Решения

РЕШЕНИЕ № 401 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с т. 3, предложение последно от Решение № 48, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 401 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 400 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл.17, т.1 и 2 от Наредба № 9 на ОбС – Русе за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества,  Общински съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 400 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 399 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

 На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

  1. Освобождава Асен Иванов Даскалов като член на постоянна комисия по Закона за противодействие на
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 399 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 397 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

       На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.126, ал.6, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.5 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  и искане …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 397 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 396 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, съгласно член 5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г., за заплатите в бюджетните организации и дейности, Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и на основание чл. 21, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 396 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 395 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП РЧР 2014-2020.

Решението подлежи на оспорване пред …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 395 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 394 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 394 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 393 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с чл. 17, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 1, във връзка с чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги, и чл. 84, ал. 1 от Правилника за прилагане …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 393 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 392 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява подписаното между община Русе и Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“, гр. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 392 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г.”