Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 203 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-30/21.04.2020г. от Станимир Ивелинов Иванов, упълномощен представител на „ИРИС“ АД по пълномощно рег.№217 от 18.03.2020г., Общински съвет – Русе реши:

 1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.300.38, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе С плана да се определи Смесена многофункционална зона – разновидност 2 /Смф2/, като се предвиди свободно застрояване за многофункционални сгради със смесено предназначение с максимална височина Н до 15 м., плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояване – до 2 и озеленяване – минимум 20%.  ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване, разположени на 10 метра от външната границата на имота към обслужващия път от североизток, на 3 метра от югоизточната странична имотна граница, на 6 метра от дъното на имота и на 10 метра от северозападната странична имотна граница. ПУП да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-89#2/21.05.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-89#1/08.05.2020г. от „ЕРП Север“ АД;
 2. Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.300.38, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 202 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-24/23.03.2020г. от Динко Дечев Дечев и от Севчук Себайдинов Салиев, Общински съвет – Русе реши:

 1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване(ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2368, находящ се в местност „Караач“, гр. Русе, като с плана за имота се определи смесена многофункционална зона за застрояване от разновидност 2 /Смф2/. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване разположени на 3 метра от външната границата на имота към бул. „Гоце Делчев“, на 3 метра от двете странични граници и на 5 метра от дъното му. На южната странична граница на имота към ПИ 63427.153.2354 да се установи свързано застрояване със задължителна линия на застрояване  с дълбочина на застрояването 16 метра и височина на застрояването Н до 7,5 метра. ПУП следва да се изработи едновременно за двата имота (за ПИ 63427.153.2354 и ПИ 63427.153.2368), като се има предвид издадената заповед №РД-01-1045/07.052020г., с която е разрешено изработването на изменение на плана за застрояване на ПИ 63427.153.2354. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-73#2/05.05.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-73#1/16.04.2020г. от „ЕРП Север“ АД;
 2. Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2368, в местност „Караач“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 201 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-28/01.04.2020г. от Цветомир Дичев Ангелов, управител на „Дичия“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

 1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.148, находящ се в кв. ДЗС, гр. Русе, като с плана за имота се определи смесена многофункционална зона за застрояване от разновидност 2 /Смф2/. Да се предвиди запазването като елемент на плана за застрояване на съществуващата в югоизточната част на имота сграда, а ограничителните линии за новото застрояване да се разположат свободно в имота на минимум 25 метра от края на платното за движение на републикански път I-2 Русе-Варна съобразно нормата на чл. 6, ал. 1 от закона за пътищата.  Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-78#2/21.05.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-78#1/22.04.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
 2. Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.148, находящ се в кв. ДЗС, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 200 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и с чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони  и искане с вх.№УТ-27-27/31.03.2020г. от Камен Олегов Филипов, управител на „С.У.К. 3“ ООД, Общински съвет – Русе реши:

 1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65348.68.176, находящ се в местността „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе, като с плана за имота се определи предимно производствена зона за застрояване /Пп/. Да се запазят като елементи на плана за застрояване съществуващите в имота сграда – краварник със застроена площ 623 квадратни метра и  трафопост. Да се предвиди пристройка на съществуващата сграда в западна посока, като ограничителната линия на застрояване се ситуира на 6, 56 метра от западната  странична имотна граница. Да се спазят изискванията на чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-79#2/05.05.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-79#1/21.04.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
 2. Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65348.68.176, находящ се в местността „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 199 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-26/31.03.2020 г. от Венцислав Стойчев Хинков,  Общински съвет – Русе реши:

 1. Одобрява задание за проектиране подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.166.152, находящ се в местността „АСТАРДЖИЙКА“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8 и процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии за ново вилно застрояване свободно разположени на по 4 метра от двете странични граници на имота, на 5 метра от външната граница на имота към обслужващия път от юг и на 6 метра от дъното на имота. Да се запази като елемент на ПЗ съществуващата  свободно разположена в имота сграда със застроена площ от 15 квадратни метра. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-80#2/24.04.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-80#1/22.04.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
 • Разрешава изработване  на ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.166.152, находящ се в местността „АСТАРДЖИЙКА“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 198 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-25/23.03.2020г. от Мартин Йорданов Димитров,  Общински съвет – Русе реши:

 1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ)  на поземлен имот с идентификатор 63427.169.741, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, като с плана за имота се определи смесена многофункционална зона разновидност 2 /Смф2/ с плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояването до 2 и процент на озеленяване – минимум 20%. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване, като бъдещото ново застрояване се предвижда да бъде с височина до 10 метра, като се ситуира на минимум два метра от външната граница на имота към обслужващия път от юг, на по 3 метра от двете странични имотни граници и на отстояние от по 3 метра от двете страни на преминаващия през имота водопровод, осигуряващо необходимия за експлоатацията му сервитут. От съществуващите в имота 3 броя сгради да се запази като елемент на ПЗ сградата с идентификатор 63427.169.741.1., разположена в северната част на имота. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-71#2/24.04.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-71#1/21.04.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
 2. Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.741, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 197 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и  заявление с вх. №УТ-16-25/10.04.2020 г. от „Строително оборудване“ ЕООД, Общински съвет –  Русе  реши:

 1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53 в м. „Корията“, землище на с. Сандрово през следните имоти общинска публична собственост: 65348.18.117 и  65348.68.69 с НТП „Пасища,мери“; 65348.20.119, 65348.68.65 и 65348.68.100 с НТП „Полски пътища“  по първи вариант на трасе.    

2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 196 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и  заявления с вх. №УТ-16-23/01.04.2020 г. и №30-28-2#1/23.04.2020 г.  от ЕТ „Нунки – Михаил Ханджиев“, Общински съвет –  Русе  реши:

 1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащ водопровод и електропровод  до имот с идентификатор 63427.299.42 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе през следните имоти: 63427.299.26 и 63427.300.31 – общинска публична собственост и 63427.300.28 – частна собственост по първи вариант на трасета.    

2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 195 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и  заявления с вх. №УТ-16-21/30.03.2020 г. и №30-4123-1#1/23.04.2020 г.  от  „Артемида моделс“ ООД , Общински съвет –  Русе  реши:

 1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащ водопровод и електропровод  до имот с идентификатор 47336.10.331 в м. „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен през следните имоти:47336.63.369 – общинска публична собственост, 47336.64.75 – държавна публична собственост и 47336.10.70 – собственост на възложителя по първи вариант на трасета.    

2. Дава  предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 194 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 и 2 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:

Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев““ АД Гергана Николова, Кристиян Иванов, Луиза Попова и Иван Григоров да гласуват „ЗА“ по точки 11 и 12 от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.06.2020 г. от 13 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, в заседателната зала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, а при липса на кворум – на 17.07.2020 г. от 13 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)