Наредба №9

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА РУСЕ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА”.

(Настоящата Наредба е при¬ета от Общински съ¬вет Русе с Решение N 283 по Протокол N 18/22.05.1997 г., изм. и доп. с Решение № 91 по Протокол № 14/28.04.2000 г.; Решение № 866 по Протокол № 67/21.02.2003 г.; Решение № 343 по Протокол № 18/24.09.2004г.; Решение № 547 по Протокол № 28 от 01.04.2005 г, Решение № 39 по Протокол № 5 от 18.01.2008 г., Решение № 1041 по Протокол № 51 от 18.11.2010 г.Решение № 1100 по Протокол № 54 от 27.01.2011 г.; изм. Решение № 830 по Протокол № 33/19.04.2018г, Решение № 27/01.08.2018г. на АС – Русе по Адм. Дело № 261/2018г.)

Файлове