Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 98 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Допълва Решение №63, прието с протокол №3 от 16.12.2015 г. в частта по т.2, като след „Дава съгласие Община Русе да осигури необходимото съфинансиране през 2016 г.“ се добавя текста „в размер до 193 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 98 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 50 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода май 2015 г. – м. октомври 2015 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 50 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 51 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от ЗОС; чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС Русе, във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 54 от ЗДС, Общинският съвет реши:…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 51 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 52 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №38/20.08.2015 год. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 52 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 53 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 30 от …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 53 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 54 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и протокол №35 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 54 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 55 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 55 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 56 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.37в, ал. 16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 56 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 57 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет – Русе реши:
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 „Приходи от наеми на имущество“ +7 200лв.
СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ 7 200лв. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 57 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 58 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от Постановление № 8 от 16 януари 2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г., Общинският съвет реши:
Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 58 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.”