Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 579 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-51/27.05.2021г. от Йоана Савова Нанчева, Общински съвет – Русе реши:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на план за застрояване (ПЗ) …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 579 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 578 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Възлага на отдел „Социални дейности“ към дирекция „Хуманнитарни дейности“ в община Русе предоставянето
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 578 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 577 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране до 29,06% на Проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе –
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 577 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 576 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 59, ал. 2, т. 6 и чл.61, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
Одобрява подписано партньорско споразумение между Община Русе, Община Тутракан, Община Сливо Поле, Община Ветово за целите на проект „Мерки за подобряване управлението …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 576 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 575 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1.Одобрява подписаното Споразумение за сътрудничество между община Русе и Сдружение „ЦентърДинамика“, СНЦ „Еквилибриум“, УМБАЛ „Канев“ …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 575 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 574 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т. 15 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Определя за представители на община Русе в Българската фестивална асоциация г-жа Катя Петрова – Директор дирекция „Хуманитарни дейности” и г-жа Ива Чавдарова – Гл. експерт отдел
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 574 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 573 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.37, ал.1, т. 1 от Постановление №408 от 23.12.2020 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г.,  Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18  Списък на лицата …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 573 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 572 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

I. Приходи – държавни дейности

§3619 „Други неданъчни приходи“

Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Русе                                                 +1 000лв.                                                              

Всичко приходи държавни дейности:                                                                  +1 000лв.

II…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 572 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 571 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и чл. 56а, ал. 2 от ЗУТ, чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Общински съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 571 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 570 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 26, ал. 2, т.4 и чл.46, ал.8 от Наредба №1 на ОБС – Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 570 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.”