Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 193 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), и чл. … подробно “РЕШЕНИЕ № 193 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 192 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.8, ал. 6 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси,  Общински съвет-Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на … подробно “РЕШЕНИЕ № 192 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 191 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36б, ал. 3 т. 7 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши:

1. … подробно “РЕШЕНИЕ № 191 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 190 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 65 от АПК и във вр. с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета … подробно “РЕШЕНИЕ № 190 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 189 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Русе реши:

  1. Община Русе да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на
подробно “РЕШЕНИЕ № 189 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 188 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Русе реши:

  1. Община Русе да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на
подробно “РЕШЕНИЕ № 188 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 187 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет – Русе реши:

I. Приходи – държавни дейности

§3619 „Други неданъчни приходи – ОУ „Ангел Кънчев“                                         +556лв.

Всичко приходи местна дейност:                                                                             +556лв.

Всичко приходи по бюджета:                                                                                    подробно “РЕШЕНИЕ № 187 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 186 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 АПК, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на … подробно “РЕШЕНИЕ № 186 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 185 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2, чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 49, ал. 3 … подробно “РЕШЕНИЕ № 185 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.”

РЕШЕНИЕ № 184 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да участва като член в сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ – Сдружение „Дунавски Дигитален иновационен хъб“ във връзка
подробно “РЕШЕНИЕ № 184 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.”