Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с окончателен Одитен доклад №0200302420 на Сметна палата на Република България за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането на обществените поръчки на Община Русе за периода 01.01.2019г. до 30.06.2020г. и с оглед констатирани несъответствия на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе правя настоящото предложение. Използвам възможността да предложа редактирането на текстове от наредбата, станали неактуални поради законодателни изменения и организационни промени. Не на последно място предлагам да се определи най-кратък срок за извършваните административни услуги от Дирекция „Местни данъци и такси“. С това предложение ще се открие възможност за лицата да се снабдят с търсения документ в рамките на работното време за деня или най-късно на следващия ден от заявлението.

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови или други средства. Очакваните резултати от прилагането й са повишаване на приходната част по бюджета на Община Русе.

Измененията са съобразени с действащото българско право, а от там и в съответствие с правото на Европейския съюз.

Предвид изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.9, чл.69, ал.1 и чл.71, т.2 и т.3 от Закон за местните данъци и такси, и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе както следва:

§1 В чл.14

В алинея 1, т.3 изразът „чл.71а и 71е“ се заменя с „чл.60, ал.2 и чл.64, ал.1“

§2. В чл.16

В алинея 5 след думата „които“ се добавя израза „не са основни жилища,“ и думите „до края“ се заменя с „31 октомври“.

В алинея 6 се създава нова т.3 с текст„Замолитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.“.

В алинея 7 тестът се изменя и става „Декларациите по  ал. 5 се приемат и завеждат в програмен продукт след проверка на посочените обстоятелства от длъжностно лице от Дирекция „Местни данъци и такси“. Декларациите се приемат, но пораждат последици само, когато всички съсобственици ли ползватели на имота са се подписали.“.

Създава се нова алинея 10 с текст „Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, като лицата по чл.15 подават декларация в Община Русе до 31 октомври на предходната година. Към декларацията се прилагат доказателствата за сключен договор за обслужване с лице, получило регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации. Декларацията се приема и завежда в програмен продукт на Дирекция „Местни данъци и такси“, но поражда последици само след съгласуването й от длъжностно лице от отдел „Екология“. В срок от 5 работни дни, длъжностното лице удостоверява с подписа си съгласуването на декларацията и я предава в Дирекция „Местни данъци и такси“. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.“

§3. В чл.16 „а“

В алинея 2

изречение 1-во текстът „отделен регистър на Общината /Кметството/“ се заменя с „програмен продукт на Дирекция „Местни данъци и такси“.

изречение последно изразът „по служебен ред, на данъчната администрация“ се заменя с „в Дирекция „Местни данъци и такси.“.

§4. В чл.49, т.1 се създава нова б. „г)“ с текст „експресна услуга – срок за изпълнение 1 работен ден: за граждани –   20 лв.,  за ЕТ и юридически лица –   40 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§5. Утвърждава Декларация по чл.71, т.2 от ЗМДТ по приложен образец.

§6. Утвърждава Декларация по чл.71, т.3 от ЗМДТ по приложен образец.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§7. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл.78, ал.3 АПК, с изключение на §2, предложение за изменение на чл.16, ал.5 последно предложение и за нова ал.10, които влизат в силаот 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Съгласно чл.26, ал.4 от Закон за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” №6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu.

Файлове