Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за изменение и допълнение на ОБЩИНСКА НАРЕДБА № 13 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ, приета на основание Чл.22,ал.1 от ЗМСМА с Решение № 1067 По Протокол № 40/17.07.2014 г., изменена С Решение № 476 по Протокол № 21/22.04.2021г

                                       ДО

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

                                       АКАДЕМИК ХРИСТО БЕЛОЕВ

                                       П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

                                       ОТ ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА-общински съветник

                                       От групата „СДС- гражданите“

                                       За изменение и допълнение на

                                       ОБЩИНСКА НАРЕДБА № 13 ЗА

                                       ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕ НА

                                       ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

                                       НА ОБЩИНА РУСЕ, приета на основание

                                       Чл.22,ал.1 от ЗМСМА с Решение № 1067

                                       По Протокол № 40/17.07.2014 г., изменена

                                       С Решение № 476 по Протокол № 21/22.04.2021г

УВАЖАЕМИ Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Правя предложение за Изменение и Допълнение на Наредба № 13 на ОбС Русе за организацията и управление на гробищни паркове на територията на Община Русе, в следния смисъл.

§ 1. В чл.23 се създава нова алинея втора:

„ По същия ред се извършват погребални услуги на мъртвородени деца и на деца, починали в първите дни от раждането, при които е налице отказ от страна на родителите да приберат трупа на детето от лечебното заведение“.

Следващите алинеи се преномерират.

МОТИВИ:

Съгласно чл.61, ал.1 от Закона за гражданската регистрация „Препис -извлечение от акта за смърт или от акта за раждане на мъртвородено дете представлява разрешение за погребение и се издава безплатно.“

От този текст следва, че мъртвородените деца следва да се погребат.

За съжаление родителите на тези деца отказват да приберат трупчетата на децата си, независимо от усилията, които полагат в тази посока социалния работник и Началника на родилно отделение в УМБАЛ „Канев“ АД.

Лечебното заведение няма правомощия да инициира погребване на мъртвородените, за чиито тела е налице отказ от родителите за получаване и организиране на погребение. В резултат на това бездействие телата остават непогребани, а хладилните камери на болничното заведение са пълни.

В чл.23, ал.1 от Наредба № 13 има утвърден ред за подобни хипотези на безплатни погребения, които се полагат на социално слаби граждани, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите на социално подпомагане лица.

За погребението на мъртвородени или починали в първите дни след раждането, в случаите, в които родителите отказват да получат трупчетата, липсва уредба.

Тази празнина следва да се запълни, чрез допълване на  наредбата.

Средствата, необходими за осъществяване на тази социална дейност са в рамките на утвърдения бюджет на Общинското предприятие.

В този смисъл е и Сигнала от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД до Кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков.

При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни.

Предвид изложеното и на основание чл.63,ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам да приемете следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21,ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл.79 от АПК, Общински съвет –Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Русе за организацията и управление на гробищни паркове на територията на Община Русе, както следва:

§ 1.В чл.23 се създава нова алинея 2 с текст:

Чл.23, ал.2. По същият ред се извършват погребални услуги на мъртвородени деца и на деца, починали в първите дни от раждането, при които е налице отказ от страна на родителите да приберат трупа на детето от лечебното заведение.

Преходни и заключителни разпоредби

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет – Русе за организацията и управление на гробищни паркове на територията на Община Русе и  влиза в сила от момента на разгласяването и чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет-Русе, съгласно чл.78, ал.3 от АПК.

ВНОСИТЕЛ:

Елеонора Николова

Общински съветник от групата на “СДС – Гражданите”

Файлове