Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНЦИ,

Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе /предишна Наредба № 19 на ОбС – Русе/ е изменена с Решение № 341 по Протокол № 16/18.10.2012 г. на общински съвет – Русе. Настоящият проект цели осъвременяване на нормативната уредба в областта на опазването на обществения ред на територията на Община Русе.

В сега действащата Наредба в Глава II, Раздел I озаглавен „Спазване на обществените спокойствие и морал“ в чл. 2 и чл. 3 са предвидени глоби за вдигането на шум, нарушаването спокойствието на обитателите в жилищните сгради, както и произвеждането на шум в жилищните сгради и при разрешена дейност в тях или в съседство, както и в близост до студиата на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Общинския радиоцентър, особено оркестровото или механично произвеждане на музика. Глобите предвидени в чл. 2 и чл. 3 от Наредбата са от 20 лв. до 100 лв., като в ал. 2 на чл. 3 е предвидена хипотеза при която глобата е от 100 до 500 лв., за нарушители, които не са живущи в жилищните сгради. Посоченият размер на глоби не е актуализиран през последните десетилетия и към настоящия момент е неактуален. Това от своя страна не гарантира необходимостта от възпитателния ефект, който следва да бъде оказан върху нарушителите. В някои от нарушителите се наблюдава широко разпространено усещане за безнаказаност, което води до извършването на нови нарушения. Този твърде занижен размер на глобите води до неоправдано натоварване на органите, участващи в процедурите по налагане и събиране на глобите. С оглед на това считам, че възниква необходимостта от повишаване на размера на глобите. След извършена анализ от СЗ КООРС беше установено, че за периода 2019 г. – 2023 г., на основания чл. 2 и чл. 3 от Наредбата са издадени общо 249 бр. наказателни постановления. Събраните суми са в обща размер на 3060 лв. Броят издадени наказателни постановление сочи, за ниска ефективност на санкционния процес. Считам, че с увеличаване размера на глобите ще се гарантира, че административните наказания, налагани при необходимост, ще са в състояние да осигурят пропорционален и последователен отговор на административните нарушения. Ще имат превантивен ефект върху нарушителите и ще доведат до осъществен превъзпитателен ефект на наказанието.

С настоящия проект се предвижда да се въведат имуществени санкции за юридически лица, тъй като към настоящия момент такива липсват. Също така, ще се регламентират „повторност“ и „системност“ на посочените в чл. 2 и чл. 3 нарушения, тъй като в сега действащата нормативна уредба не са предвидени. С предвидените санкции за повторност и системност на нарушенията ще се гарантира пропорционален, справедлив и възпиращ ефект от прилагането на наредбата.

Разпоредбите на чл. 22, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предвиждат общинските съвети сами да определят размера на глобите при нарушение на наредбите, които приемат, като за физическите лица се предвиждат глоби в размер до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер до 50 000 лв.

  Определянето на размера на глобите/имуществените санкции и предвидената разлика между минималния и максималния им размер, липсата на детайлизирани критерии и правила за индивидуализирането им създават възможности за субективизъм, от страна на административнонаказващия орган. Във връзка с това считам, че при определяне размера на глобите/имуществените санкции последните следва да бъдат фиксирани. С фиксирането на конкретно определен размер на глобите/имуществените санкции ще се избегне субективният подход на наказващия орган при индивидуализацията на наказанието. Съдебната практика показва, че има немалко случаи, при които съдът намалява размера на глобите. Счита се, че са явно несправедливи или липсва конкретна мотивировка за налагане на глоба в размер над минималния, тъй като всяко наказание следва да е съответно на установеното нарушение, при отчитане на степента на обществена опасност на дееца и деянието при конкретната му форма на осъществяване, както и балансът между смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства. С настоящия проект се цели да се избегнат по-горе посочените обстоятелства, затрудняващи административните органи при налагане на административното нарушение и определянето на конкретен размер на глобите/имуществените санкции.

Във връзка с изложеното предлагам за нарушение на разпоредбите на чл. 2 от Наредбата глобата да е фиксирана и да е в размер на 300 лв., а за юридически лица и еднолични търговци – 1000 лв. За повторност се предвижда глоба в размер на 500 лв., а за еднолични търговци и юридически лица 1300 лв. При системни нарушения на чл. 2, глобата ще са в двоен размер на размера предвиден за повторност на нарушението.

За нарушение на разпоредбите на чл. 3 от Наредбата предлагам за нарушителите живущи в жилищните сгради глобата да е в размер на 300 лв., а имуществената санкция за еднолични търговци и юридически лица в размер на 1000 лв. Предлагам хипотезата регламентираща случаите, в които нарушенията се извършват от лица, които не са живущи в жилищните сгради да отпадне, тъй като с нея се създава една неяснота и объркване. По отношение на повторността на нарушението на чл. 3 предлагам глобата да е в размер на 500 лв., а за еднолични търговци и юридически лица 1300 лв. При системни нарушения на чл. 3, глобите ще са в двоен размер на размера предвиден за повторност на нарушението.

Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови средства. Прилагането на Наредбата ще се осъществява с предвидените финансови средства в бюджета за структурните звена, изпълняващи контролни функции по тази наредба.

Очаква се проекта на Наредба да осигури защита на правата и интересите на гражданите и гостите на Община Русе чрез прилагане на осъвременена нормативна уредба.

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на наредба. Разпоредбата на чл. 26, ал. 4 предвижда срок не по-кратък от 14 дни при обществено значими и важни въпрос. В настоящия случай, предлагам срокът за предложения и становища да е не по-кратък от 14 дни предвид обществената значимост на въпросът и поради зачестилите сигнали от граждани с оглед откриване на летния сезон.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Русе

Р Е Ш И:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Текстът на чл. 2, ал. 2 придобива следната редакция:

  1. „който наруши забраната по ал. 1 се наказва с глоба в размер на 300 лв. и/или имуществена санкция в размер на 1000 лв.“
  1. В чл. 2 се създават нови алинеи 3 и 4 със следния текст:

„ал. 3 при повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба в размер на 500 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция в размер на 1300 лв.“

„ал. 4 за системни нарушения на чл. 2, ал. 1 на физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер на определените в ал. 3.“

§ 2. Текстът на чл. 3, ал. 2 придобива следната редакция:

  1. „който наруши забраната по ал. 1 се наказва с глоба в размер на 300 лв. и/или имуществена санкция в размер на 1000 лв.“
  1. В чл. 3 се създават нови алинеи 3 и 4 със следния текст:

„ал. 3 при повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба в размер на 500 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция в размер на 1300 лв.“

„ал. 4 за системни нарушения на чл. 3, ал. 1 на физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер на определените в ал. 3.“

§ 3. В Глава ІІІ „Допълнителни разпоредби“ се създава нова точка 7 със следния текст: „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.“

Сегашната точка 7 се преномерира и става точка 8.

§ 4. Настоящата наредба влиза в сила, считано от датата на публикуването й на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

ВНОСИТЕЛ:

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на Общински съвет – Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 14 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе

Файлове