Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 424 Прието с Протокол № 19/09.03.2021 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС №408/23.12.2020г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021г. и чл.16 и чл.22, ал.2 от …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 424 Прието с Протокол № 19/09.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 423 Прието с Протокол № 19/09.03.2021 г.

На основание чл.79 от АПК, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.1 от ЗПФ и чл.52, ал.2 и ал.6  от ЗМСМА, Общински съвет –  Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за съставяне …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 423 Прието с Протокол № 19/09.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 422 Прието с Протокол № 19/09.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, т. 1 и чл. 13, ал.6 от Закона за туризма, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Отчета на Програма за
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 422 Прието с Протокол № 19/09.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 458 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 6в от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците, по повод на въведените …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 458 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 457 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

            Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за  периода                            м. април 2021 г. – м. юли  2021 г., както следва:

  • 22.04.2021 г.
    • 20.05.2021 г
    • 17.06.2021 г.
    • 15.07.2021 г.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 456 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и 9 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общински съвет – Русе реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане по Молба за опрощаване с вх. № 94-05-23/08.01.2021г., което държавата има …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 456 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 455 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№94И-9520-1#4/09.02.2021г., 94И-9520-1#6/11.12.2020г. и УТ-27-77/04.10.2019г. от Йорданка Димитрова Йорданова, упълномощен представител по пълномощно рег. №№6428 и 6429/25.10.2027г. на Ивайло Данаилов Дончев,  Общински …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 455 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 452 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинския съвет – Русе реши:

I. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 540 „Домове за стари хора”

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 452 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”