Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от група общински съветници

Относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №402/15.12.2016г. на Общински съвет – Русе беше допълнена нова т. 74 в чл. 59, ал. 1 от Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, съгласно която за ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, се заплаща месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100,00 лв.

С Решение № 916/19.07.2018 г.  на Общински съвет –  Русе, бяха приети допълнения към горепосочената норма, с които се въведоха ред и условия за възстановяване на платената цена в случай, че услугата не бъде ползвана от детето поради здравословни причини. Платената цена за неползвана услуга за целия период се възстановява пропорционално за дните на отсъствие след подаване на заявление от единия родител до директора на детската градина с прилагане на медицинска бележка с номер на амбулаторен лист и удостоверение за банкова сметка. Заявления се подават в детската градина от 15.09 до 30.09. Сумите се възстановяват в срок до 30.10.

Обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13 март наложи въвеждането на множество ограничителни мерки. Продължителният период, в който детските градини останаха затворени, наложи ползването на неплатен отпуск от  родителите, поради необходимостта от полагане на грижа за децата в периода, в който бяха преустановени посещенията в детските градини, като част от тях понастоящем са безработни.

С оглед справяне с последиците от извънредното положение и с цел подпомагане на част от родителите в затруднено положение предлагаме семействата с доход за член на семейството по-нисък от линията на бедност да заплащат 50% от цената за услуга по чл. 59, ал. 1, т. 74 от Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. Настоящото предложение е мярка за социална защита на уязвима група родители. Цели се постигане на справедливост при заплащането на месечната цена на услуга за ползване на детските градини  в периода от 01 юни до 15 септември 2020 г.

Определянето на кръга от лица, които ще бъдат засегнати от настоящото предложение, ще се извърши на база доход на член от семейството за месеците март, април и май 2020 г. Родителите от семейства с доход за посочения период за член на семейството до 363,00 лв., съобразно размера на линията на бедност за 2020 год., определен с Постановление № 275 от 1 ноември 2019 г. на МС, ще заплащат 50 на сто от определената цена по чл. 59, ал. 1, т. 74 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе.

Настоящото предложение има за цел да облекчи семействата в затруднено положение, вследствие негативните икономически последици от въведеното извънредно положение във връзка с разпространението на COVID-19.

Не са необходими финансови средства за прилагане на новата уредба.

          При изготвянето на настоящия проект на Наредба не се установи тя да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-пълно изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

          Преодоляването на последиците от въведеното в Република България извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. свързано с борбата с вируса COVID-19 и своевременното подпомагане на най-уязвимите групи в нашето общество мотивират изключителност по смисъла на чл.26, ал.4 от Закон за нормативните актове за съкращаване на срока за предложения и становища на 14 дни.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.8, ал. 6 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси,  Общински съвет-Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

 §. 1. Създава нов параграф 28 в Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе със следния текст: „§28 За периода от 01.06.2020 до 15.09.2020 г. родителите с доход за член от семейството до 363,00 лв. дължат 50 на сто от цената за услуга по чл. 59, ал. 1, т. 74 от настоящата наредба. На предплатилите от посочената категория лица сумите се възстановяват в срок до 30.10.2020г.“

ВНОСИТЕЛИ:

                        ……………………………………………………………..

                        ……………………………………………………………..

Файлове