Решения

РЕШЕНИЕ № 1 Прието с Протокол № 1/11.11.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1  от ЗМСМА и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

  1. Утвърждава комисия за провеждане на избор за председател на Общински съвет – Русе, с численост 9 души.
  2. Избира за
подробно “РЕШЕНИЕ № 1 Прието с Протокол № 1/11.11.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1201 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 3 и ал. 4, чл. 16, чл. 18, ал. 1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници … подробно “РЕШЕНИЕ № 1201 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1248 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от ЗСВ във връзка с чл. 68б, т. 2 от ЗСВ, Общински съвет – Русе реши:

  1. Определя следните кандидати за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе, които предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен
подробно “РЕШЕНИЕ № 1248 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1247 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Русе реши:

  1. Приема Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. подробно “РЕШЕНИЕ № 1247 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1246 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

  1. Приема документа „Стратегия за електронно управление на Община Русе за периода 2019 – 2024г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. подробно “РЕШЕНИЕ № 1246 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1245 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-62/25.07.2019г. от Радослав Николаев Тишевишки, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот
подробно “РЕШЕНИЕ № 1245 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1244 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-60/09.07.2019 г. от Стефка Алоисова Маринова и Александър Милков Маринов,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за
подробно “РЕШЕНИЕ № 1244 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1243 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-56/02.07.2019г. от Хъкмет Нуридин Реджеб,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот
подробно “РЕШЕНИЕ № 1243 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1241 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-69/19.08.2019г. от Георги Иванов Иванов, Общински съвет – Русе решии:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с
подробно “РЕШЕНИЕ № 1241 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1242 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-57/02.07.2019г. от Семиха Ефраим Исмаил, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с
подробно “РЕШЕНИЕ № 1242 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.”