Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Извлечение от протоколи № 2

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/016.02.2024 Г. НА ПК по Екология

 1. К.л.№ 105 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2023 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г. – Приема – 5/0/3.

Д. Герасимов – има неразходвани средства от 2023 г. Като цели не се знае дали е изпълнена програмата. За уикенд туризъм има ли анкети за брой участници? Беше отказано на участници, които предлагат храна да участват, тъй като храната не е туристически продукт. Усилията да се насочат към привличане на регионални занаятчии. Ако може да има и квота, за да се усети ефекта.

М. Димитров – отказахме ли се от фестивалите за ледени и пясъчни фигури? Какво се прави със закупеното оборудване? Защо се местят къщичките за коледния базар и за мартеници? Не може ли да се уплътни времето с други неща през периода от януари до март?

 • К.л.№ 106 Приемане бюджет на Община Русе за 2024 г. и приложенията към него /с преходен остатък/ – не приема – 2/0/6.

Г. Николова – какво е предвидено в бюджета за екология като пари и дейности? Има ли конкретно заложени средства за въздуха и за оборудване на станцията за въздух? Теренът на хижа Приста стои встрани като атракции и място за отдих. Има ли план, за да може да се използва?

Д. Герасимов – в приложение 4 къде са заложени средствата за станцията за въздух?  Какъв е размерът на разходите по поддръжка? Заложените средства са повече и в тази връзка какво допълнително ще се прави? Какво да направим, за да стане полезна тази станция? Въпреки отделените средства доста често се отчитат само нули. Има ли издаден протокол за дефектите? Може ли да се предприемат действия към доставчика? Да се заложат средства за акредитирането на тази станция, а не просто сертифициране и данните да служат на Изпълнителна агенция по околна среда и на РЗИ. Да се вкючи в замерването и миризмата от бакелит. Да се направят постъпки и да се дооборудва станцията.

М. Димитров – средствата за комари какво включват, ще се атакуват ли и ларвите? Защо не работят пунктовете за опасни отпадъци в кв. Родина и кв. Чародейка? След общественото обсъждане на бюджета, колко от направените предложения са намери място в бюджета? Във връзка с внесеното предложение от ПП „Възржадане“ за безплатно пътуване на ученици от 14 г. до 19 г. и за пенсионерите,  има ли някакво развитие? Как ще се запълни дупката от 2 млн.лв. в „Общински транспорт“?

Д. Герасимов – има ли план как ще се събират просрочените вземания? В нормални граници ли е?

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/06.02.2024 Г. НА ПК по ТУС

 1. К.л. № 105 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2023 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г. приема – 7/0/4.

Р. Стефанова – през 2023 г. защо не се проведе „Реки на града“?

 • К.л. № 106 Приемане бюджет на Община Русе за 2024 г. и приложенията към него /с преходен остатък/ – не приема – 4/0/6.

Ст. Христов – да се заделят 50 000 лв. за изграждане на площадка за разходка на кучета в района на пл. „Оборище“. Средствата да се вземат от резервния фонд. В капиталовите разходи защо има преходен остатък? Приложение № 29 не ми харесва.

Г. Николова – във всички площадки за кучета да има оградки и да се делят пространствата за разходка на големи и за малки кучета.

Ел. Досева – регистрираните кучета са много малко в сравнение с тези, които се разхождат.

Д. Иванова – да се провери по места къде има регистрирани кучета.

К. Тончев – общината да намери начин да събира данък куче.

Вл. Владов – да се изработи работеща наредба, която да регламентира реда за притежание на кучета. По тази наредба Общинска полиция да изисква и да налага санкции.

Д. Иванова – по-добре да се направи разяснителна кампания, отколкото да се прави наредба.

Ив. П. Иванов – има ли предвидени средства за озеленяване и напоителна система на кея?

М. Димитров – колко предложения от общественото обсъждане на бюджета са приети? Има ли поне едно прието? От преходния остатък да се вземат средства за безплатно пътуване на пенсионерите и учениците от 14 до 19 г. Ако това стане ще се финансира „Общински транспорт“.

Ст. Христов – да се обмисли добре за пътуването на пенсионерите. Това не е морално, защото има такива, които получават пенсия над  1500 лв., но има и такива с пенсия 500 лв.

Вл. Владов – трябва да сме община обърната към младите хора.

Г. Николова – бюджетът съобразен ли е във връзка с обявата за набиране на инженери, техници и други?

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/07.02.2024 Г. НА ПК по ИИЗТ

 1. К.л. № 105 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2023 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г. приема – 6/0/3.

Д. Герасимов – остатъкът не е разходван. За павилионите ли бяха предвидени тези средства? В т.2 от програмата, касаеща рекламата на туристическия продукт за участия в туристически борси – планира ли се участие на  изложение в Букурещ, тъй като такова липсва за 2023 г.? Там страната ни се представя на много голям щанд и има възможности да се срещнем с потенциални туристи от цяла Румъния. Това перо е изключително  подценено като бюджет, защото като се махне членският внос, остават 34 000 лв. Администрацията има ли предложение как би могло да се преразпредели бюджетът? Теренът за павилионите публична общинска собственост ли е? Може ли за тях да се кандидатства при актуализирането на дъргажавния бюджет по проект към МРРБ? Тогава това перо ще се пренасочи за по-важни дейности по програма „Туризъм“?

Пл. Рашев – колко човека работят към ОП „АРТ“ в сектор „Туризъм“?

Д. Недков – да се изхарчи преходният остатък, той се наблюдава от около 4 г. Така ще могат да се върнат средства през бизнеса в града. Да се даде повече информация за павилионите за занаятите.

 • К.л. № 106 Приемане бюджет на Община Русе за 2024 г. и приложенията към него /с преходен остатък/ – приема – 5/0/4.

Д. Недков – през предходния мандат не подкрепях предложенията за решения, касаещи корекция на бюджета и по-конкретно, заради закупуване на 12-ца инверторни климатици за 1500 лв. И сега апелирам да се закупуват хиперинверторни климатици, които във времето се изплащат. В инвестиционната програма не са планирани средства за паркинга на бл. „Калоян“ 1 и 2, както и за ул. „Ракитово“. В приложение № 26 за „Обреден дом“ цифрите показват, че макар и монополист при женитбите и сватбените ритуали, предприятието е на загуба. Да се обърне внимание на ръководителя за нова стратегия. Няма как 800 000 лв. да е прихода, а 1 500 000 лв. да е разхода Да се заложат средства за закупуване  на 2 нови малки багера за двата гробищни парка, които да влизат между алеите – 25 000 – 30 000 лв. В приложението относно разходите за приватизация как за 20 имота се акумулират такива разходи? Трябва да се синхронизира наредбата със законодателството по препоръка на прокуратурата.

Пл. Рашев – „Общински транспорт“ имат винаги финансови желания. То все още не е устойчиво развито. Очаква ли се изненада и тази година и имаме ли достатъчно ресурс?

Д. Герасимов – в приложение № 29 вземанията от договори за наем са доста зле. Какво се очаква за тази година като процент?

Й. Даневска – какви са новите изисвания за пешеходните пътеки? Новите машини за миене на улици къде са заложени в бюджета?

 • Процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” – приема – 9/0/0.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/07.02.2024 Г. НА ПК по ОНИД

 1. К.л.104 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 1 – приема – 8/0/0.
 2. К.л. № 105 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2023 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г. – приема – 9/0/0.
 3. К.л. № 106 Приемане бюджет на Община Русе за 2024 г. и приложенията към него /с преходен остатък/ – не приема – 4/0/5.

Ел. Николова – с решение на ОбС задължихме администрацията да внесе в разходната част на бюджета конкретни проекти, финансирани от увеличението на данъка върху недвижимите имоти. Във връзка с това има ли готовност за разпределение на средствата?

От името на групата общински съветници „СДС – ГРАЖДАНИТЕ“ е внесено предложение до кмета относно инвестиционни проекти, за които е осигурено финансиране от бюджет 2024 г.

Р. Георгиева – „Във функция „Образование“ – общинско финансиране да се разграничат средствата за дофинансиране  на двата центъра – УСШ и ЦУТНТ поради това, че двете образователни институции имат различни специфики и нужди от финансиране. В така предложения проект за общински бюджет не става ясно кой център със колко средства точно ще бъде дофинансиран.

С цел да се стимулира активния интерес на децата към спортните дейности, не е достатъчно да се провеждат само занимания, а е необходимо подготвените от специалистите в центъра деца и ученици да се включат в дейности със спортно развлекателен характер, като състезания,  турнири  и спортни празници. Стимулиране на състезателния дух и повишаване на конкурентоспособността ще помогне на активно спортуващите деца и ученици да усъвършенстват своите постижения, а на начинаещите ще даде поле за изява.

В тази връзка предлагам сумата, предвидена за тези дейности да бъде 15 000 лв. Ако разделим сумата на броя деца, които са 930 в ЦПЛР-УСШ, записани в НЕИСПУО, се получава 16,15 лв. на дете.

Друг финансов проблем, който стои ЦПЛР-УСШ е, че планираните средствата по § 10-00 „Издръжка“ едва покриват само неотложните разходи за материали, услуги, ел. енергия и др., въпреки стремежа на ръководството към икономии.

В тази връзка предлагам сумата предвидена за „Издръжка“ да бъде 20 000 лв. или общо дофинансиране от местни дейности – 35 000 лв.

Така предложените суми са вследствие на задълбочен анализ на предвидените средства от държавния бюджет за 2024 г. по РМС № 847/28.11.2023 година, което е в размер на 596 295 лв., които покриват изцяло и само разходите за възнаграждения на персонала, който е оптимизиран до степен, която да покрива изискванията по Годишната програма за изпълнение на дейностите по чл. 178, ал. 1, т. 7 от ЗПУО за 2024 година на ЦПЛР УСШ – Русе. Това увеличение на държавната субсидия е по-високо с 9.11% от миналогодишната държавна субсидия.

Във връзка с гореизложеното предлагам средствата в размер на 35 000 лв. да бъдат заложени в утвърдения бюджет на ЦПЛР УСШ – Русе, като местна дейност. Това ще допринесе за нормалното протичане на учебния процес и предвидените дейности, свързани с издръжката на центъра и изявите на децата.

Основание за предложенията, които правя ми дава:

 • чл. 18, ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование, според който „Извън средствата от държавния бюджет заниманията по интереси, организирани в центровете по чл. 49, ал. 1, т. 1 от  ЗПУО, се финансират с допълнителни средства от бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет или със собствени приходи на институцията“;
 • чл. 24, ал. 4 от Наредба № 23 за бюджета на община Русе, според който с общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Считам, че Община Русе ще обърне внимание на това предложение и ще намери начин, по който да подпомогне личностното развитие на децата в сферата на спорта.“

За ПИК какво идва като държавно делегирана дейност? Колко броя служители са назначени там? Какви средства по пера са изплатени през 2023 г.?

 • Разни – изслушване на Румен Николаев във връзка с инициативата „Заедно да спасим децата от дрогата“. Комисията реши да се организира среща или да се внесе точка на сесия на ОбС.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/08.02.2024 Г. НА ПК по КДТБД

 1. К.л. № 105 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2023 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г. – приема – 11/0/0.

Й. Смилов – билбордовете, които се използват от ОП „АРТ“ не се използват ефективно. Да се помисли как да се пренасочат средства за реклама на билбордовете, които са на входно-изходните пътища.

 • К.л. № 106 Приемане бюджет на Община Русе за 2024 г. и приложенията към него /с преходен остатък/ – приема – 6/0/5.

В. Павлов – има ли средства за поливни системи и къде? Буферният паркинг функционира ли, какви са приходи и има ли прозноза за приходите за 2024 г.?

 • Процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” – приема – 11/0/0.
 • Разни

В. Павлов – има ли телефон общината, по който да се подават сигнали, свързани със сметосъбирането, клоните, листата, осветлението и дупките?

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/06.02.2024 г. на ПК по ЗСП

 1. К.л. № 105 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2023 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г. – Приема 7/0/1.

Орлин Дяков: Видях 104 000 лева преходен остатък, т.е. незихарчени пари. Защо така?

В ТИЦ каква информация мога да намеря и на какъв език?

Алисе Муртезова: Най-големия Ви преходен остатък е от туристическа инфраструктура и е в размер на 80 000 лева. Каква е причината? За реклама защо не са похарчени? Смятам, че за реклама са малко средствата и Русе не се рекламира.

Кога предвиждате да бъде „Виното и реката“ ?

Ще препоръчам на консултативен съвет да обсъди стратегия за минимум три години напред.

 • К.л. № 106 Приемане бюджет на Община Русе за 2024 г. и приложенията към него /с преходен остатък/ – Приема 6/0/2.

Владо Владов: Предвид, че проекта за достъпна среда в училище „Тома Кърджиев“ е изготвен и финансиран изцяло от община Русе, да се помогне този проект да бъде преиздаден за училище „Олимпи Панов“.

Проектиране на основен ремонт на зала „Локомотив“. Трябват около 50 000 лева за проектиране на проекта.

„Изниква“ училище „Възраждане“ да се включат по проект „Красива България“.

Росица Кръстева: Много малко пари са заделени в бюджета за здравеопазване. Имам две предложения за скринингови програми, които да са финансирани от общината, които да се предлагат на територията на здравните заведения в общината.

 • Пакет „Женско здраве“, включващ акушер-гинеколог, мамография на две гърди в четири проекции и цитонамазка на цена от 75 лева. Предложението е да се заложат 30 000 лева годишно, които ще обхванат 400 жени на година.
 • Програма за ранно откриване на сънна апнея. Предложението е да се осигурят 30 000 лева годишно от бюджета, които ще обхванат 200 пациента.

Орлин Дяков: Преходния остатък е 62 000 000 лева доколкото разбрах. От държавата какво получаваме? Защо имаме преходен остатък от толкова много пари? Няма да теглим нов кредит през 2024 г., така ли? Не, добре. Това ме интересуваше.

Алисе Муртезова: По Дейност 604 (Приложение 4) за уличното осветление. Защо не са изразходвани всички пари? Защо лампите, които са подменени светят само под самата лампа и това създава усещане за тъмнина. Не се вижда дали има човек, ако той не е застанал под самата лампа.

Да се дигитализират здравните кабинети по училищата и детските градини. Те са 85 на брой по информация. Във век на технологиите можем да им осигурим по един лаптоп.

 • Други

Веселко Цветков: Искам да поканим представители на УМБАЛ „Канев“ и на РЗИ във връзка с картотеката на ТЕЛК. Самата организация на тази картотека е просто ужасна. Да се срещнем и да видим какво може да се направи по отношение на тази организация.

Алисе Муртезова: Срещата да бъде организирана през месец март.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/07.02.2024 г. на ПК по МС

 1. К.л. № 105 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2023 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г. – Приема 7/0/0.

Велизар Павлов: При някакви бъдещи корекции, туризма непременно да бъде включен в структурата на администрацията.

Пламен Рашев: Русе е уникален със своето общинско предприятие ОП „Русе Арт“, което има седем подразделения, едното от които е туризъм.

Велизар Павлов: Към зам.-кмет по икономика добавете думата „туризъм“.

Митко Кунчев: Защо има такъв преходен остатък от 100 000 лева?

 • К.л. № 106 Приемане бюджет на Община Русе за 2024 г. и приложенията към него /с преходен остатък/ – Приема 5/0/4.

Евгени Игнатов: Според мен трябва общината до март месец да реши, къде ще бъде изградена тази лекоатлетическа писта, за която стана въпрос на общественото обсъждане. Лед изграждането на плувния басейн, трябва да има в Русе и развитие за леката атлетика.

За Програма „Спорт“ 700 000 лева. Моето желание при положение, че имаме и зам.-кмет по спорта, е то да стане 1 000 000 лева. Спорт се прави с пари.

Велизар Павлов: 2004 г. Програма „Спорт“ – 250 000 лева

                              2016 г. Програма „Спорт“ – 750 000 лева

Рамката 700 000 лева за 2024 г. не е съобразена по никакъв начин. В тази връзка поддържам Програма „Спорт“ да бъде с рамка 1 000 000 лева. Това е един компромисен вариант по моето мнение.

Евгени Игнатов: Във връзка с тези 300 000 лева за професионални спортове, кои са професионалните спортни клубове в Русе?

Пламен Рашев: Да попитаме МДТ при новите условия, как върви събираемостта и какви са приходите?

Митко Кунчев: Кои са училищата, които ще бъдат финансирани от общината със собствени средства, освен ПГДВА и ПГСС?

Не виждам предвидени пари за доизграждане на басейна в училище „Васил Левски“?

Елисавета Досева: Бях поставила въпроса за средства за оградени междублокови пространства, за да се събират децата. Дали нещо в тази връзка сте говорили?

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/07.02.2024 г. на ПК по КРВ

 1. К.л. № 104 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 1 – Приема 8/0/0.
 2. К.л. № 105 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2023 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г. – Приема 7/0/1.

Татяна Нахабедян: В културния календар да влезе събитие на 15 април да се чества Деня на химна на българската просвета. Това е събитие от национално значение.

 • К.л. № 106 Приемане бюджет на Община Русе за 2024 г. и приложенията към него /с преходен остатък/ – Не приема 3/0/5.

Росица Георгиева: Средствата за Куклен театър от 57 000 лева да бъдат на 67 000 лева. Трябва да са 70 000, защото имаме три номинации за „Икар“. Нека общинска администрация да намери средства и тези средства да са 70 000 лева.

Каква е тази книга за първокласник (6 000 лева)?Да ми кажете за сесия.

Татяна Нахабедян: Защо този културен чек трябва да се предлага на дванадесетокласници? На какъв принцип е избрана тази възрастова група? Може би трябва да се предлага по друг начин тази услуга в училищата.

Росица Георгиева: Нека училищата да преценяват, кой да получава този чек.

Деян Герасимов: Нека да получаваме обратна информация от културния чек, коя културна институция са избрали учениците.

Орлин Дяков: Каква е субсидията за читалищата в бюджета?

Тези 40 000 лева, които е определила общината са за дейност?

Предложенията ми са (по молба от Дани Джумалийски):

 • 60 000 лева за 20 концерта от КДК, по 2 на месец;
 • 20 000 лева за прояви на открито, за да се запознае аудиторията с джаз културата;
 • 60 000 лева за организиране и провеждане на „Русе Джаз фест“;

Гласуване от комисията за изслушване на Дани Джумалийски относно повече разяснения за организацията на „Русе Джаз фест“ – Приема 8/0/0.

Деян Герасимов: Имаме възможност за подпомагане. Говоря за Програма „ Ново поколение местни политики за култура“ към Национален фонд „Култура“. Надявам се да видя механизъм за осигуряване на собствения принос на общината по тази програма – не го видях. Много е важно да има общинския съвет Решение за финансиране на Програма „Култура“. Те трябва да са вътре тези 500 000 лева в Програма „Култура“, което е задължителен минимум, за да получим още 500 000 лева. Ако ги нямаме сме директно недопустими според техните условия.

Да се преструктурира бюджета, за да се финансира Програма „Култура“ и да можем да кандидатстваме.

Ясен Лазаров: Какво се случи с лятната сцена на Кукления театър и какво е необходимо това нещо да се случи?

Какво е състоянието на Духовия оркестър – къде репетират, в какви условия, къде са настанени?

Росица Георгиева: Какво стана с „Алея на джаза“?

Деян Герасимов: Мога ли да получа отчет на Фондацията за 2019 година, защото не го намерих.

Има 20 000 лева предвидени за един международен танцувален фестивал „Movement”. Защо не кандидатстват по Програма „Култура“?

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/08.02.2024 г. на ПК по БФ

 1. К.л. № 105 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2023 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г. – Приема 9/0/0.
 2. К.л. № 106 Приемане бюджет на Община Русе за 2024 г. и приложенията към него /с преходен остатък/ – Приема 6/0/3.

Христо Попов: Защо не са предвидени пари за безплатното пътуване на ученици? Какви са мотивите за това? Ние ще подкрепим бюджета, ако се направи разчет за учениците и за пенсионерите.

Йорданка Даневска: 167 200 лева субсидия за новородени деца. Ще поискам справка всяка година на колко деца сте дали такава помощ и в какъв размер? За сесия.

Митко Кунчев: 113 258 лева за изграждане на правоъгълен фонтан. Ще се изгражда нов ли или е ремонт? Пише „изграждане“, думата е сбъркана.

Относно предложението на ПП „Възраждане“, всяко училище може да даде справка, колко ученици им се налага да пътуват и колко от родителите им са социално слаби. За следващия бюджет.

Нора Стоянова: За следващия бюджет да видим, какво можем да направим за тези ученици.

 • Процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” – Приема 9/0/0.

Христо Попов: Допустимите дейности кой ги определя?

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/08.02.2024 г. на ПК по ЗОРС

 1. К.л. № 104 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 1 – Приема 10/0/0.

Мариян Димитров: Какво е имало преди това там?

В годините преди това, кой го е ползвал?

 • К.л. № 105 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2023 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г. – Приема 7/0/3.
 • К.л. № 106 Приемане бюджет на Община Русе за 2024 г. и приложенията към него /с преходен остатък/ – Приема 6/0/4.

Мариян Димитров: Не виждам намерен резерв за нашето предложение за безплатното пътуване. Ако до сесия не намери място нашето предложение, нащата партия няма да подкрепи бюджета.

В момента има 20 милиона преходен остатък.

 • Процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” – Приема 10/0/0.

Файлове