Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе Ви предлагаме промени в правната уредба /включително и актуализиране размерите/ на някои от таксите и цените на услуги на територията на нашата община, а именно – таксите, касаещи извършване на таксиметров превоз и цените на билети за концерти и спектакли на съставите на Общински детски център за култура и изкуство /ОбДЦКИ/ и Общински младежки дом /ОМД/. Предложена е и промяна на таксата за деца за ползване на целодневни детски ясли и детски градини в условията на извънредна епидемична обстановка.

С предлаганата Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се цели справедливо и целесъобразно определяне на цените на предоставяните такси и услуги, при спазване на принципите на равнопоставеност, обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност, както и възстановяване на разходите на Община Русе по предоставянето им.

  1. Удължаването на извънредната епидемична обстановка в Република България, доведе до множество социални промени в живота на хората. Продължителния период, в който детските градини останаха затворени, принуди родителите да ползват неплатен отпуск поради невъзможността да се завърнат на работа, като част от тях останаха и безработни. Едновременно с това детската градина беше първата образователна институция, която поднови своята работа, след като тя беше преустановена на 13 март тази година. Родителите и учителите вече направиха стъпките към изграждането на взаимно доверие и подкрепа в името на спокойствието на децата и връщането им към игрите в детската градина. Всички детски градини положиха усилия за изграждането на една безопасна, сигурна, но и спокойна среда, която да гарантира не само физическото, но и психичното здраве на децата.

Детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

На национално ниво с въведените изменения в Наредба №5 от 2016 г. за предучилищното образование през учебната 2020 – 2021 година се разреши децата, записани за задължително предучилищно образование да могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини. В тази връзка на местно ниво е необходимо да се направи промяна в начина, по който се отразяват отсъствията и заплащането на таксите от родителите на децата от яслена, първа и втора група.

До директорите на детските градини в общината постъпиха многобройни запитвания от родители за дължимата от тях такса, в случай че оставят децата си вкъщи.

Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, за ползване на целодневни детски ясли и детски градини родителите или настойниците на децата, които не попадат в задължителното предучилищно образование, дължат месечни такси в следните размери:

– При посещаемост за съответния месец над 50 на сто – 10,00 лв.

– При посещаемост за съответния месец под 50 на сто – 20,00 лв. При отсъствия по уважителни причини (заболяване), медицинска бележка, с изписан номер на амбулаторен лист, се представя до 3 работни дни от началото на заболяването и се заплаща месечна такса по т.1.1.

Размерът на дължимата постоянна месечна такса се определя от посещаемостта през месеца и в случай, че родителите вземат решение да съобразят препоръките на компетентните органи и да оставят децата вкъщи се оказва че трябва да заплатят по-високия размер на таксата.

                 Предлагаме, за месеците, през които Община Русе, попада в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, родителите на децата, подали уведомление до директора, че детето няма да посещава детска градина да заплащат месечна такса по чл. 27, ал. 1, т. 1 от наредбата в размер на десет лева.

                 Една от целите на предлаганата промяна е облекчаване на родителите, взели решение да се съобразят с указанията Министъра на здравеопазването и другите органи за намаляване на риска от заразяване с COVID 19. След писмено уведомяване на директора, отсъствията ще се отразяват като отсъствия по уважителни причини и ще се начислява сумарна месечна такса от 10 лв. и такса за присътвен ден, независимо от процента на присъствията.

За прилагането на тази мярка няма необходимост от финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

В резултат се очаква осъществяване на добра организация и практика при посещаемостта в детските заведения, подпомагане на родителите при отглеждането на децата им в създадените условия на извънредна епидемиологична обстановка. За месец октомври 2020 г. общия брой на децата посещавали детските градини е 4315 деца, 2335 от тях са деца в яслена, първа и втора група. Начислените такси за месеца са в размер на 160 250 лв. Броят на децата, чието месечно посещение е по-малко от 50 на сто, е незначителен, приблизително 4 %.

                 В създадената ситуация все по-голяма част от родителите заявяват желание децата им да не посещават детска градина, но наличието на праг за посещаемост ги принуждава да изпращат децата си поне половината от месеца на градина. В случай, че половината от тези деца останат вкъщи и за тях се начисли такса от 10 лв. вместо 20 лв., приходите от таксата по чл. 27, ал.1, т. 1 ще намалеят с около 11 500 лв. месечно, и  родителите няма да бъдат ощетени за решението си за оставят детето в  по-сигурната домашна среда.

Предлаганата норма не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

  • Съгласно промените в ЗАП, (обнародван в ДВ бг.60/07.07.2020 г.), издаването на Удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, както вписване на МПС, отписване и промени в данните на издадените такива, считано от 01.01.2021г. ще се извършва от кметовете на общините или оправомощени от тях длъжностни лица.

Към настоящият момент тези такси, се събират от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и са регламентирани в чл. 100 на „Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, одобрена с ПМС № 81 и са  както следва:

-За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса в размер на 100 лв.

-За включване в списъка на превозните средства в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса в размер на 10 лв.

-За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса в размер на 100 лв.

-За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса в размер на 10 лв.

            Предвид това, че в чл. 12, ал. 14 от ЗАП е записано, че с наредба на общинския съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промени, е необходимо да бъде извършено изменение и допълнение на Наредба №16.

Предложените размери на таксите са формирани така, че да покриват пълните разходи по предоставяне на услугата. В подкрепа на настоящото предложение прилагам стойностен анализ за разходите на общината по предоставяне на административната услуга, включващи разходи за работни заплати, осигуровки, материали, режийни, управление и контрол и др., имащи отношение към формиране размера на тази такса. В резултат на предлаганото изменение се очаква увеличение на проходите на общината, които ще послужат за извършване на новата дейност.

  • Значителна част от дейността на ОбДЦКИ и ОМД в Русе е свързана с организация на публични културни събития, които представят тяхната творческа продукция, като обогатяват по този начин културния календар на нашия град и не случайно се радват на огромен интерес от нашите съграждани.

В настоящия момент събитията, организирани ОбДЦКИ и ОМД са безплатни за публиката, а разходите за подготовката и реализацията им се осигуряват изцяло от общинския бюджет. За сметка на общинския бюджет са и всички останали разходи за издръжката на тези две структури, в т.ч. и самото обучение на децата и младежите, включени в разнообразните формации и клубове на ОбДЦКИ и ОМД, което също е напълно безплатно за тях.

  В чл. 59, ал.1, т. 23 от Наредба №16 на ОбС Русе е въведена цена на услуга за прояви с платен вход на Общински център за култура и изкуство от 1 до 5 лв./ бр., като цената не е определена конкретно, а са посочени минимален и максимален размер, което затруднява прилагането й.

Настоящото предложение за определяне на платени услуги в дейността на двата института има преди всичко за целда осигурява допълнителни приходи за издръжката на  концертната и спектаклова дейност на съставите. Подготовката и реализацията на тази продукция не рядко коства значителни бюджетни средства, имайки предвид и факта, че в целия този процес участват и външни професионални екипи (режисьори, сценаристи, сценографи, актьори, осветители, озвучители и пр.), без които осъществяването на събитията е невъзможно. 

Финансовият анализ показва, че за продукция, предназначена за представяне в голямата зала на Доходно здание към настоящия момент, т.е. в условията на пандемична криза и при спазване на всички противоепидемични мерки, очакваните приходи, набрани от продажбата на билети (при схема 150 билета х 3 лв. и 100 билета х 5 лв. – общо 950 лв.), в по-голямата част от случаите покриват изцяло реализационните разходи, свързани с озвучаване, осветление, водещи, сценарист и режисьор. Подобни са разчетите и при камерни продукции, предназначени за представяне в зала „Европа“ на Доходното здание, при които приходите от продажби в размер от около 400 лв. (при 100 продадени билета по 3 и по 5 лв.) биха покрили реализационните разходи. 

Възможността за набиране на допълнителни приходи чрез продажба на билети за събитията, организирани от ОбДЦКИ и ОМД, макар и на минимална цена, не само ще облекчи техния бюджет, а заедно с това ще стимулира и творческата активност на двете общински структури, като добави стойност към качеството и формàта на предлагания от тях културен продукт.

Всички приходи от продажбата на билети на двете общински структури ще постъпват в бюджета на Община Русе. 

С приемането на предлаганата наредба се цели конкретизиране на цена за прояви на ОбДЦКИ и въвеждане на такава за проявите на ОМД, което ще осигури допълнителни приходи за издръжката на продукцията на концертната и спектаклова дейност на съставите в двете структури. Финансови средства за прилагането на изменението на наредбата в тазй част не са необходими.

Не беше установено настоящият проект на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал. 1, б. „в“ и б. „к“ и 2 от ЗМДТ, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 72 от ЗМДТ, чл. 12, ал. 14 от ЗАП, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК),Общински съвет-Русе

Р  Е  Ш  И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе както следва:

§ 1. Допълвачл. 53а както следва: 

  1. създава се нова алинея 5 със следния текст: „За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса в размер на 100 лв.“
  2. създава се нова алинея 6 със следния текст: „За включване в списъка на превозните средства в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса в размер на 10 лв.“
  3. създава се нова алинея 7 със следния текст: „За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса в размер на 100 лв.“
  4. създава се нова алинея 8 със следния текст: „За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса в размер на 10 лв.“

§ 2. В Глава Втора, Раздел XII чл. 53г, 53д, 53е и 53ж се преномерират и стават съответно 53д, 53е, 53ж и 53з, а чл. 53з от Раздел XIII се преномерира и става чл. 53и.

§ 3. В глава трета, чл. 59, ал.1, т. 23 се изменя както следва: „Приходи от провеждането на концерти и спектакли на съставите на ОбДЦКИ и ОМД с фиксиран вход и цени на билети, както следва:

a) за пенсионери и учащи – 3 лв.

б) за други граждани – 5 лв.“

§ 4. Създава нов параграф 29 в Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе със следния текст:

„§29 За месеците, през които община Русе, попада в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, за ползване на целодневни детски ясли и детски градини от децата, които не попадат в обхвата на задължителното предучилищно образование, родителите или настойниците дължат сумарна месечна такса по чл. 27, ал. 1, т. 1 от наредбата в размер на 10,00 лв. и такса в размер на 2,50 лв. за всеки присъствен ден. В този случай чл. 27, ал. 1, т. 1, т. 1.2 от наредбата не се прилага. Посоченото облекчение се ползва по желание на родителя след писмено уведомяване на директора, подадено в началото на периода на отсъствие.“

Приложение: Стойностен анализ на размера на таксите, въвеждани с § 1 от предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на наредбата е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС-Русе. 

Файлове