Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В брой 2 на Държавен Вестник от 31 декември Министерски съвет постановява изменение и допълнение в Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства.

Съобразно изменението в допълнителните разпоредби , параграф 1, т.1

 „Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) (изм. – ДВ, бр. 2 от 2021 г.) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

б) (изм. – ДВ, бр. 2 от 2021 г.) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

Това са и причините за предлаганите изменения в Наредба № 15 на ОбС-Русе.

Основната цел на предлагания проект за нормативен акт е Наредба № 15 на ОбС-Русе да бъде приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. На следващо място се цели в кратък срок общинските паркинги и улици да бъдат освободени от ИУМПС, което неминуемо ще доведе от една страна до предотвратяване на замърсяването на околната среда, а от друга – до освобождаване на места за паркиране. Следва да се отбележи, че постигането на поставената цел става без да бъдат нарушени или застрашени правата на собственика на ИУМПС.

В резултат на предлаганата промяна освен постигане на съответствие на наредбата с нормативните актове от по-висока степен, се очаква да се намали замърсяването в околната среда и да се увеличат използваемите места за паркиране. За прилагането на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства.

Не беше установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.       

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе както следва:

§ 1 В допълнителните разпоредби:

 В параграф 1, т.4, буква „а“ се изменя така:

 аа)  моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

бб) в буква „б“ думите „две години“ се заменят с „три месеца“

§ 2 В член 33, ал. 2 думите „две години“ се заменят с „три месеца“

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове