Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските ясли на територията на Община Русе

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските ясли на територията на Община Русе

Настоящата наредба е приета на основание чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 119, ал. 1 от Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях с Решение № 951/13.09.2018 г.

Файлове