Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                     

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ                                                                                            

КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ

ОТНОСНО:    Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №891, прието с Протокол №68 от 28.03.2003 г., Общински съвет – Русе прие Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Община Русе проведе процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на строителни и монтажни работи на обект „Изграждане на три броя пилони пред комплекс „Левента“, гр. Русе”.

Във връзка с експлоатацията на обект „Три броя пилони пред комплекс „Левента“, гр. Русе“, включващ благоустрояване на пространството и изграждане на панорамна площадка, са монтирани 2 броя стационарни бинокли за наблюдение с възможност за завъртане на 360 градуса, които ще се ползват от гостите и гражданите на гр. Русе. Биноклите са проектирани специално за външен монтаж и наблюдение на дълги разстояния и същите могат да работят дори при неблагоприятни метеорологични условия. Организацията по предоставянето на услугата, както и обслужването на стационарните бинокли, ще бъде възложена на ОП „Русе Арт“ – гр. Русе.

Потребяването на услугата за наблюдение със стационарни бинокли пред комплекс „Левента“, ще бъде обусловено от заплащане на цена, определена от Общински съвет – Русе. Съобразно хипотезата на чл. 54 от Наредба №16 на Общинския съвет, за всички услуги и права, предоставяни от Община Русе, които не са регламентирани със закон, потребителите заплащат цена, определена в Наредбата. Цената на услугата се формира на основа на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на съответната услуга от Общината.

С настоящата Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се предлага да бъде установена цена за наблюдение със стационарни бинокли пред комплекс „Левента“, гр. Русе, в размер на 1 лв. за период от 8 минути. Цената е получена въз основа на следната финансова обосновка за разходите по представяне на услугата, както следва:

№ ПО РЕД ВИД РАЗХОД СТОЙНОСТ НА РАЗХОДА ЗА 8 МИНУТИ (без ДДС)
1 Заплата за персонала по трудово правоотношение 0,52 лв.
2 Задължителни осигуровки от работодатели 0,10 лв.  
3 Обслужване, поддръжка и ремонт, в т.ч.: изпразване контейнера с монети, зареждане акумулаторната литиева батерия, почистване на оптиката, ремонт – смяна на счупена леща, разхлабване винтове между компонентите и др. 0,34 лв.
4 Застраховка 0,04 лв.

Цената е определена така, че да осигури възстановяване на направените разходи по поддръжката и обслужването на стационарните бинокли.

Съгласно чл. 9 ЗМДТ, в компетентността на Общински съвет – Русе е вменено правомощие да приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. На основание чл. 6, ал. 2 ЗМДТ, за всички услуги и права, предоставяни от Общината, с изключение на тези по чл. 6, ал. 1 ЗМДТ, Общинският съвет определя цена. Предлаганата цена на услугата за наблюдение със стационарни бинокли, е установена, при съобразяване на необходимите за реализация на съответната услуга разходи за труд и материали.

Към услугата има голям интерес както от страна на гостите на града, така и от жителите и най-вече децата.

Целите, които се поставят с предлаганата Наредба за допълнение на Наредба                    № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе са насочени към справедливо и целесъобразно определяне на цената на услугата, за наблюдение със стационарни бинокли, предоставяна на гражданите и гостите на гр. Русе и превръщане на панорамната площадка в зона за отдих и туристическа атракция, разкриваща живописна гледка към града, река Дунав и съседна Румъния, както и възстановяване на разходите на Община Русе по предоставяне на услугата.

Не се предвижда използването на допълнителни финансови и други средства от бюджета на Община Русе, във връзка с прилагането на предлаганата Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе. Калкулираната цена е достатъчна за покриване на разходите, които ще реализират Община Русе и специализираното звено – ОП „Русе Арт“ – гр. Русе, във връзка с предоставянето на конкретната услуга.

В следствие приемането на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, се очаква да се увеличат приходите в общинския бюджет, от събраните цени за наблюдение със стационарни бинокли в  обект „Три броя пилони пред комплекс „Левента“, гр. Русе“.

Не беше установено настоящият проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, да противоречи на правото на Европейския съюз. Настоящият проект на наредба е изготвен и предлаган съобразно чл. 9, във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, предвид на което съответствието с правото на ЕС следва да бъде съобразявано спрямо нормативния акт, чиито норми служат като основание за приемане на предлагания проект на Наредба – ЗМДТ.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

  На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и 23 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗНА, чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ, и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),Общински съвет-Русе

Р  Е  Ш  И:

І. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Приложение:

1. Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе;

Предложил,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ                                                                                                                         Кмет на Община Русе

Файлове