Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 756 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект и проектобюджета за 61-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2022, съгласно Приложения 1, 2, 3 и 4 (резюме на проекта, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 756 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 755 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

           1. Приема отчета за приходите и разходите по провеждането на 60-то издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни” през м. септември 2021 г., съгласно Приложение 1, Приложение …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 755 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 754 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2022 година, съгласно Приложение 1 и Приложение …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 754 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 753 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

            Одобрява подписаното споразумение за партньорство по програма „Space Camp Turkey” между община Русе и …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 753 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 752 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

            Одобрява Меморандум между Община Русе и Сдружение „Център за творческо обучение“ за сътрудничество във …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 752 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 751 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК Общински съвет – Русе реши:

  1. Допуска поправка на фактическа грешка в т.1 на Решение № 681, прието с Протокол № 27/18.11.2021 г. на Общински съвет – Русе, като
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 751 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 750 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и изискванията за кандидатстване по Проект „Красива България“, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 750 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 749 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Приема Община Русе да участва като партньор в подготовката, кандидатстване и изпълнение на проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 749 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 748 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общински съвет-Русе реши:

1. Приема Програма за качеството на атмосферния …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 748 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 747 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 747 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.”