Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 44 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и т. 23 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Освобождава Илиян Илиев като член на Постоянната комисия по …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 44 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 45 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, чл. 8, ал. 1 – 5 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол, чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ и чл. 6, ал. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 45 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 46 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, чл. 18 от Устава на АДО „Дунав“, чл. 18 от Устава на Асоциация Общински гори, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя чл.-кор. проф. дтн …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 46 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 47 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 4 и чл. 226 от ТЗ, общинският съвет реши:

1. Прекратява дадените пълномощия на досегашните представители на Община Русе в общите събрания на търговските дружества по т.2 от настоящото решение.
2. Избира представители на Община Русе …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 47 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 48 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 68, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Общински съвет – Русе реши:
1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Русе да определи за съдебни заседатели в Районен съд …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 48 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 49 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 198ж, 198б, т. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 49 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 1 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

1. Утвърждава комисия за провеждане избор за председател на Общински съвет – Русе, с численост 9 души.
2. Избира …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 2 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 8 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет и неговите комисии и взаимодействията им с общинската администрация, общинският съвет реши:

1. Избира чл. – кор. проф. дтн Христо Иванов Белоев за …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 2 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 3 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33, ал. 1 и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Определя числения състав постоянните комисии, както следва:…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 3 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.”