Решения

РЕШЕНИЕ № 334 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, § 4, ал. 1, 3 и 7 от ПЗР към …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 334 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 333 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание 21, ал. 2, пр. IV от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
Изменя Решение № 255, прието с Протокол № 12 от 10.09.2020 г. в точка 1 и точка 2, както следва:
В точка 1 се правят следните изменения: текстът „ , чрез вноска от 1 125 000 (един милион …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 333 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 332 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 45, ал. 9, във връзка с чл. 45, ал. 7, и чл. 21, ал. 2, пр. IV от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

Отменя свое Решение № 281, прието с Протокол № 13 от 22.10.2020 г. в частта му по точка 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)

…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 332 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 331 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с чл. 76, ал. 1 и ал. 3 от АПК, Общинския съвет – Русе реши:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 331 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 330 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба №4 За провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 330 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 329 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 14, ал. 8 от ЗОС Общински …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 329 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 328 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-74/01.10.2020г. от Даринка Нейчева Цанева, упълномощен представител по пълномощно рег. №2700/03.09.2020г. на Ваня Стефанова Гочева и Георги Цветанов Гочев, Общински съвет – …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 328 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 327 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-72/29.09.2020г. от Галина Петкова Неделчева, упълномощен представител по пълномощно рег. №422/29.01.2020г. на Николай Димитров Неделчев, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 327 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 326 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-61/10.08.2020г. и 94Р-4856-2#1/18.09.2020г. от Росица Георгиева Босева, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на план за …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 326 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.”