Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА РУСЕНСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА РУСЕ

(Приета от Общински съвет – Русе с Решение N 487/23.03.2017 г.; изм. с Решение 811, прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.)

Русе, м. март 2018г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за законосъобразното разпределение на финансовите средства, отпускани от Община Русе за подпомагане на русенски спортни клубове.
Чл. 2. Право на финансово подпомагане по тази наредба имат спортни клубове, със седалище и развиващи тренировъчната си дейност на територията на Община Русе (русенски спортни клубове).
Чл. 3. Общински съвет – Русе ежегодно утвърждава размера на финансовите средства, които могат да бъдат отпуснати като целеви разходи, предвидени в бюджета на Община Русе за финансово подпомагане на русенски спортни клубове.
Чл. 4. Размерът на финансовото подпомагане се определя по условията, реда и от органите, посочени в тази Наредба.
Чл. 5 (1) Ежегодно с приемане на бюджета на общината, Общинският съвет приема Програма „СПОРТ“, с която определя размера на средствата за подпомагане на русенските спортни клубове за съответната година.
(2) Средствата по ал.1 се разпределят по следните раздели:
1. Ученически и масов спорт;
2. Състезания под егидата на община Русе;
3. Подпомагане на спортните клубове;
4. Организиране и провеждане на мащабни спортни прояви;
5. Награди;
6. Резерв.
(3)(изм. с Решение 811, прието с Протокол № 32/22.03.2018г.) Средствата за подпомагане на русенски спортни клубове, утвърдени с бюджета на Община Русе се разпределят по раздели по Програма „СПОРТ“ с Решение на комисията по чл. 18 от настоящата наредба.
(4) Конкретният размер на разпределението по разделите се определя ежегодно от общинския съвет
Чл. 6 (1) От раздел „Ученически и масов спорт“ се финансират ученически игри, ученически турнири и състезания, състезания за студенти, състезания за студенти в неравностойно положение и за деца в детските градини, турнири за преподаватели в системата на образованието, съфинансиране на национални ученически инициативи, дейности на ветерани, хора с увреждания, организиране на любителски турнири по различни видове спорт, спортни прояви в чест на различни празници, масови спортни и туристически прояви и др.
(2) Община Русе финансово подпомага годишно до три състезания, турнири или прояви, организирани от една спортна организация.
(3) Предоставят се средства за:
1. Разходи за целево подпомагане на спортната дейност включват:
а/ Такси за картотекиране на състезатели и членове в национални спортни организации;
б/ Такси за участия на състезатели и отбори в спорни състезания от Държавния и Международния спортен календар, учебно-тренировъчни лагери (за които се прилага списък на състезатели, участвали в лагера). Средствата могат да се използват за пътни, дневни, нощувки, такси за участия и стипендии;
в/ Разходи за организиране на състезания – възнаграждения за медицинско осигуряване и обслужващ персонал;
г/ Закупуване на екипировка на състезатели, медикаментозно възстановяване и лечение;
д/ Закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения, необходими за осъществяване на учебно-тренировъчния процес;
е/ Наеми и консумативи за ползване на спортни обекти и съоръжения.
2. Административни разходи включват:
а/ Съдийски възнаграждения;
б/ Възнаграждения за медицинско осигуряване;
в/ Възнаграждение на обслужващ персонал.
3. Разходи на участниците включват – пътни, дневни, нощувки и такси за участия.
Чл. 7 (1) По раздел „Състезания под егидата на община Русе“ се подпомагат традиционни за Община Русе състезания с масов характер.
(2) Община Русе финансира годишно до три спортни прояви, организирани от една спортна организация.
(3) Предоставят се средства за разходите по чл. 6, ал. 3.
Чл. 8 (1) По раздел „Подпомагане на спортните клубове“ се подпомагат водещи клубове, развиващи основните видове спорт – футбол, баскетбол, лека атлетика, волейбол и бокс.
(2) От общата сума на одобрените средства по раздел „Подпомагане на спортните клубове“, се предоставят средства в размер до 10 на сто за финансиране на спортните клубове, които не се финансират от Министерство на младежта и спорта за масов спорт.
(3) От общата сума на одобрените средства по раздел „Подпомагане на спортните клубове“ се предоставят средства в размер до 80 на сто за приоритетни спортове и водещи в тях клубове по Приложение 1.
(4) Разпределението на средствата извън тези по ал. 2 и ал. 3 за подпомагане дейността на спортните клубове се извършва по точкова система, както следва:
1. За всеки кандидатстващ клуб се пресмята точков еквивалент равен на финансовите средства отпуснати от Министерство на младежта и спорта на клуба по Раздел „Подпомагане на спортните клубове“. Абсолютната стойност на средствата в годината на финансиране от Раздел „Подпомагане на спортните клубове“ от Министерство на младежта и спорта, се превръща в точки.
2. Сумата по направление „Подпомагане на спортните клубове“, по Програма „СПОРТ“ за съответната година се разделя на сумата, получена от русенските спортни клубове от Министерство на младежта и спорта, за развитие на спортните клубове и се получава коефициент за съответната година.
3. Полученият коефициент се умножава по точките за съответния спортен клуб кандидатствал за финансиране и се получава размерът на средствата за финансиране.
(5) Спортните клубове финансирани по ал. 2 и ал. 3 не получават финансиране по ал. 4.
Чл. 9 (1) От раздел „Организиране и провеждане на мащабни спортни прояви“ се финансират международни състезания и домакинства на Държавни първенства.
(2) Предоставят се средства се разходите по чл. 6, ал. 3.
Чл. 10 (1) Със средствата по раздел „Награди“ се награждават изявени спортисти, треньори и деятели за престижни и призови класирания, юбилеи, годишнини и др. Изплащат се разходите и по церемонията за присъждане на наградите „Спортист на годината“.
(2) Средствата по ал.1 се предоставят със Заповед на кмета на общината.
Чл. 11 Средствата по раздел „Резерв“ се предоставят със заповед на кмета на община Русе по предложение на комисията по чл. 18 .
 

Attachments