Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание

Дневен ред на 11-о заседание, което ще се проведе на 31.07.2020 г. от 9.00 часа в гр.Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 11-о заседание, което ще се проведе на 31.07.2020  г. от 9.00 часа в гр.Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 486/2020 г.
 2. Питане от Станислав Бонев, представляващ сдружение „Русе пита“ – вх.№592/2020 г.
 3. Изказване от Мариян Димитров – 601/2020 г.
 4. Изказване от Мариян Димитров – 881/2020 г.
 5. К.л. 212 Откриване на процедура за приватизация на ½ ид.ч. от поземлен имот и самостоятелни обекти в сграда с административен адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“№20, предмет на АОС № 9002/22.02.2019 г.
 6. К.л. 213 Решение за приватизация чрез търг на двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2, със застроена площ от 44 кв.м., с разгъната застроена площ от 110 кв.м., с адрес: пл. „Д-р Мустаков“, гр. Русе, предмет на АОС №7388/05.02.2015 г.
 7. К.л. 210 Даване на съгласие за внасяне от Община Русе на непарична вноска в капитала на „Университетска многопрофилна болница за активни лечение „Канев“ АД
 8. К.л. 223 Приемане на решение за предоставяне за управление на новоизградени активи собственост на Община Русе на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
 9. К.л. 224 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана“
 10. К.л. 225 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот- частна общинска собственост, намиращ се гр.Русе по ул. „Плиска” № 5, бл. „Първа пролет“, вх. 1 на сдружение „ШАХМАТЕН КЛУБ-ПРИСТИС“
 11. К.л. 226 Застраховане на имоти – частна общинска собственост
 12. К.л. 227 Промяна в списъците с общински жилища
 13. К.л. 228 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес:  гр. Русе, ул. „Св. Димитър Басарбовски“
 14. К.л. 200 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Фондация „Русчук“
 15. К.л. 201 Отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 16. К.л. 202 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за офис на Сдружение „Българска национална асоциация „Активни потребители“
 17. К.л. 203 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 18. К.л. 220 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе   
 19. К.л. 204 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 20. К.л. 230 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в тематичен Коледен базар
 21. К.л. 205 Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки
 22. К.л. 206 Даване на съгласие за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост и одобряване на конкурсни условия
 23. К.л. 207 Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост
 24. К.л. 208 Промяна на количествата на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, в съответните подотдели, които ще се продават на търг с явно наддаване през 2020 г.
 25. К.л. 218 Дарение от страна на Община Русе на движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на заявителите физически лица, живущи в малките населени места на територията на Община Русе
 26. К.л. 221 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 27. К.л. 232 Предоставяне за ползване на получените средства от наем на земеделските земи собственост на закритото през 2008 г. ОУ „Христо Ботев“ в с. Червена вода
 28. К.л. 233 Намаляване размера на наемни вноски по реда на чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
 29. К.л. 234 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ –  Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.182.6 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 30. К.л. 211 Разпределяне на печалбата за 2019 г. на общинските еднолични търговски дружества – лечебни заведения
 31. К.л. 222 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 31.07.2020 г.
 32. К.л. 199 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 33. Промяна в състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол
 34. К.л. 195 Приемане на нов Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности“ – Русе
 35. К.л. 196 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
 36. К.л. 197 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“
 37. К.л. 216 Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2023
 38. К.л. 217 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, поемане на ангажимент за осигуряване устойчивост и съгласие за партньорство 
 39. К.л. 219 Актуализация на Работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух за 2020 г.“  
 40. К.л. 231 Утвърждаване на Списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2020/2021 година
 41. К.л. 209 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.19.3, находящ се в местност „Папаз бюлюк“, гр. Русе
 42. К.л. 214 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.43.24, находящ се в местността  „Кадишева нива“, гр. Русе
 43. К.л. 215 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.682, находящ се в местността  „Касева чешма“, гр. Русе
 44. К.л. 229 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.746, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 45. К.л. 235 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.299.18, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе
 46. К.л. 198 Приемане на Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе
 47. Приемане на график на  заседанията на ОбС – Русе за периода от месец септември 2020г. до месец декември 2020 г.                         
 48. Питания на общински съветници

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Иво Пазарждиев/

Дневен ред на 10-то заседание, което ще се проведе на 18.06.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в зала „Св. Георги“, ет.6

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 10-то заседание, което ще се проведе на 18.06.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в зала „Св. Георги“, ет.6 в сградата на общината, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.159 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л.193 Одобряване на нова структура на дейност „Общинската администрация“ и промяна на численост в местните дейности в сила от 01.07.2020 г.
 3. К.л.179 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2019 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 4. К.л.180 Предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. (десет години) на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост с адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци” № 14, бл. „Клисура“, вх.1, ет.1 на Сдружение „Национална асоциация на сляпо – глухите в България“
 5. К.л.181 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, Община Русе, ул. „Хан Крум“ №29, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 6. К.л.182 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Под левента”, землище на гр. Русе
 7. К.л.183 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, Община Русе, ул. „Г. Бенковски“ №5, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 8. К.л.184 Изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.314.84 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес град Русе, местност „Коев кладенец“
 9. К.л.185 Отдаване под наем на част от масивна едноетажна сграда – публична общинска собственост, разположена в ПИ №502.1055 по плана на с. Ново село, Община Русе
 10. К.л.186 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 11. К.л.187 Освобождаване от плащане на месечни наемни вноски на наемателите на общински имоти за периода от 14.05.2020 г. до 31.05.2020 г. включително, чиято дейност е засегната от наложените временни противоепидемични мерки със заповеди на Министъра на здравеопазването на Република България през време на извънредната епидемична обстановка, обявена с РМС № 325 / 14.05.2020 г.
 12. К.л.189 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на терени – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки
 13. К.л.190 Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки
 14. К.л.194 Предоставяне безвъзмездно в полза на политически партии за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 15. К.л.162 Даване на съгласие за участие на Община Русе като член в Сдружение „Дунавски Дигитален иновационен хъб“, подкрепа на кандидатстването му с проектно предложение по програма „Цифрова Европа“
 16. К.л.171 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 17. К.л.161 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и  условията  за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на  територията на Община Русе
 18. К.л.178  Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2020 г. и допълнение с вх.№ 584/05.06.2020 г.
 19. К.л.176 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Инвестиране в пътната безопасност  и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“,акроним на проекта:ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU, с код: ROBG-418 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
 20. К.л.177 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“, с e-MS код ROBG-424 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
 21. К.л.163 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 г.
 22. К.л.188 Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г., приемане на доклада за 2019 год. и Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2020 г. и прогноза за 2021 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
 23. К.л.172 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 24. К.л.192 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение
 25. К.л.173 Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД 
 26. К.л.164 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –довеждащи водопровод и електропровод  до имот с идентификатор 47336.10.331 в м. „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
 27. К.л.165 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащи водопровод и електропровод  до имот с идентификатор 63427.299.42 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 28. К.л.166 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53 в м. „Корията“, землище на с. Сандрово
 29. К.л.167 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.741, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе  
 30. К.л.168 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.166.152, находящ се в местността „АСТАРДЖИЙКА“, гр. Русе  
 31. К.л.169 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65348.68.176, находящ се в местността „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе  
 32. К.л.170 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.148, находящ се в кв. ДЗС, гр. Русе
 33. К.л.174 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2368, находящ се в местност „Караач“, гр. Русе
 34. К.л.175 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.300.38, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе
 35. К.л.191 Приемане на решение по Сигнал с вх. № 259/27.02.2020г. до Комисията по етика
 36. Питания
 37. Питане от Станислав Бонев, представляващ сдружение „Русе пита“ – вх.№592/2020 г.

2020 г.

 • Изказване от Мариян Димитров – 486/2020 г.
 • Изказване от Мариян Димитров – 601/2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Иво Пазарждиев/

Дневен ред на 9-то заседание, което ще се проведе на 21.05.2020 г., от 9.00 часа, в Пленарна зала, в сградата на Община Русе

 На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 9-то заседание, което ще се проведе на 21.05.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в Пленарна зала на общината, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 157 Предоставяне на временна финансова помощ на „Общински транспорт – Русе“ ЕАД
 2. К.л. 154 Подновяване договора за управление на управителя на общинско търговско дружество – лечебно заведение „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД
 3. К.л. 150 Общо събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД“ АД
 4. К.л. 141 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-282 в кв. 8 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе 
 5. К.л. 142 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-5690 в кв. 219 по регулационния план на град Русе 
 6. К.л. 143 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-1690 в кв. 70 – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ЕКАТТЕ:47336, Община Русе, ул. „Тулча“№6, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 7. К.л. 156 Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. (десет години) на самостоятелни обекти в сграда – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, етаж 7 и 10 на Регионално управление на образованието – Русе
 8. К.л. 139 Изменение на т. 1 от Решение №483, прието с Протокол №20 от 23.03.2017 г., изменено с Решение №1001 от 15.11.2018 г., във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейностите по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия за усвояване и погасяване“
 9. К.л. 151 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 10. К.л. 152 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2020 година
 11. К.л. 140 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
 12. К.л. 146 Решение за даване на съгласие на Община Русе да кандидатства като партньор по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
 13. К.л. 147 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 14. К.л. 153 Даване на Съгласие за издаване на Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 15. К.л. 148 Промяна местоположението на предоставяне на социалната услуга Дом за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ „Милосърдие“, считано от 01.07.2020 г.  
 16. К.л. 149 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2019 г.
 17. К.л. 155 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“
 18. К.л.132 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.228, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 19. К.л. 133 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.529, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
 20. К.л. 134 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47336.61.13, находящ се в местността „Ясаците“, гр. Мартен, община Русе
 21. К.л. 135 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1397, находящ се в местността „Папаз дере“, гр. Русе
 22. К.л. 136 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.775, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 23. К.л. 137 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.580, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 24. К.л. 138 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и кабел НН до имот с идентификатор 63427.43.23 в м. „Кадишева нива“ – землище на гр. Русе
 25. К.л. 144 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.543, находящ се в местността „Дрибак 6“, с. Николово, община Русе
 26. К.л. 158 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода ноември 2019 г. – април 2020 г.
 27. К.л. 145 Създаване на Временна комисия, която да подготви промени, свързани с изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 28. Избиране на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад с предложение до ОбС – Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за Районен съд – Русе
 29. Питания
 30. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 486/2020 г.

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на Общински съвет – Русе

Дневен ред на 8-то заседание, което ще се проведе на 23.04.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 8-то заседание, което ще се проведе на 23.04.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в Пленарна зала на общината, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.125 Предприемане на мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса, посредством приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе във връзка с обявеното извънредно положение относно пандемия от COVID-19
 2. К.л.128 Изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ на обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+400 до км 76+200, на територията на Община Русе, и за промяна на предназначението на засегнатите поземлени имоти – общинска собственост
 3. К.Л. 108 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV – 2 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
 4. К.Л. 109 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Божанова ливада“, землище на гр. Русе
 5. К.Л. 110 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на едноетажна търговска сграда върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“
 6. К.Л. 111 Съгласие за продажба на общински терен от 197 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VIII-110 в кв. „Източна промишлена зона“ по регулационния план на град Русе 
 7. К.Л. 112 Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и сервитут  на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение през ПИ 87700.25.94 с НТП – пасище, публична общинска собственост  
 8. К.Л. 115 Откриване на процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.1.283.2, с адрес: гр. Русе. Кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“№106, предмет на АЧОС №9003/25.02.2019 г.
 9. К.Л. 101 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 10. К.л.124 Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 11. К.Л. 102 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, пл. „Хан Аспарух“ №27, ет. 1
 12. К.Л. 103 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №38/30.12.2019 г. от Бюджет 2020 г., утвърден с Решение на Общински съвет №66, прието с Протокол №5/10.02.2020 г. Приложение №18
 13. К.л.129 Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху имоти частна общинска собственост, както следва: самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.1  с площ 205кв.м,. самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.3 с площ 15кв.м., самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.4 с площ 31кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.5 с площ 31 кв. м, находящи се в сграда с идентификатор 63427.7.771.3, разположени в поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Русе,  адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ № 2, на Спортен клуб Захариев файт тийм
 14. К.л.123 Отдаване под наем на част от административна сграда – публична общинска собственост, кметство в с. Червена вода, за поставяне на терминално устройство АТМ – банкомат
 15. К.л.127 Освобождаване от плащане на месечни наемни вноски на наемателите на общински имоти за периода на извънредното положение, чиято дейност е пряко засегната от обявеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение
 16. К.Л. 117 Одобряване решение на кмета на Община Русе за отправяне на предложение към концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
 17. К.л.119 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост
 18. К.Л. 114 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“
 19. Предложение за намаляване на наемните цени на обектите, стопанисвани от „Общински пазари“ ЕООД, във връзка с извънредното положение в страната
 20. Одобряване на споразумение между Община Русе и община Сливо поле по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, необходимо за подаване на искане за сключване на допълнително споразумение
 21. К.л.121 Разкриване на яслена група към Детска ясла №16, на адрес: гр. Русе, улица „Неофит Рилски“№2-А
 22. К.Л. 89 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
 23. К.Л. 93 Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
 24. К.л.122 Допълване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията
 25. К.л.126 Допълнение на „Обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл.56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредба №7 на Общински съвет-Русе, обслужващи търговията, на територията на гр. Русе“        
 26. К.Л. 92 Одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ I – “за гробищен парк“ и УПИ II  и план за застрояване за УПИ III – „за гробищен храм“ в квартал 948 по плана на квартал „Средна кула“, гр. Русе
 27. К.Л. 94 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.699, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе
 28. К.Л. 95 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.180.27, находящ се в местността „НАД ЛИНИЯТА“, гр. Русе
 29. К.Л. 105 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77342.46.5, находящ се в местността „ГОРНИТЕ НИВИ“, с. Хотанца, община Русе
 30. К.Л. 106 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.569, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе
 31. К.л.120 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно електрозахранване до поземлен имот 503.2137 в м. „Дрибак 1,2“, землище на с. Николово 
 32. К.л.131 Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 33. К.Л. 90 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 34. К.Л. 100 Създаване на работна група, която да подготви промени, свързани с актуализирането на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе 
 35. К.Л. 99 Опрощаване на публично вземане по Молба за опрощаване до Президента на Република България с вх. 094-05-24/31.07.2019 г.
 36. Питания на общински съветници
 37. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 312/2020 г.
 38. Изказване на Милка Балабанова – вх.№ 314/2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Иво Пазарджиев/

Дневен ред на 7-то заседание, което ще се проведе на 19.03.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 7-то заседание, което ще се проведе на 19.03.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предоставяне на информация във връзка с предприетите мерки за овладяване на пандемията от COVIT-19
 2. К.Л. 89 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
 3. К.Л. 108 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV – 2 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
 4. К.Л. 109 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Божанова ливада“, землище на гр. Русе
 5. К.Л. 110 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на едноетажна търговска сграда върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“
 6. К.Л. 111 Съгласие за продажба на общински терен от 197 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VIII-110 в кв. „Източна промишлена зона“ по регулационния план на град Русе 
 7. К.Л. 112 Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и сервитут  на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение през ПИ 87700.25.94 с НТП – пасище, публична общинска собственост  
 8. К.Л. 113 Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на самостоятелни обекти в сграда – общинска собственост   
 9. К.Л. 115 Откриване на процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.1.283.2, с адрес: гр. Русе. Кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“№106, предмет на АЧОС №9003/25.02.2019 г.
 10. К.Л. 116 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 1938 кв.м. и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна“, със застроена площ от 339 кв.м., с адрес: град Русе, кв. ДЗС, ул. „Чинар“, предмет на АОС №7180/14.02.2014 г. 
 11. К.Л. 117 Одобряване решение на кмета на Община Русе за отправяне на предложение към концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
 12. К.Л. 101 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 13. К.Л. 102 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, пл. „Хан Аспарух“ №27, ет. 1
 14. К.Л. 118 Изменение на Решение №90, прието с Протокол №6/21.02.2020 г. на Общински съвет – Русе във връзка с кандидатстване по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 15. К.Л. 98 Кандидатстване на община Русе пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „С грижа за хората“ и осигуряване на съфинансиране по проекта 
 16. К.Л. 96 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 17. К.Л. 97 Приемане на Бюджетна прогноза 2021-2023 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
 18. К.Л. 103 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №38/30.12.2019 г. от Бюджет 2020 г., утвърден с Решение на Общински съвет №66, прието с Протокол №5/10.02.2020 г. Приложение №18
 19. К.Л. 114 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“
 20. К.Л. 104 Дарение за основен ремонт и реставрация на Църква „Св. Петка“ и изграждане на Посетителски център с параклис
 21. К.Л. 91 Промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества – Русе
 22. К.Л. 60 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
 23. К.Л. 93 Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
 24. К.Л. 92 Одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ I – “за гробищен парк“ и УПИ II  и план за застрояване за УПИ III – „за гробищен храм“ в квартал 948 по плана на квартал „Средна кула“, гр. Русе
 25. К.Л. 94 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.699, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе
 26. К.Л. 95 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.180.27, находящ се в местността „НАД ЛИНИЯТА“, гр. Русе
 27. К.Л. 105 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77342.46.5, находящ се в местността „ГОРНИТЕ НИВИ“, с. Хотанца, община Русе
 28. К.Л. 106 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.569, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе
 29. К.Л. 90 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 30. К.Л. 100 Създаване на работна група, която да подготви промени, свързани с актуализирането на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе 
 31. К.Л. 107 Извънредно общо събрание на акционерите на „Сплендид“ АД
 32. К.Л. 99 Опрощаване на публично вземане по Молба за опрощаване до Президента на Република България с вх. 094-05-24/31.07.2019 г.
 33. Приемане на график на  заседанията на ОбС – Русе за периода от месец април                                                     2020 г. до месец юли 2020 г.                         
 34. Питания на общински съветници
 35. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 312/2020 г.
 36. Изказване на Милка Балабанова – вх.№ 314/2020 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Пламен Рашев/

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Етика, което ще се проведе на 05.03.2020 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Сигнал с изх.№ 259/27.02.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Косю Станев/

Дневен ред на 6-то заседание, което ще се проведе на 21.02.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 6-то заседание, което ще се проведе на 21.02.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.Л. 67 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 2. К.Л. 64 Инвестиция за изграждане на нов пазар в кв. „Здравец-Изток“, гр. Русе
 3. К.Л. 65 Подновяване договора за управление на управителя на общинско търговско дружество – лечебно заведение „Медицински център – 1 – Русе“  ЕООД
 4. К.Л. 71 Съгласие за продажба на общински терен от 34 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XVI-1912 в кв. 154 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 5. К.Л. 72 Съгласие за продажба на общински терен от 16 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ I-269 в кв. 151 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 6. К.Л. 73 Съгласие за продажба на общински терен от 1 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ V-5840 в кв. 154 по регулационния план на град Русе
 7. К.Л. 74 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XXIII-422 в кв. 14 по регулационния план на село Николово, Община  Русе
 8. К.Л. 75 Заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 27.02.2020 г.
 9. К.Л. 76 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ водопровод и захранващ кабел НН през ПИ 63427.145.92 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 10. К.Л. 77 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“ №32
 11. К.Л. 78 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  с. Тетово, Община Русе, ул. „Генерал Столетов“ №30 и №28
 12. К.Л. 79 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Русалка“ №1-А, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 13. К.Л. 80 Продажба на недвижим имот–частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, представляващ имот № 504.1534 с площ 900 кв.м., по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 и 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе.
 14. К.Л. 81 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ½ ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.5.9, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, и ½ ид. части от построената в имота сграда с идентификатор 63427.5.9.1, с адрес гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15 
 15. К.Л. 82 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 16. К.Л. 83 Откриване на  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Николово, Община Русе
 17. К.Л. 84 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, Община Русе.
 18. К.Л. 85 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 6”
 19. К.Л. 86 Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда (разширение на лятна кухня) в имот – общинска собственост, находящ се в село Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, Област Русе, ул. „Пирин“ № 9
 20. К.Л. 87 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Елин Пелин“ № 17
 21. К.Л. 88 Промяна в състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол
 22. К.Л. 66 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като площадка за третиране на строителни отпадъци, с адрес гр. Русе, местност „Под Ормана“, предмет на АЧОС № 5678 / 18.02.2009 г.
 23. К.Л. 70 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 24. К.Л. 68 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г.
 25. К.Л. 69 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма  на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г.
 26. Вх. №182/05.02.2020 г. Промяна на представителя на Община Русе в Организацията за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма
 27. К.Л. 60    Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
 28. К.Л. 63 Определяне на начални продажни цени и начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2020 г.
 29. К.Л. 58 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2019 година
 30. К.Л. 61    Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе
 31. К.Л. 62 Сформиране на нов Обществен съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане
 32. К.Л. 59 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел до имот с идентификатор 02796.510.52 в м. „Малък саджак“, землище на с. Басарбово
 33. Вх. №191/06.02.2020 г. Предложение от местна гражданска инициатива за изменение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
 34.  Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Иво Пазарджиев/

Дневен ред на 5-то извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.2 и 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 5-то извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019-2023 година
 2. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 година
 3. К.Л.55 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2019 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2020 г.
 4. К.Л.53 Приемане бюджет на Община Русе за 2020 година  и приложенията към него /с преходен остатък/
 5. К.Л.54 Предварително съгласие за прилагане на мярка за насърчаване на инвестиции по чл. 15, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), спрямо три поземлени имоти с построените в същите сгради и постройки – собственост на Община Русе, след получаване на сертификат за инвестиции – клас „А“ от частен инвеститор

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Иво Пазарджиев/

Дневен ред на 4-то заседание, което ще се проведе на 23.01.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 4-то заседание, което ще се проведе на 23.01.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.Л. 32 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.Л. 37 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори за 2018 г.
 3. К.Л. 38 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2019 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. 
 4. К.Л. 49 Определяне размера на възнаграждението на Кмета на Община Русе
 5. К.Л. 34 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 6. К.Л. 44 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли напитки
 7. К.Л. 45 Отдаване под наем на част от масивна едноетажна сграда – автоспирка – публична общинска собственост, разположена в УПИ III-530, за кметство от кв. 61, по плана на с. Тетово, Община Русе 
 8. К.Л. 47 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – електрически кабел през ПИ 65348.68.69 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 9. Вх.№ 37 Кандидатстване на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе за безвъзмездно финансиране по BGCULTURE-2.001 – Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“
 10. К.Л. 35 Образуване на временна комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяване на атмосферния въздух в Община Русе, да предостави цялата информация на гражданите и да изготви обща позиция на русенската общественост по въпроса
 11. К.Л. 46 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии – общинска собственост за 2020 год.
 12. К.Л. 41 Програмен и финансов план за 60.МФ „Мартенски музикални дни“ през 2020 г.
 13. К.Л. 48 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2020 година
 14. К.Л. 36 Одобряване на протокол за съвместно сътрудничество между Община Русе и лечебни заведения УМБАЛ „Канев“ АД, УМБАЛ „МЕДИКА – РУСЕ“ ООД и СБАЛФРМ „Медика“ ООД в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, по сключен Договор №BG05M9OP001-2.040-0117-C01 на ОП РЧР
 15. К.Л. 42 Приемане на промяна вида на социална услуга „Приют“, с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, с капацитет 60 лица на „Център за временно настаняване“ на бездомни лица и лица в риск , с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, с капацитет 60 лица, считано от 01.05.2020 г. 
 16. К.Л. 33 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопровод до имот с идентификатор 63427.107.38 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе
 17. К.Л. 39 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и ел. захранване до имот с идентификатор 63427.106.41 в м. „Харманлъка“, землище на гр. Русе
 18. К.Л. 40 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.566, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 19. К.Л. 43 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.324, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе  
 20. К.Л. 50 Избор на представител на Общински съвет – Русе в Областния съвет за намаляване риска от бедствия на област Русе 
 21. Вх.№ 47/2020 г. Упълномощаване представляващия Община Русе в СД на дружеството да гласува за предоговаряне на банков кредит
 22. К.Л. 51 Предложение от местна гражданска инициатива с вх. №573/24.09.2019 г., касаещо сградата на закритото училище в кв. „Средна кула“
 23. Изказване на Бойко Никифоров
 24. К.Л. 52 Предложение от местна гражданска инициатива за забрана изгаряне на отпадъци, мониторинг върху замърсяването на въздуха от производствени източници и мониторинг върху електромагнитните излъчвания на мобилните оператори на територията на Община Русе
 25. Питания на общински съветници
 26. Питане от Милка Балабанова
 27. Изказване на Мариян Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Иво Пазарджиев/

Дневен ред на 3-то заседание, което ще се проведе на 16.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 3-то заседание, което ще се проведе на 16.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.Л. 10 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Долапите“
 2. К.Л. 11 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“№1 
 3. Вх. №694/04.12.2019 г. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, на Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе
 4. К.Л. 13 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 3“, ул. „ Никола Й. Вапцаров“   
 5. К.Л. 14 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, кв. 8 по регулационния план на село Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе    
 6. К.Л. 15 Съгласие за продажба на общински терен от 28 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-63 в кв. 7 по регулационния план на село Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе    
 7. К.Л. 16 Съгласие за продажба на общински терен от 13,70 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-1061 в кв. 717 по регулационния план на град Русе
 8. К.Л. 17 Съгласие за продажба на общински терен от 124 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-1260 в кв. 275  по регулационния план на град Русе
 9. К.Л. 18 Съгласие за обезщетяване наследниците на Христо Стоянов Мойсев с недвижими имоти, представляващи земеделски земи с идентификатори 63427.40.14 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, местност „Кадишева нива“ и 63427.46.16 по КККР на град Русе, местност „Налчеджи бюлюк“, землище на град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ
 10. К.Л. 19 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 6“
 11. К.Л. 20 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, местност „Ломски отдел“
 12. К.Л. 21 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул.  „Йосиф Дайнелов“№11 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 13. К.Л. 27 Съгласие за продажба на общински терени от 19,50 кв. м. и 8,30 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ III-985 в кв. 122 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 14. К.Л. 8 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. на територията на гр. Русе
 15. К.Л. 9 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
 16. К.Л. 24 Информация за изменение на Бюджета на Община Русе към 30.09.2019 година   
 17. К.Л. 22 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година  
 18. К.Л. 23 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС № 344/21.12.2018 г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол № 42/05.02.2019 г. – Приложение №18   
 19. К.Л. 12 Промяна в състава на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух  
 20. К.Л. 25 Членство на Община Русе в сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ Сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център по ИКТ за интелигентно и устойчиво развитие
 21. К.Л. 26 Членство на Община Русе в сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ Сдружение с нестопанска цел РИЦ „Иновативен растеж“ 
 22. К.Л. 28 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по покана „Изграждане на младежки центрове“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., както и да поеме ангажимент за осигуряване на устойчивост
 23. К.Л. 29 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2020 г.
 24. К.Л. 1 Промяна на Приложение №2 от Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“
 25. К.Л. 30 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.575, находящ се в местността „Гълъбец“,гр. Русе
 26. К.Л. 31 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.754, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 27. К.Л. 2 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.313.100, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
 28. К.Л. 3 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 47336.10.331 и 47336.10.70, находящи се в местността „Вехтите лозя“, в землището на гр. Мартен, Община Русе
 29. К.Л. 4 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 02796.17.7, находящ се в землището на с. Басарбово, Община Русе в местността „БРАНЗАЛАНА“
 30. К.Л. 5 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 02796.17.56, находящ се в землището на с. Басарбово, Община Русе в местността „БРАНЗАЛАНА“
 31. К.Л. 6 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.154.54, находящ се в местността „Хайдук дере“, гр. Русе
 32. К.Л. 7 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.232, находящ се в местността „Нови Халваджи“, гр. Русе
 33. Питания на общински съветници

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Иво Пазарджиев/