Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 678 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, вр.чл.24, ал.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници, Общински съвет – Русе реши:

Определя цени за таксиметров превоз на пътници за 2022 г. за един километър пробег …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 678 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 677 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.3 от Наредба № 6 на ОбС – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

Определя Деян Иванов Недков – …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 677 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 676 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

§ 1. В чл.40  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, се заличава т.12 „Комисия за взаимодействие с гражданското общество“.

§ 2. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 676 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 675 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.7, ал.1 и чл.15, ал.1 от ЗНА, във връзка с чл.76, ал.1 и 3 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 675 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 674 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 674 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 672 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед за сумата от 341 867,19 лв. (триста четиридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и деветнадесет стотинки), представляваща 45% от
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 672 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 671 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост, и чл. 46, ал. 8 от Наредба № 1, на Общински съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 671 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 670 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед за сумата от   234 986,00 лв., представляваща 30% от размера на БФП, по проект BGENERGY-2.001-033 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 670 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 669 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрации, чл. 58, ал. 4, във вр. с 53, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. чл. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 669 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.”