Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 61 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 61 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 62 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 62 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 63 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка М02 – “Подобряване на социалната инфраструктура” на проект “Красива България”, като част от програмата на МТСП за финансиране на проект …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 63 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 64 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

Определя доплащане от 0,80 лв. на км/пробег за компенсиране разходите от извършването на превозите на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 64 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 65 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план на лесопарк „Липник“;
2. Разрешава изработване на подробен устройствен план на лесопарк „Липник“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 65 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 66 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 16, ал. 1 и чл.134, ал.1, т. 2 от ЗУТ и писмо за разглеждане …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 66 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 67 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план на западен парк „Приста“;
2. Разрешава изработване на подробен устройствен план западен парк „Приста“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 67 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 68 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №26/14.10.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-29/21.07.2015 г. от ЕТ „Елисавета Радева – Елико“, Общински съвет – Русе реши:
1. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 68 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 70 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №28/11.11.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-10/10.03.2015 г. от Йордан Йорданов Борисов , Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 70 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”