Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на механизъм заразпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Постановление № 216 от 29.07.2022 г. на Министерски съвет и приложение № 1 към същото,  от Централния бюджет са одобрени допълнителни трансфери за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по §4, ал. 1 и 2 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози. За Община Русе тези средства са в размер до 524 020 лв. Редът и начина за тяхното разпределение са посочени в указанията по приложение № 2 към постановлението, които препращат към част четвърта, глава трета от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г., относно „условия и ред за предоставяне на субсидиите“.

С оглед на това, че междуселищните линии се обслужват от повече от един превозвач се налага да се приеме механизъм за разпределение на средствата за субсидиране на обществен транспорт на пътници по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе.

Целта е да се изпълнят законовите изисквания, като превозвачите да бъдат субсидирани при осигуряване на равнопоставеност, прозрачност и публичност.

За прилагането на механизма не са необходими финансови и други средства от бюджета на общината. Механизмът служи за разпределение на предоставените от централния бюджет средства, когато транспортната схема се изпълнява от повече от един превозвач. 

Настоящото предложение не противоречи на правото на Европейската общност.

Общинска администрация ще осъществява контрол гарантиращ, че предоставените средства няма да доведат до свръхкомпенсиране на превозвачите във връзка с дейността по извършване на обществен превоз на пътници. При възникване на възможност за свръхкомпенсиране средства няма да бъдат предоставяни.

Срокът за предложения и становища по проекта  е 14 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Файлове