Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 9 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 ЗМСМА , чл. 147, ал. 2, чл. 270, ал. 2 , чл.271, чл. 273, ал.1 от Търговския закон и чл. 10, ал.1, т. 3 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема крайния …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 9 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 10 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

 На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, чл. 137, ал. 1, т. 9, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 10, ал. 1, т. 12 от Наредба № 9 на Общински съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 10 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 11 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 от ЗЛЗ, чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните във връзка с чл. 147, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 11 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 12 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 117б от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 12 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 13 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл.чл. 19-22 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

1. Отменя Решение № 1304 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г. на Общински съвет Русе.
2. Дава съгласие за …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 13 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 14 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Комунални дейности“ за дейността на отдел „Приют за безстопанствени животни“ недвижими имоти-частна общинска собственост, намиращи се в гр. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 14 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 15 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на ЦДГ „Червената шапчица”, недвижим имот-публична общинска собственост намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, представляващ …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 15 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 16 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 16 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 17 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 4, чл. 40, ал. 2, т. 3 и чл. 41, ал. 2 ЗОС, във връзка с чл. 45, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 17 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 18 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и протокол №36/20.05.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 18 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”