Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 40 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец май 2019 г. до м. октомври 2019 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:подробно “РЕШЕНИЕ № 40 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 41 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

  1. Одобрява Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2018
подробно “РЕШЕНИЕ № 41 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 42 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 ЗПСК, Общинският съвет реши:

  1. Приема Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2019 г. – Приложение №1.
  2. Приема Годишен план за
подробно “РЕШЕНИЕ № 42 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 43 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, съгласно чл.5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Общински съвет – Русе реши:

1. … подробно “РЕШЕНИЕ № 43 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 44 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал. 1 и 5 от Закона за устройство на територията; чл. 11, ал. 1 … подробно “РЕШЕНИЕ № 44 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 45 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската … подробно “РЕШЕНИЕ № 45 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 46 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 4 и ал. 3, т. 1 на същия член от Закона за собствеността и … подробно “РЕШЕНИЕ № 46 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 47 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Регионална библиотека „Любен Каравелов“ да кандидатства с проектно предложение „Изкуството на комикса“, по Резултат 2 „Подобрен достъп до
подробно “РЕШЕНИЕ № 47 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 48 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Образува временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства,
подробно “РЕШЕНИЕ № 48 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 49 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:

Приема Годишен план за ползване на дървесина … подробно “РЕШЕНИЕ № 49 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.”