Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – общинска собственост в тематичен Коледен базар

ДО                                                                                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                     

ОТ

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – общинска собственост в тематичен Коледен базар

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

            Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.              

            Предмет на настоящото предложение е предоставяне на безвъзмездно право на ползване на преместваем обект – коледна къщичка, представляваща павилион – общинска собственост, който да бъде монтиран върху терен – публична общинска собственост в гр. Русе, зона „Б“ , пл. „Света троица“, в организиран тематичен Коледен базар, за периода от 23.11.2020 г. до 03.01.2021 г. включително, съобразно подробна схема, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 29.06.2020 г., за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съгласно изискванията на Наредба №7 на Общински съвет-Русе и Разрешение за поставяне №62 от 29.06.2020 г на Главния архитект на Община Русе.

 На 17.11.2020 г. Сдружение „Развитие на социалния капитал“ е изразило желание за участие в Тематичен коледен базар 2020 – 2021 г.. Същото е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, извършващо обществено полезна дейност.

Сдружение „Развитие на социалния капитал“ желае да проведе благотворителна кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни – Русе. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на инфузионни помпи за вливания при поставяне на системи на животните в ОПБЖ – Русе.

За осъществяване на кампанията Сдружението ще предлага ръчно изработени сувенири, коледна украса, календари и други..

            Безвъзмездно право на ползване върху имоти и вещи частна общинска собственост може да се учреди след  Решение на Общински съвет – Русе, на основание   чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост.                                

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 и ал. 7, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1, т. 2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

                 1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 21.12.2020 г. до 03.01.2021 г. включително, на Сдружение „Развитие на социалния капитал”, ЕИК 177003362 за павилион №24  – ЧОС, от организиран в гр. Русе, зона „Б“ , пл. „Света троица“, Тематичен Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 29.06.2020 г. и Разрешение за поставяне №62 от 29.06.2020 г. на Главния архитект на Община Русе, за провеждане на благотворителна кампания за набиране на средства чрез предлагане на стоки, съответстващи на коледно-новогодишната тематика на базара, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Приложение: 1. Копие от подробна схема за временен Коледен базар, утвърдена

                          на 29.06.2020 г. от Гл. архитект на Община Русе;

     2. Копие на Разрешение за поставяне №62 от 29.06.2020 г. на Главния   архитект на Община Русе.

Вносител:

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на Общински съвет – Русе

Файлове