Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура

 ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ПЛАМЕН СТОИЛОВ-
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № Решение № 550 по Протокол № 22/25.05.2017г. Общински съвет-Русе прие Наредбата №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура. В същата е регламентирано възстановяването след строителни и монтажни работи по изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура и технология за възстановяване на настилките след строителни и монтажни работи по изграждане на инженерна инфраструктура В процеса на прилагане на наредбата и осъществявания контрол върху дейността на лицата имащи задължение да възстановят настилките след отстраняване на повреди на техническата инфраструктура, установихме наличие на хипотези неуредени от приложното поле на Наредба №27. Такива са случаите в които са възникнали повреди на настилките в съответния гаранционен срок по отношение на обекти финансирани с общински средства, както и в случай на повреди възникнали до 2/две/години по отношение на обекти финансирани с общински средства непопадащи в предходната хипотеза. Това налага изменение на Наредба №27 и по конкретно на чл.11 от същата.
Целта е качественото извършване на възстановителните работи при осъществяване на строежите, с оглед недопускане създаването на опасност за живота и здравето на гражданите и нанасяне на вреди върху имоти – общинска собственост. В резултат на контрола, осъществяван от община Русе всички физически и юридически лица ще спазват нормативно регламентираните изискванията за възстановяване на настилките след ремонт на техническа инфраструктура, като ще се постигне качествено възстановяване на настилките.
Не беше установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет.
Предвид горното и на основание чл.63 от ПОРДОС, както и съобразно дадените ви от законодателя правомощия, представяме на вашето внимание проект за наредба, като предлагаме на ОбС да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 28, ал. 2 ЗНА, , чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13, чл.22, ал.4 и ал.5 ЗМСМА във връзка с чл.21, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет – Русе приема „Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура”, както следва:
Параграф 1. Чл. 11 се изменя така:
„При отстраняване на повреди или други причини за разкопаване на улични, пътни и тротоарни настилки и зелени площи, изпълнени по проекти, финансирани с европейски средства възникнали в задължителния 5 годишен срок за осигуряване на устойчивост на проектите, или за повреди възникнали в съответния гаранционен срок по отношение на обекти финансирани с общински средства, както и за повреди възникнали до 2/две/години по отношение на обекти финансирани с общински средства непопадащи в предходната хипотеза, със съгласувателното писмо се определят конкретни допълнителни изисквания, относно обхвата за възстановяване по широчината на прокопаваното трасе като: задължително машинно възстановяване на асфалтовата настилка по цялата широчина на улицата от бордюр до бордюр, пълно възстановяване по цялата широчина на тротоарната настилка с нови плочи или павета или асфалтова настилка, пълно възстановяване на растителност и дървета в зелените площи (декоративната растителност и елементите на парковото оборудване и др. според спецификата на конкретния участък.“

С уважение,
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове