Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кметът на Общината представя ежегодно пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за съответния мандат, която е пряко обвързана с Общинския план за развитие на Община Русе.
На 8 ноември 2011 г. встъпих официално в длъжност кмет на Община Русе и с настоящия отчет представям на Вашето внимание постигнатото в отделните направления през втората година от Програмата за управление на мандат 2011-2015 г. Във връзка с годишния отчет за управлението на Община Русе е изготвен и отчет за изпълнението на проектите, включени в Програмата за управление през настоящия мандат.
Кметският екип ще продължи да работи по реализирането на трите основни приоритета в управленската ни програма: превръщането на Русе в притегателен център за инвестиции, иновации и работа; в привлекателно място за живеене и в община с европейска култура и културен туризъм!
Осъзнавайки, че постигнатото до момента дължим и на подкрепата на Общински съвет Русе, изразявам увереност, че ползотворното ни съвместно сътрудничество ще продължи и през следващите години на управление в името на просперитета на Община Русе и нейните жители!
Приложения:
1. Отчет на кмета на Община Русе за втората година от управлението през мандат 2011-2015 г.;
2. Отчет за изпълнение на дейностите, включени в Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.

Изтеглете целия отчет на кмета от тук!

ВНОСИТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове