Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 39 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-75/03.10.2019г. от Мирослав Илиев Гецов,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване
подробно “РЕШЕНИЕ № 39 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 37 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-73/17.10.2018г. и 94А-7821-2#1/10.10.2019г. от Кристиан Антонов Стайков и Матиас Антон Стайков,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на
подробно “РЕШЕНИЕ № 37 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 38 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

  На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-78/09.10.2019г. от Румен Иванов Радев,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за
подробно “РЕШЕНИЕ № 38 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 36 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-71/17.10.2018г. и 94А-7821-2#1/10.10.2019г. от Антон Иванов Стайков,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план
подробно “РЕШЕНИЕ № 36 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 35 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№30-4123-3#1/18.09.2019г. и УТ-27-69/17.10.2018г. от „АРТЕМИДА МОДЕЛС РУСЕ“ООД,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план
подробно “РЕШЕНИЕ № 35 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 34 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-72/17.10.2018г. и 94А-7821-2#1/10.10.2019г. от Кристиан Антонов Стайков и Матиас Антон Стайков,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен
подробно “РЕШЕНИЕ № 34 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 33 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-83/22.10.2019г. от Кристиана Красимирова Петрова, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за
подробно “РЕШЕНИЕ № 33 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 32 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-85/04.11.2019г. от Веско Парашкевов Василев,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот
подробно “РЕШЕНИЕ № 32 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 31 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общински съвет-Русе реши:

  1. Приема правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността
подробно “РЕШЕНИЕ № 31 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 30 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2020 година, съгласно Приложение 1 и … подробно “РЕШЕНИЕ № 30 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.”