Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе, приети с Решение № 846, по Протокол № 32/12.12.2013 г. на Общински съвет – Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе, приети с Решение № 846, по Протокол № 32/12.12.2013 г. на Общински съвет – Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) (ДВ бр. 27 от 25 март 2014 г.) е приета общата нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване. При него административната услуга се извършва, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на § 12, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване до 25 март 2015 г.
През м. декември 2013 г., със свое Решение № 846, прието с протокол № 32/12.12.2013 г., Общински съвет – Русе прие Правила и критерии за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе.
В т. 1 „Задължително условие“ на Раздел 2 „Критерии и условия при попълване на заявление за участие в класиране за прием в детски ясли“ от приетите Правила са разписани пояснения, свързани със задължително условие към заявителя при кандидатстване и детето, подлежащо на класиране да са с постоянен или настоящ адрес Община Русе. В третият абзац на разписаните „ПОЯСНЕНИЯ“ е описано, че случаите при които детето няма ЕГН, а има личен номер на чужденец /ЛНЧ/, заявителят може да регистрира заявление само на място в детска ясла, след представяне на необходимите документи – документ за адресна регистрация на територията на Община Русе и лична карта. Обстоятелството по отношение на адресната регистрация се доказва с удостоверение за настоящ или постоянен адрес издавано от Община Русе. С оглед на горепосочените промени в АПК за въвеждане на комплексно административно обслужване е необходимо да се прекрати практиката при предоставяне на услуги общината да изисква документи, която самата тя издава. В тази връзка предлагам текстът да придобие следната редакция вместо „Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в детска ясла, след представяне на необходимите документи – документ за адресна регистрация на територията на община Русе и лична карта.“, да се чете: „Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в детска ясла, след представяне на необходимите документи – лична карта и документ с данни за ЛНЧ на детето. Информацията за адресна регистрация на територията на Община Русе се събира по служебен път“.
В т. 2.1. „Носещи точки“ на т. 2 „КРИТЕРИИ ЗА ТОЧКООБРАЗУВАНЕ“ са описани критериите носещи точки на заявителите и необходимостта от представяне на документи при записването на детето, с цел доказване на верността им. За доказване на критерия „К 2 – Деца на многодетни семейства с три и повече деца до 18 години“ към момента е необходимо при записването на детето, родителите да представят Удостоверения за раждане на всички деца в семейството до 18-годишна възраст. За доказване на критерия „К 3 – Деца-близнаци“ към момента е необходимо при записването на детето, родителите да представят акт за раждане. За доказване на критериите „К 6 – Деца-сираци“ и „К 7 – Деца, отглеждани от един родител (с неизвестен родител, полусираци и на разведени родители) към момента е необходимо при записването на детето, родителите да представят акт за смърт и акт за раждане.
С оглед на възможността данните от удостоверенията за раждане и актовете за смърт да бъдат осигурявани по служебен път, предлагам текстове поясняващи доказването на критериите К 2, К 3, К 6 и К 7 да отпаднат, като се запише следния текст: „Установяването на информацията става служебно, въз основа на регистъра на населението, поддържан в Община Русе.“.
В т. 2 на РАЗДЕЛ 3 „НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ЗАПИСВАНЕ. СРОКОВЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ЯСЛА“ е записано, че при записването е задължително родителят да представи копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване. С оглед на възможността данните от удостоверенията за раждане да бъдат осигурявани по служебен път, предлагам текста на подточка „а“ на т. 2 от РАЗДЕЛ 3 „НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ЗАПИСВАНЕ. СРОКОВЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ЯСЛА“ да се отмени.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 118, ал. 1 от Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Общински съвет – Русе

Р Е Ш И:

Приема изменение и допълнение в Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе, приети с Решение № 846, по протокол № 32/12.12.2013 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
1. В „ПОЯСНЕНИЯ“ към т. 1.1. на т. 1 „Задължително условие“ на Раздел 2 „Критерии и условия при попълване на заявление за участие в класиране за прием в детски ясли“, абзац трети се изменя така:
„Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в детска ясла, след представяне на необходимите документи – лична карта и документ с данни за ЛНЧ на детето. Информацията за адресна регистрация на територията на Община Русе се събира по служебен път.“.
2. В т. 2.1. „Носещи точки“ на т. 2 „КРИТЕРИИ ЗА ТОЧКООБРАЗУВАНЕ“ графата „Пояснение“ на критериите К 2, К 3, К 6 и К 7 се изменя така:
2.1. Съществуващите текстове се заличават и се заменят с „Установяването на информацията става служебно, въз основа на регистъра на населението, поддържан в Община Русе.“.
3. В т. 2 на РАЗДЕЛ 3 „НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ЗАПИСВАНЕ. СРОКОВЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ЯСЛА“ подточка „а“ се отменя.
4. Създава се нов параграф 3 със следния текст:
„§3; Изменението и допълнението на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе, приети с Решение № …………………. по Протокол № ………. от …………….. на Общински съвет – Русе, влиза в сила от 25.03.2015 г.“.

ВНОСИТЕЛ,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Мариела Личева

Съгласували,

Иван Григоров
Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“

Елка Дочева
Директор дирекция „Правни дейности”

Ердинч Мевлюдов
Директор дирекция „Административно обслужване“

Мариела Личева
Директор дирекция „Здравни и социални дейности“

Соня Станчева
Началник отдел ПНО

Радостина Пейкова
Началник отдел „Обществено здраве”

Райна Томова
Старши юрисконсулт в отдел ПНО

Изготвил:
Искра Иванова
Главен експерт отдел „Обществено здраве”
 

Файлове