Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по бюджет и финанси

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 10.06.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.06.2010 от 10.00 часа

1. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в пар. 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л. 799
2. Заличаване …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 10.06.2010 от 10.00 часа”

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 13.05.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 13.05.2010 от 10.00 часа

1. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на гаражи – к.л. 763
2. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд -кл 764
3. Изменение …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 13.05.2010 от 10.00 часа”

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 15.04.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 15.04.2010 от 10.00 часа

1. Удостояване с награда Почетен гражданин на град Русе – кл. 732
2. Промени в Правилника за организацията и управлението на ОП „Комунални дейности” -кл 733
3. Изменение на Наредба № 16 …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 15.04.2010 от 10.00 часа”

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 11.03.2010 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по бюджет и финанси

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 11.03.2010 г. от 10.00 часа

1. Правилник за дейността на обществения посредник- кл 696
2. Допълнение на правилника за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата -кл 697 …  Подробно “Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 11.03.2010 г. от 10.00 часа”

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 11.02.2010 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по бюджет и финанси

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 11.02.2010 г. от 10.00 часа

1. Приемане на отчета на бюджета на Община Русе за 2009 г. – контролен лист 692;
2. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за …  Подробно “Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 11.02.2010 г. от 10.00 часа”

Дневен ред на ПК по Бюджет и финанси за заседанието на 21.01.10, 10.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 21.01.10, 10.00 ч.

1. Годишен отчет за 2009 г. за изпълнението на програмата за управление на Община Русе за мандат 2009-2011 г. – кл 653
2. Допълване предмета на дейност на ОП „Комунални дейности”- кл 654
3. …  Подробно “Дневен ред на ПК по Бюджет и финанси за заседанието на 21.01.10, 10.00 ч.”

Дневен ред ПК по бюджет и финанси за заседанието на 03.12.2009, 10.00 ч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 03.12.2009, 10.00 ч.

1. Намаляване активите на „Паркстрой” ЕООД – кл 622
2. Заличаване на „Истър” ЕООД в ликвидация в Търговски регистър – кл 624
3. Определяне размера на такса битови отпадъци за висшите училища на територията …  Подробно “Дневен ред ПК по бюджет и финанси за заседанието на 03.12.2009, 10.00 ч”

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 05.11.2009, 10.00 ч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 05.11.2009, 10.00 ч.

1. Решение за приватизация чрез търг – КЛ 588
2. Конкурс за отдаване под наем в училищата – КЛ 590
3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част …  Подробно “Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 05.11.2009, 10.00 ч”

Дневен ред на заседание на комисия „ Бюджет и финанси” на 01.10. 2009 год.

1. Отмяна на част от решение № 611, прието с протокол № 30/ 16.07.200г. ОС РУСЕ – к.л. 566
2. Корекция на план – сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 от приходите от таксите за битови отпадъци. – к.л. 567
3. Търг за продажба на …  Подробно “Дневен ред на заседание на комисия „ Бюджет и финанси” на 01.10. 2009 год.”

Съобщение на Община Русе

На територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Изграждане на кораборемонтен пристан, състоящ се от преходна рампа и плаващ понтон”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.555 по кадастрална карта на гр. Русе, с възложител: „Ривър сервиз” ЕООД.

За предложението е завършена процедура по преценяване необходимостта …  Подробно “Съобщение на Община Русе”