Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 1030 Прието с Протокол № 37/21.07.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

 1. Приема декларация, във връзка с организацията на движението на тежкотоварни пътни превозни средства в посока към и от Гранично контролно-пропускателен пункт „Дунав мост – Русе“.

ДЕКЛАРАЦИЯ

                 Общинските съветници в Общински съвет – Русе изразяваме …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1030 Прието с Протокол № 37/21.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1029 Прието с Протокол № 37/21.07.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

 1. Приема обръщение до Министерски съвет на Република България, Министерство на вътрешните работи на Република България, Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерство на финансите
  ОБРЪЩЕНИЕ:
  Уважаеми господа министри,

Граничният контролно-пропускателен пункт …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1029 Прието с Протокол № 37/21.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1028 Прието с Протокол № 37/21.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 37, ал. 1 и ал. 3, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 65 от Закона за собствеността, чл. 26, ал. 1, т. 3 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1028 Прието с Протокол № 37/21.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1027 Прието с Протокол № 37/21.07.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

Упълномощава Биляна Иванова, Марияна Викторова Данова-Иванчева, Орлин Дяков, Юрий Георгиев, Елеонора Николова, Дилян Саманджиев като представители на Община Русе в Общото събрание на „Арена Русе“ АД, което ще …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1027 Прието с Протокол № 37/21.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1026 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

            Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за периода от месец септември до месец декември 2022 г., както следва:

 • 13.09.2022 г.
  • 13.10.2022 г.
  • 17.11.2022 г.
  • 13.12.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 1025 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Създава работна група,  която да актуализира …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1025 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1024 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21а, ал.3 от ЗМСМА Общински съвет – Русе реши:

            Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 6, ал. 3, т.4 се прави …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1024 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1023 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21а, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. Чл.8, ал.1 се изменя така:
„Чл.8. (1) Общинският съвет – …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1023 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1022 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.70 от Правилника за организацията на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:
Приема обръщение относно закриването на Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“, Република Молдова, както следва:
ДО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1022 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.”