Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 3 Прието с Протокол № 1/13.11.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.54, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

  1. Избира временна комисия, която в едноседмичен срок да изготви проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 3 Прието с Протокол № 1/13.11.2023г.”

РЕШЕНИЕ № 2 Прието с Протокол № 1/13.11.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 8 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет и неговите комисии и взаимодействията им с общинската администрация, общинският съвет реши:

            1. Избира акад. Христо Белоев, дтн  за председател на Общински …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 2 Прието с Протокол № 1/13.11.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1 Прието с Протокол № 1/13.11.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

  1. Утвърждава комисия за провеждане на избор за председател на Общински съвет – Русе, с численост 11 души.
  2. Избира за
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1 Прието с Протокол № 1/13.11.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1501 Прието с Протокол № 53/16.10.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 69, ал. 3, във връзка с ал. 1 и ал. 2 от Наредба за …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1501 Прието с Протокол № 53/16.10.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1500 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68а, ал. 4 от ЗСВ, Общински съвет – Русе реши:

Определя кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе, които предлага за избиране от Общото събрание на съдиите …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1500 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1499 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 1387, прието с Протокол № 49/15.06.2023 г. на Общински съвет – Русе,  Общински съвет – Русе реши:

                 Поправя допуснати очевидни фактически …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1499 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1498 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема обръщение до Министерския съвет на Република България, със следния текст:

ОБРЪЩЕНИЕ:

Общински съвет – Русе се обръща към Министерския съвет на Република България с категорично настояване за предприемане на реални …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1498 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1496 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с              вх.№ вх.№ УТ-27-70 от 14.06.2023г. от Ивелин Антонов Иванов, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1496 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”