Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ДИМИТЪР НЕДЕВ

Зам. Кмет на Община Русе

за Кмет на Община Русе,

съгласно Заповед № РД-01-1671/09.06.2022г.

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и       администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящото предложение е насочено към извършване на изменения и допълнения на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе /Наредбата/ в няколко направления.

 1. С предлагания проект за подзаконов нормативен акт се предвижда изменение и допълнение на чл. 53а от Наредбата, касаещ таксите, които предвижда Закона за автомобилните превози /ЗАП/. Съгласно промените в ЗАП, (обнародван в ДВ бг.60/07.07.2020 г.), издаването на Удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, както вписване, отписване и промени в данните на издадените такива, считано от 01.01.2021г.  се извършва от кметовете на общините или оправомощени от тях длъжностни лица. В тази връзка бе прието изменение на Наредба №16 и бяха включени такси за издаване на Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, за включване в списъка с превозни средства към Удостоверението, както и за отразяване на промени и издаване на дубликат на Удостоверението.

В процеса на работа за периода от 01.01.2021 г. до 31.08.2021 г. са отписани 62 бр. превозни средства от Удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, отписани са 3 бр. водачи, издаден е 1 бр. актуален списък. Изготвени са 87 бр. заповеди за прекратяване действието на Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници и 1 бр. заповед за прекратяване правата произтичащи от Удостоверението за регистрация. В наредбата не са предвидени такси за вписване и отписване на водач и за отписване на превозно средство от списъка с превозни средства към Удостоверението. В Наредбата няма предвидена и такса за отразяване на промени в разрешението за таксиметров превоз на пътници. Тази празнота, констатирана в процеса на работа и факта, че тези услуги се следва да се извършват от администрацията налага допълването на правната уредба. Предвид това, че към този момент обема на работа надхвърля прогнозите за текущата година и необходимостта от покриване на разходите за канцеларски материали, разходите за възнаграждения и осигуровки на общинските служители, както и други преки и непреки разходи е необходимо да бъде извършено изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС-Русе. Целта на това допълнение е да бъде регламентиран размер на таксата за тези услуги и да се възстановят разходите на общината по тяхното предоставяне.

Направено бе проучване в други Общини, като за посочените услуги Общини като Стара Загора, Бургас, Сливен събират такса в размер на 10 лв. Община Пловдив събира такса в размер на 5 лв. Общините Силистра, Хасково, Велико Търново  събират такса за вписване на водач на стойност 10 лв. и нямат такса за отписване. В тази връзка в чл.53а, ал.6 текста „За включване в списъка на превозните средства в удостоверението за регистрация“ следва да се замени с текста : „За вписване или отписване на превозно средство от списъка с превозни средства към Удостоверението за регистрация“.

Предложените размери на таксите са изчислени на основание чл.7а, ал.1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. В подкрепа на настоящото предложение прилагам стойностен анализ за разходите на общината по предоставяне на административната услуга, включващи разходи за работни заплати, осигуровки, материали, режийни, управление и контрол и др., имащи отношение към формиране размера на таксата.

 • В Община Русе постъпи писмо с вх. № 10-12-24/12.05.2022г. от кмета на град Мартен, с което се предлага месечната цена за ползване на фитнеса в град Мартен да бъде увеличена от 20 лева на 30 лева. Причините за това, изтъкнати в писмото, са повишените цени на електроенергията, увеличението на минималната работна заплата, съответно на персонала във фитнес центъра, както и поскъпването на всички видове консумативи и препарати за почистване и поддържане на хигиената в залата. Целта на предлаганата промяна е да бъдат покрити посочените разходи за предоставяне на услугата. В резултат се очаква фитнес залата в град Мартен да продължи да функционира и услугата да продължи да се предлага на населението на града.
 • В Община Русе постъпи и Доклад от г-н Димчо Рубчев – диригент на духов оркестър „Биг Бенд“ – Русе, с който се предлага да бъдат увеличени цените на услуги, които оркестърът предоставя. Сега действащите цени не са актуализирани от 2010 година. Причината за увеличението на цените на услугите, които предоставя оркестъра са увеличените разходи за заплати, осигуровки, наем на инструменти, разходи за ремонт и поддръжка на инструментариума, разходи за униформено облекло, транспортни разходи и др. Целта е на предлаганата промяна е да бъдат покрити разходите за предоставяне на услугата. В резултат се очаква да бъде подсигурена и запазена дейността на оркестъра.     
 • С проекта за нормативен акт се предлага актуализация на Тарифата за услуги, предоставяни във връзка с реализация на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал (в т.ч. доставка, засяване, декорация и др.). Услугите се предоставят от ОП “Паркстрой“. Причините, които налагат да бъдат направени предлаганите изменения са свързани с покачването на разходите за предоставяне на услугите продиктувани от повишаването на цените на горивата и материалите, на размера на минималната работна заплата и др. Целта на предлаганите промени е да бъдат покрити разходите за тяхното предоставяне. В резултат на новата уредба се очаква с актуализацията на цените на услугите да се постигнат по-високи приходи, с което ще бъдат покрити по-високите разходи за труд, социално и здравно осигуряване, горива и други.
 • С Решение №1067/17.07.2014 г. беше приета т.72, в чл.59, ал.1, регламентираща Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с радостните и траурни обреди и осигуряване на съпътстващите ги реквизити, символи, стоки и аксесоари. Тарифата е допълнена и изменяна с Решение №1172/16.10.2014 г.Решение № 476/22.04.21 г. на Общински съвет – Русе.      

          В последните месеци се установява сериозно увеличение на цените на материалите, пряко касаещи извършването на погребения, а именно: ковчези, кръстове, дървен материал за венци и мохамедански дъски и знаци. Тези материали се влагат в т.нар. пакети за погребение с цени, определени от Общински съвет – Русе на базата на предоставени им калкулации. Към настоящия момент тези калкулации не са актуални, като следва да отбележим, че досега заложените в тях единични цени  се явяват значително по-ниски, поради съществената промяна в доставните цени.

           Горното е видно от сравнителна таблица, отразяваща промяната в доставните цени на ковчезите, кръстовете и дървения материал, използван при изработването на мохамедански дъски и знаци. Таблицата доказва, че след последното си увеличение доставните цени,  са по-високи с повече от 37%. Предвид това и след подробно анализиране на цените на пакетите за погребение се установява, че същите вече не покриват себестойността на включените в тях материали.

По изложените аргументи, предлагаме да бъде прието изменение на чл.59, ал.1, т. 72, регламентираща Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с радостните и траурни обреди и осигуряване на съпътстващите ги реквизити, символи, стоки и аксесоари, като бъдат отменение подточки, регламентиращи траурни услуги: 72.28, 72.29, 72.30, 72.31, 72.32, 72.33.и 72.98 от ценоразписа на услугите, предлагани от ОП „Обреден дом – Русе“, съобразно  Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

В следствие приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, се очаква да се увеличат приходите в общинския бюджет, от събраните цени за услуги.

 • С приемането на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе се предвиди възможност за няколко категории превозни средства да паркират преференциално на места за платено паркиране. Това са превозните средства по чл. 16, ал. 1, т. 3-6 от Наредба 3 18 на ОбС-Русе. С алинея 6 от последната е предвидено, че те имат право да паркират на местата за платено паркиране след заплащане на 85% от цената за еднократно паркиране. С настоящото предложение предлагаме тази уредба да бъде пренесена в нормата на Наредба № 16 на ОбС-Русе, която определя размера на цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, като цената за тези категории превозни средства бъде определена не с процент намаление, а като конкретен размер. Това предложение е продиктувано от факта, че и двата размера следва да са в един нормативен акт. Предложението цели, а и това са очакваните резултати, по-ясна нормативна уредба на разглежданите обществени отношения.

За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови средства.

Не беше установено настоящият проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление, установена в чл. 6, ал.1 и 2, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство (в частност на ЗМДТ) с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „к“ и ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ, чл. 12, ал. 14 от Закона за автомобилните превози и чл. 79 от АПК, Общински съвет-Русе

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 53а се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 6 се изменя по следния начин: „За вписване или отписване на превозно средство от списъка с превозни средства към Удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса в размер на 10 лв.“
  1. Създава се нова алинея 9 със следния текст: „За вписване или отписване на водач от списъка с водачи към Удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно лице се събира такса в размер на 10 лв.“
  1. Създава се нова алинея 10 със следния текст: „За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса в размер на 20 лв.“

§ 2. В чл. 59, ал. 1, т. 51д изразът „20 лв. на месец /с вкл. ДДС/“ се изменя така: „30 лв. на месец /с вкл. ДДС/“.

§ 3. В чл. 59, ал. 1, т. 47 се правят следните изменения:

 1. В т. 47.1, б. „а“ цифрата „80“ се заменя с „120“.
 2. В т. 47.1, б. „б“ цифрата „100“ се заменя с „150“.
 3. В т. 47.2, б. „а“ цифрата „200“ се заменя с „300“.
 4. В т. 47.2, б. „б“ цифрата „250“ се заменя с „350“
 5. В т. 47.3, б. „а“ цифрата „350“ се заменя с „500“.
 6. В т. 47.3, б. „б“ цифрата „400“ се заменя с „600“
 7. В т. 47.5, б. „а“ цифрата „500“ се заменя с „700“.
 8. В т. 47.5, б. „б“ цифрата „600“ се заменя с „800“.

§ 4. В чл. 59, ал. 1, т. 48 се правят следните изменения:

 1. В т. 48.1, б. „а“ цифрата „150“ се заменя с „200“.
 2. В т. 48.1, б. „б“ цифрата „200“ се заменя с „300“.
 3. В т. 48.2, б. „а“ цифрата „250“ се заменя с „400“.
 4. В т. 48.2, б. „б“ цифрата „350“ се заменя с „500“.
 5. В т. 48.3, б. „а“ цифрата „400“ се заменя с „600“.
 6. В т. 48.3, б. „б“ цифрата „500“ се заменя с „750“.
 7. В т. 48.5, б. „а“ цифрата „500“ се заменя с „800“.
 8. В т. 48.5, б. „б“ цифрата „600“ се заменя с „900“.

§ 5. Чл. 59, ал. 1, т. 71 се изменя така: „Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с реализация на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал (в т.ч. доставка, засяване, декорация и др.):


по ред
Наименование на услугатаМяркаЦена,
лв. без ДДС
Цена,
лв. С ДДС
71.1Направа на цветна леха с летни цветя цъфтящим²33.67040.40
71.2Направа на цветна леха с летни цветя килимним²63.45076.14
71.3Направа на цветна леха с есенни цветям²21.79026.15
71.4Направа на цветна леха с перенни цветям²34.79041.75
71.5Засаждане на 1 бр. иглолистни дървета до 0,70 метра, широколистни до 1,50 м.бр.12.00014.40
71.6Засаждане на 1 бр. иглолистни дървета (кипарисови) до 1,5 м., широколистни до 2,5м. – бързорастящибр.16.00019.20
71.7Засаждане на иглолистни дървета до 1 метърбр.24.03028.84
71.8Засаждане на иглолистни дървета от 1 до 1,5 метрабр.37.29044.75
71.9Засаждане на иглолистни дървета от 1,5 до 2 метрабр.55.72066.86
71.10Засаждане на иглолистни дървета над 2 метрабр.87.800105.36
71.11Засаждане на широколистни дървета до 2 метрабр.25.91031.09
71.12Засаждане на широколистни дървета над 2 метрабр.32.72039.26
71.13Засаждане на цъфтящи храсти и перенни туфибр.5.3006.36
71.14Засаждане на вечнозелени храстибр.7.2308.68
71.15Засаждане на 1 метър жив плет1 метър14.97017.96
71.16Засаждане на почвопокривнибр.1.5001.80
71.17Затревяване1 дка1817.7502181.30
71.18Изрязване на дървета до 30 годинибр. дърво98.970118.76
71.19Изрязване на дървета над 30 годинибр. дърво202.180242.62
71.20Резитба на клони, съкращаване на коронабр. дърво86.830104.20
71.21Озеленяване на терени100м²514.380617.26
71.22Проектиране на паркови обекти100м²91.670110.00
71.23Предоставяне за декорация – палми1 бр./ден2.0002.40
71.24Транспорт товарен автомобиллв./км1.4001.68
71.25Предоставяне на дървесни отпадъци за оползотворяване по ЗУОлв./тон50.00060.00
71.26Машинно косене с роторна косачкалв./дка31.35037.62
71.27Машинно косене със сърпова косачкалв./дка18.13021.76
71.28Машинно косене с моторна косалв./дка52.62063.14
71.29Машинно косене с роторна косачка, събиране и товарене на окосена тревалв./дка109.350131.22
71.30Машинно косене със сърпова косачка, събиране и товарене на окосена тревалв./дка96.130115.36
71.31Машинно косене с моторна коса, събиране и товарене на окосена тревалв./дка130.620156.74
71.32Засаждане на 1 бр. летни цветя – цъфтящибр.0.6250.75
71.33Засаждане на 1 бр. летни цветя – килимнибр.0.8301.00
71.34Засаждане на 1 бр. есенни цветябр.0.5000.60
71.35Засаждане на 1 бр. перенни цветя- разсадибр.2.4202.90
71.36Засаждане интериорни цветя -саксия №8-12бр.2.7503.30
71.37Засаждане интериорни цветя -саксия над №12бр.4.1004.92
71.38Засаждане трайна интериорна растителностбр.10.00012.00
71.39Засаждане на 1 бр. лигуструм за жив плетбр.1.2501.50
71.40Раздробяване на клоним.ч.50.50060.60
71.41Почистване на графити, чрез пясъкоструенем²19.50023.40

§ 6. В Чл.59, ал.1, т.72 се отменят подточки: 72.28, 72.29, 72.30, 72.31, 72.32, 72.33 и 72.98“

§ 7. Чл. 59д, ал. 1 придобива следната редакция: „Цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата е както следва:

 1. До един час – 1,20 лв. с вкл. ДДС, а превозните средства по чл. 16, ал. 1, т. 3-6 от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе – 1 лев с вкл. ДДС
 2. По 1,20 лв. с вкл. ДДС за всеки следващ започнат час , а превозните средства по чл. 16, ал. 1, т. 3-6 от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе – 1 лев с вкл. ДДС.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 8. Чл. 16, ал. 4  от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русепридобива следната редакция: „Превозните средства по чл. 16, ал. 1, т. 3-6 имат право да паркират на местата за платено паркиране след заплащане на цената за еднократно паркиране, определена в чл. 59д от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе“.

Приложения: 1. Доклад от кмета на град Мартен с вх. № 10-12-24/12.05.2022г.; 2. Анализи на цените на услугите, предлагани от ОП“Паркстрой“; 3. Сравнителна таблица, отразяваща промяната в доставните цени на ковчезите, кръстовете и дървения материал; 4. Стойностен анализ за разходите на общината по предоставяне на административната услуга по чл. 53а от Наредбата; 5. Доклад от Димчо Рубчев – диригент на духов оркестър „Биг Бенд“ – Русе.

ВНОСИТЕЛ:

ДИМИТЪР НЕДЕВ

Зам. Кмет на Община Русе

за Кмет на Община Русе,

съгласно Заповед № РД-01-1671/09.06.2022г.

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт, публикуван за обществени консултации е 30 дни.

Файлове