Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно легалната дефиниция на т. 80 от § 5 на Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ преместваем обект е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж. По своята същност зарядните колонки за електрически превозни средства са именно преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ. Като такъв зарядните колонки за електрически превозни средства са определени като преместваеми обекти, обслужващи транспорта и в местното законодателство – чл. 5, ал. 2, б. „Г“, т. 2.3 от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Русе. В този смисъл, за това съоръжение се издава разрешение за поставяне и следва да се заплаща такса по аргумент на чл. 72 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, според който за ползване на тротоари, площади, улични платна се заплаща местна такса. Размерът на местните такси се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 9 от ЗМДТ.

В сега действащата Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе няма определена такса за ползване на тротоари, площади, улични платна чрез поставяне на зарядни колонки за електрически превозни средства, поради което предлагам същата да бъде допълнена в тази насока.

Тенденцията в ЕС е да се постигне съществено намаляване на емисиите на въглероден диоксид, предизвикващ парниковия ефект чрез използването на електромобили. България предприе законодателни промени, освобождаващи собствениците на такъв тип транспортни средства от заплащане на данък върху превозните средства. Електрическите автомобили безспорно осигуряват екологично чист начин на мобилност, щадящ околната среда. В тази насока, с оглед продължаване на тенденцията за увеличаване броя на електрическите превозни средства, намаляване на вредните емисии и стимулиране на лицата, ползващи този вид транспорт, е необходимо да се предприемат мерки за поставяне на по-голям брой зарядни колонки за електрическите превозни средства, с цел удобство и сигурност на водачите им. Към настоящия момент на територията на Община Русе устройствата, които осигуряват зареждането на автомобилите са твърде малко.

С предлаганата нормативна уредба се цели създаването на условия да бъдат разполагани зарядни колонки за електрически превозни средства в община Русе. В резултат от нейното прилагане се очаква да се увеличи броя на зарядните колонки на територията на общината, като по този начин ще се създадат по-добри условия за ползване на електрически превозни средства. За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства.

При изготвянето на настоящия проект на Наредба не се установи тя да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление, установена в чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 6 и 8, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 9 и чл. 73, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 23, ал. 1 след думата „автомати“ се поставя запетая и се добавя израза „зарядни колонки за електрически превозни средства“.

§ 2. В чл. 23, ал. 1, т. 1.1. след „витрини“ се поставя запетая и се добавя „автомати, зарядни колонки за електрически превозни средства“.

ВНОСИТЕЛ,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт, публикуван за обществени консултации е 30 дни.

Файлове