Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд – 263 броя (приложение №2);
  3. Списък на имоти частна общинска собственост – 22 броя (приложение №3).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)