Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе

/загл. изм. с Решение № 807, прието с Протокол № 32/22.03.2018г; /

/Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.) и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, с Решение № 340/19.09.2016 г.; изм. с Решение № 807, прието с Протокол № 32/22.03.2018г., изм. с Решение №952, прието с Протокол № 37/13.09.2018г.; Решение № 5/17.02.2020г. по Адм. дело № 762 по описа на АС – Русе за 2019г.; изм. с Решение № 921 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г./

Русе, май 2022 г.

Файлове