Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлаганите промени в Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе са съобразени с настъпилата промяна в нормативната уредба. С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) (ДВ бр. 27 от 25 март 2014 г.) е приета общата нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване. При него административната услуга се извършва, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на § 12, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване до 25 март 2015 г.
През м. декемеври 2014 г. със свое Решение № 1256, прието с протокол № 44/11.12.2014 г., Общински съвет – Русе прие Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе. Съгласно разпоредбата на чл. 9 по реда на тази наредба се разглеждат искания на физически лица с постоянен адрес на територията на община Русе не по-малко от една година преди подаването на искането, с доказани неотложни здравни, образователни и социални нужди. В чл. 12 на Наредбата са указани документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението, с което се кандидатства за отпускане на еднократна финансова помощ, в това число документи, доказващи имущественото състояние на лицата. Това обстоятелство се доказва с удостоверение за декларирани данни, издавано от Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе. Налице е пропуск в Наредбата за начина на събирането на информация относно постоянния адрес на заявителя и семейното му положение. За да провери допустимостта на искането и прецени необходимостта от предоставянето на финансовата помощ на заявителя, комисията по чл.13 трябва да разполага с информация и относно тези обстоятелства.
Приемането на заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ по реда на Наредба №21 на ОбС-Русе е административна услуга. Във връзка с принципа на служебното начало по чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от АПК, с оглед на възможността информацията за имуществено състояние, семейно положение и постоянен адрес на заявителите да бъде осигурявана по служебен път за нуждите на заседанията на комисията, разглеждащи молби за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани по реда на Наредба № 21, предлагам досегашния чл. 12 да стане ал.1, като отпадне текста „документи, доказващо имуществено състояние“ и се създаде нова алинея 2 , в която да се посочи че информацията за имущественото, семейното положение на заявителя, както и за постоянния му адрес се събира по служебен път.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет Русе

Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе, както следва:
– §.1. В чл. 12 се прави следното изменение и допълнение:
– 1. Досегашният текст на чл. 12 става ал. 1, като се заличават думите „документи, доказващо имуществено състояние“.
– 2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
– „ /2/ Информацията за имущественото и семейното положение на заявителя, както и за постоянния му адрес, се предоставя на комисията по чл. 13 по служебен път от Община Русе.“
– § 2. Създава се нов §3 в раздел VI „Заключителните разпоредби“:
„ §3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина условията за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе е приета с Решение №……………….по протокол от……. ….на Общински съвет Русе“.

ВНОСИТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове