Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 451 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от  Закона за публичните финанси и чл.16 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 451 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 450 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 53, ал. 3 от Закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да подаде проектно предложение …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 450 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 449 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

ПНа основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:

Приема Годишен план за ползване на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 449 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 448 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общинският съвет реши:

Общински паркинг „Воден“, находящ се на ул. „Солун“  в гр. Русе се определя за безплатно ползване от жителите и гостите на гр. Русе

Подготвил:…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 448 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 447 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с чл.14, т.7, т.8  и т.9 от Раздел IV  на Учредителния акт на Фондация „Русе – град  на свободния дух“, както и с чл.4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 от …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 447 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 446 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Общински годишен план за младежта на Община Русе за
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 446 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 445 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,  Общински съвет–Русе  реши:

Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Русе …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 445 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 444 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.10 от Раздел IV на Учредителния акт на Фондация „Русе – град на свободния дух“ , както и с чл.7, ал.4 и чл.9, ал.4 от Правилника за реда …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 444 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”

РЕШЕНИЕ № 443 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 443 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.”