Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със Заповед № РД-01-3809/21.11.2022 г. е определена работна група за обсъждане и изготвяне на предложение за изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи мерки за подпомагане на многодетни семейства. Комисията е провела две заседания, на които са обсъдени предложения от членове на комисията и представители на културните институции в града. Въз основа на обсъдените и приети предложения за въвеждане на облекчения за многодетните семейства е изготвена настоящата Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе, нормативни актове на Общински съвет – Русе. Предлагат се промени и в Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, предвиждащи мерки за подпомагане на многодетни семейства.

От административните услуги, които извършва отдел „Гражданско състояние“ с най-голяма стойност за многодетните семейства е таксата за адресна регистрация, тъй като промяната на постоянен или настоящ адрес на родител води до задължителна промяна на адреса и на малолетните и непълнолетните деца на такива семейства. Таксата за тази административната услуга, със срок 3 дни е в размер на 5 лв., т.е. за семейство с 3 или повече деца се формира заплащане от минимум 15 лв. В тази връзка, предложението е при извършване на промяна на адресна регистрация на такива семейства, децата да бъдат освободени от заплащане на таксата. Това предложение намира правното си основание във възможността, която законодателят е дал на общинските съвети в чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, съгласно който законов текст общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси.

Обсъдени и приети са предложения за въвеждане на намаления или освобождаване от заплащане на билети за концерти в рамките на МФ „Мартенски музикални дни“, съответно за придружител от многодетно семейство се предлага отстъпка от 50%, а за децата от многодетни семейства – входът да бъде свободен. Предлага се 50% намаление за членовете на многодетните семейства от всички такси при посещение на музеите от многодетни семейства. Държавна опера Русе и Държавен куклен театър също са изразили готовност за въвеждане на облекчения за членовете на многодетните семейства, като е обърнато внимание за въпроса за удостоверяване на правопораждащото обстоятелство. Предложено е и родителите от многодетни семейства да се обслужват на гишетата за работа с граждани на Община Русе приоритетно. В тази връзка, комисията се е обединила около идеята за въвеждане на Единен Регистър на многодетните семейства, като въз основа на регистрацията в него да се издава Удостоверение за многодетно семейство с данни за малолетните и непълнолетните деца. С това удостоверение правоимащите лица ще могат да се легитимират като такива при ползване на съответното облекчение.

По изискана информация от дирекция „Социално подпомагане“ за броя на семействата с повече от две деца в община Русе е предоставен списък за 423 бр. многодетни майки в община Русе. Броят на семействата е променлив и към настоящият момент може да е различен от посочения.

С настоящото предложение се правят и няколко изменения на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе, които имат за цел да преодолеят неясноти и трудности, срещани при прилагането на нормативния акт касателно предоставяне на помощта за новородените деца. Непосочването в разпоредбите на чл. 2, т. 2 и чл. 14а, че помощта се предоставя само за второ дете и близнаци предизвиква въпроси от страна на родителите извън обхвата на наредбата, което може да се избегне с допълнения в текстовете на тези разпоредби. Неизяснен в наредбата се оказва и въпросът кой от двамата родители да получи помощта, поради което в чл.12а, ал.3, т. 4 предлагаме да се уточни, че лицата предоставят удостоверение за банкова сметка на родителя, който е посочен под №1 в заявлението. В случаите когато за единия родител детето не е второ, под №1 в заявлението задължително се посочва родителят, за когото детето се явява второ. Въвежда се и изискване заявителите да прилагат декларация за съгласие за обработване на лични данни.

На 12.05.2023 г. се проведе среща на приемните родители и кмета, на която те споделиха необходимостта от увеличаване на финансовите средства за почивка с дете. Увеличаването е необходимо предвид факта, че сумата не е променяна повече от 5 години и по данни на родителите сумата от 300.00 лв. е крайно недостатъчна. За стимулиране качественото обгрижване на децата, настанени в приемни семейства е необходимо сумата да се увеличи двойно. Към момента има настанени деца в 13 приемни родители, от които половината имат възможност да заведат децата на почивка, предвид техните сериозни здравословни проблеми.

Причината за предлаганите изменения и допълнения е необходимостта от създаване на правна уредба, касаеща многодетните семейства. Целта на предлаганите изменения/допълнения е регламентиране на статута на многодетните семейства в община Русе и въвеждане на облекчения при ползване на административни услуги, посещения на концерти в рамките на МФ „Мартенски музикални дни“ и музеите в град Русе. Предложените изменения имат за цел отстраняване на неясноти, установени при приложение на нормативната уредба за предоставяне на помощ на новородени.

С проекта за нормативен акт се предвиждат и допълнения в Наредба № 17 за символиката на Община Русе. С тези допълнения се създава нова награда „Знак за новородено“. С нея се удостоява майка на новородено, чиито настоящ адрес е на територията на Община Русе към датата на раждане на детето. Наградата ще се връчва на родител на новороденото заедно с акта за раждане. Макар и символична, тази награда е израз на желанието повече деца да се раждат в общината и знак на благодарност към родителите.

Въвеждането на освобождаване от такса за промяна на настоящ/постоянен адрес на децата и намаляването и освобождаването от заплащането на билети за членовете на многодетните семейства ще доведе до незначително намаляване на приходите в общинския бюджет. За прилагане на допълненията на Наредба № 17 на Общински съвет – Русе са необходими около 26 хиляди лева годишно.

За приемните семейства няма да е необходимо увеличаване на финансовите средства, тъй като планираните за 2023 г., 9 900 лв. ще бъдат достатъчни.

В резултат на допълненията ще се въведе нормативно определен ред за регистриране на многодетните семейства в единен регистър, издаване на удостоверения за многодетни семейства и възможност за ползване на облекчения при ползване на услуги. Създава се нормативна база, която да бъде развита и надградена в по-късен етап при постъпване на предложения в полза на многодетните семейства.

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на наредба.

Предлаганите изменения не противоречат на действащото национално законодателство, а то там и на правото на Европейския съюз.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК) Общински съвет-Русе

Р Е Ш И:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе, както следва:

§ 1. Заглавието на нормативния акт се допълва с: „и за статута на многодетните семейства“.

§ 2. В член 1 от наредбата се допълва изречение второ със следното съдържание: „С наредбата се урежда и статута на многодетните семейства в община Русе.“

§ 3. В чл. 2, т. 2 думата „новородено“ се заменя с текста „второ родено дете и близнаци“.

§ 4. В чл.10, т. 3, цифрата, 300 /триста лева / на дете, се заменя с 600.00 /шестстотин лева/ на дете.

§ 5. В чл. 12а, ал. 3, т. 4 се правят следните изменения и допълнения

1.Текстът на т. 4 се изменя така „Удостоверение за банкова сметка на родителя, посочен под №1 в заявлението.“

2. Допълва се ново изр.2 със следния текст: „В случаите когато за единия родител детето не е второ, под №1 в заявлението задължително се посочва родителят, за когото детето се явява второ.“

§ 6 В чл. 12а, ал. 3 се създава се нова т. 5:

т. 5. Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни (Приложение №1), попълнена и подписана от двамата родители на детето/децата, освен в случаите, в които в акта за раждане/осиновяване на детето/децата не е вписан втори родител.

§ 7. В чл. 14а думата „дете“ се заменя с текста: „второ дете/близнаци“.

§ 8 . Създава се новраздел VI. МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВАкакто следва:

VI. МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА

Чл. 20. Многодетно семейство е семейство с три и повече малолетни и/или непълнолетни деца, без значение дали родителите имат сключен граждански брак, чиито родители имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Русе, към датата на подаване на заявление.

Чл. 21. Отдел „Здравни дейности“ създава и води Единен регистър на многодетните семейства в община Русе.

(2) Единният Регистър се води на хартиен носител, прошнурован, преномериран с печат на община Русе и/или електронен и съдържа следните графи: трите имена на майката, постоянен адрес и ЕГН; трите имена на бащата, постоянен адрес и ЕГН; трите имена по ред на раждането на децата, с данни за адреси и ЕГН.

Чл. 22. (1) За вписване в регистъра по член 21 заинтересованите лица подават заявление, по образец, утвърден със заповед на кмета на Община Русе. Заявлението съдържа:

  1. Три имена и ЕГН на двамата родители;
  2. Три имена и ЕГН на всяко от децата;
  3. Волеизявление за желанието за вписване в регистъра.
  4. Декларация за съгласие за обработка на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни и европейските директиви.

(2) Заявленията за издаване на удостоверение се разглеждат от служители на общинска администрация, които извършват проверка за наличие или липса на пречки за издаването му. Работата на експертите се отразява в доклад до кмета на община Русе, с който се предлага да се впише /откаже вписване в регистъра и издаване на Удостоверение за многодетно семейство, съдържащо информация за малолетните и непълнолетните деца.

Удостоверението е унифициран документ, утвърден със Заповед на кмета на община Русе и съдържа, дата на издаване, подпис на кмета на община Русе или упълномощено от него лице и печат на община Русе.

(3) Удостоверението се издава със срок до навършване на пълнолетие на най-голямото от децата, но не по-дълъг от 5 години. През този срок родителите са длъжни да подават декларация за промяна на обстоятелствата, свързани с неговото издаване, в срок от 30 дни от настъпване на съответното обстоятелство.

(4) В случай, че се установи, че в семейството няма три или повече малолетни и/или непълнолетни деца или, че някой от членовете му не е с постоянен и настоящ адрес в община Русе от кмета на общината или определено от него длъжностно лице се постановява отказ за вписване в регистъра. Отказът подлежи на оспорване по реда, предвиден в Административно процесуалния кодекс.

Чл. 23. (1) Удостоверението, издадено по реда на предходния член служи за ползване на облекчения и привилегии, предоставяни на многодетни семейства както от Община Русе, така и от други организации. От удостоверението се ползват и двамата родители.

(2) Родителите, притежаващи удостоверение за многодетно семейство се обслужват приоритетно в деловодството на Община Русе.

(3) Община Русе поддържа публичен списък на облекченията и привилегиите, предоставяни на многодетните семейства. Всяко лице или организация, която предоставя такива облекчения и привилегии подава уведомление до общинска администрация за включването им в списъка, като заявява освен характера на облекчението/привилегията и срока му/й на действие.

§ 8. Сега съществуващия раздел VI се преномерира и става раздел VII.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 9. В Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе се правят следните допълнения:

1. В чл. 44 се създава нова алинея 3 със следното съдържание: „Таксите по чл. 44, ал. 1, т. 13, б. „а“ и т. 14, б. „а“ не се дължат за малолетни и/или непълнолетни деца от многодетно семейство по смисъла на чл. 20 от Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе.“

2. В чл. 59, ал. 1, т. 39 се допълва нова точка 39.4 със следния текст: „Всички цени по т. 39, б. „а“ до б. „п“ за членове на многодетни семейства по смисъла на чл. 20 от Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе се заплащат с отстъпка от 50%.“

3. В чл. 59, ал. 1, т. 40.2 се създават нови подточки г) и д) както следва:

„г) За придружител от многодетно семейство – отстъпка 50 %;

д) За деца от многодетно семейство – вход свободен.“

§ 10. ВНаредба № 17 за символиката на Община Русе се правят следните допълнения:

  1. В чл. 4, ал. 2 от наредбата се добавя нова точка 7 както следва: „Знак за новородено дете“.
  2. В глава 4 на наредбата се създава нов Раздел IX със следното съдържание:

„Раздел IX „Знак за новородено“

Чл. 74е. (1) Със знака се удостоява майка на новородено, чиито настоящ адрес е на територията на Община Русе към датата на раждане на детето.

(2) Наградата се връчва на родител на новороденото заедно с акта за раждане от служител на общинска администрация.

(3) Наградата представлява кръгъл метален знак с позлатена повърхност, от едната страна на който е изобразен гербът на Община Русе, а от другата страна – послание към родителите.“

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Съгласували:

Енчо Енчев

Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“

Катя Петрова

Директор дирекция „Хуманитарни дейности”

Елена Тодорова

Началник отдел ПНО

Гюлвер Даудова

Главен юрисконсулт в отдел ПНО

Изготвил:

Радостина Пейкова

Началник отдел „Здравни дейности“

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе

Файлове