Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлаганите промени в Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост отразяват необходимостта от отстраняване на пропуски в нея и са съобразени с настъпилата промяна в нормативната уредба.
С Решение № 364, прието с Протокол № 17/15.11.2012 година на Общински съвет – Русе ОП „Жилфонд” – Русе беше закрито, считано от 01.01.2013 година. Със същото решение, считано от 01.01.2013 година беше създадено ново общинско предприятие с наименование „Управление на общински имоти”. Предмета на дейност на новото предприятие се препокрива с това на ОП „Жилфонд“ в частта относно жилищните имоти и включва управление и стопанисване на общински жилищни имоти; настаняване и контрол по стопанисването на отдадените под наем общински жилищни имоти по сключените от Община Русе договори за наем; проучване и предложения до комисията по чл. 6 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, за настаняване и пренастаняване в общински жилища и прекратяване на наемните правоотношения. Анализът на текстовете сочи, че предприятието има подпомагащи функции в процеса на настаняване в общински жилищни имоти и прекратяване на наемните правоотношения за същите, като основните правомощия със Закона за общинската собственост и горецитираната наредба са предоставени на Кмета на Община Русе и Комисията по чл. 6 от Наредба № 6. Налице е пропуск в Наредбата относно своевременната корекция на наименованието на общинското предприятие, което няма отражение върху дейността на същото, нито върху текущите и приключили административни производства.
С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) (ДВ бр. 27 от 25 март 2014 г.) е приета общата нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване. При него административната услуга се извършва, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на § 12, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване до 25 март 2015 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост право да кандидатстват за настаняване под наем имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на 11 условия. Обстоятелствата по чл. 3, ал. 1 се установяват с декларация на гражданите. В чл. 3, ал. 2 на Наредбата са указани документите, които трябва да бъдат приложени към тази декларация, в това число документ, удостоверяващ настоящ адрес.
Приемането на заявлението и декларацията за определяне на жилищна нужда по реда на Наредба № 6 на ОбС-Русе е административна услуга. Във връзка с принципа на служебното начало по чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от АПК, с оглед на възможността информацията за настоящия адрес на заявителите да бъде осигурена по служебен път за нуждите Комисията, разглеждаща заявленията за картотекиране по реда на Наредба № 6, предлагам досегашната т. 5 в чл. 3, ал. 2 да отпадне изцяло, като се създаде нова ал. 3, в която да се посочи, че информацията за настоящия адрес на заявителя и членовете на семейството/домакинството му се събира по служебен път.
Съгласно чл. 16, ал. 4 от Наредба № 6 не могат да бъдат включени в списък за настаняване граждани, които са картотекирани през предходната година. На пръв поглед текстът на наредбата защитава семействата/домакинства, които са с установени по –отдавна жилищни нужди. На практика се създава привилигировано положение на едни спрямо други нуждаещи се, тъй като на този етап от административната процедура се касае единствено за включване в списък за настаняване през текущата календарна година и би следвало всички семейства/домакинства с установени жилищни нужди по реда на наредбата да имат равна възможност за включване в него. Колко отдавна чака семейството за настаняване следва да е от значение единствено при избор между двама кандидати за едно жилище с еднаква жилищна нужда по критериите на наредбата. Този преценка е в правомощията на членовете на Комисията по чл. 6.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе реши :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, както следва:
§ 1. Навсякъде думите „ОП „Жилфонд“ се заменят с „ОП „Управление на общински имоти“.
§ 2. В чл. 3 се прави следното изменение и допълнение:
1. Отменя се чл. 3, ал. 2, т. 5.
2. Създава се нова ал. 3 със следния текст:
„(3) Информацията за настоящия адрес на заявителя и членовете на семейството/домакинството му се събира по служебен път.“
§ 3. Отменя се чл. 16, ал. 4.

ВНОСИТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община РусеСтарши експерт в отдел „Социални дейности“
 

Файлове