Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от НАТАЛИЯ КРЪСТЕВА

зам.-председател на Общински съвет-Русе

общински съветник от групата на ПП ГЕРБ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

             Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе бе изменена с Решение №1363 прието с Протокол №49/15.06.2023г. на Общински съвет-Русе. С изменението се повиши размера на глобите за физически лица, въведоха се имуществени санкции за юридически лица, както и бяха регламентирани термините „повторност“ и „системност“ на посочените в чл. 2 и чл. 3 от Наредбата нарушения, тъй като към него момент такива не бяха предвидени. Независимо от обстоятелството, че с предходното изменение се осъвремени нормативната уредба в областта на опазването на обществения ред на територията на Община, продължават да съществуват неуредени въпроси.

             Повод за настоящото предложение е факта, че все повече наши съграждани се опитват да се справят посредством всички законови възможности с техни съседи, които използват празнотата в нормативната уредба, за да упражняват системен, съзнателен тормоз, чрез пускане на силна музика в жилищните блокове, в които съжителстват, по време на нерегламентираните в наредбата часове.

Несъобразяването с изискванията относно шума не са изолирани и инцидентни случаи.

             В сегашния си вид Наредбата за опазване на обществения ред, де факто ПОЗВОЛЯВА СЛУШАНЕТО НА НЕОГРАНИЧЕНО СИЛНА МУЗИКА без прекъсване, във всички часове от 6:00 ч. сутринта до 23:00 ч. вечерта, с изключение на интервала от 14:00 ч. до 16:00 ч. следобед и от 23.00 ч. до 06.00 ч. /през зимния период от 22.00 ч. до 07.00 ч./.

             В национален доклад за състоянието на околната среда в Република България, изготвен от Изпълнителната агенция по околна среда и съобразно извършените проучвания в областта, въздействието на нивата на шума се разделят на няколко групи, според различните нива на децибелите. Според последния доклад за шумово замърсяване на околната среда в Европа, публикуван от Европейската агенция по околна среда, поне един от всеки пет европейци е изложен на нива на шум, които се смятат за опасни за здравето.  В повечето европейски страни, повече от 50% от жителите на градските области са изложени на нива на шум, равен на 55 dB или повече, през периода ден-вечер-нощ. Според Световната здравна организация, при такива нива е вероятно здравето да бъде засегнато. Европейският съюз разглежда дългосрочното излагане на нива на шум над 55 децибела като високо.

      Нарушаването на допустимите норми оказва вреден ефект върху здравето на хората и е свързан със степента на дискомфорт от въздействието на този фактор спрямо човешкия организъм. Неограниченото пускане на силна музика се оказва изключително притеснително и вредно, тъй като много често се злоупотребява с това право, като в някои от нарушителите се наблюдава широко разпространено усещане за безнаказаност, което води до извършването на нови нарушения. Именно усещането за безнаказаност бе и аргумент на вносителя при предходното изменение на наредбата.

             По повод високите нива на шум от музика нееднократно нашите съграждани са се обръщали към правоохранителните органи-депозирали са жалби в Районните управления при полицейски инспектори, обръщали са се към отдел „Управление на етажната собственост” при Община Русе, към новосформираното звено Общинска полиция , на единния телефонен номер 112, т.е. използвали са всяка законова възможност, но и досега, въпреки съдействието което им е оказвано от РУ на МВР и общинските звена, проблемът им остава нерешен. Обичайният отговор на служителите от тел.номер 112 е, че не могат да вземат отношение, тъй като високите нива на шум от музика са в часовите диапазони, които не попадат в забранените в нормативните актове часове.    

             По презумцияжилищните блокове, кооперациите, къщите са предназначени за пребиваване, а не за денонощно слушане на силна музика, която не се ограничава само в помещението, в което се пуска и създава безпокойство, по-голямо от обичайното за другите собственици и обитатели. Нормално е жилището да е място, където хората да могат да отпочинат.

             В сегашния си вид Наредба №4 за опазване на обществения ред, в частта ШУМ, реално препятства правото на почивка, което имат всички хора, в различни часове през деня, като например:

             –   Бременните жени;

             –   Майките с бебета и/или малки деца;

             –   Възрастните хора;

             –   Болните хора;

             –   Хората на легло;

–  Хората, които са били нощна смяна, както и всички други, които работят ненормирано или по някаква причина са си у дома през деня.

Съгражданите ни разчитат на нашето разбиране и съдействие и заявяват, че който иска да слуша музика над допустимите за здравето и спокойствието на околните норми, може да го прави със слушалки или да отиде на дискотека, но една майка с малко бебе няма какво да направи срещу шума от озвучителна уредба, пусната на максимална мощност.

 Нормативно определените гранични стойности на показателите за шум в жилищни и обществени сгради са регламентирани в Приложение № 2, табл.1, т.2 към чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, според което приложение в жилищните стаи граничната стойност за ден и за вечер е 35 dB, а за нощ е 30 dB .

Въпросната приложима спрямо стойностите на шума наредба е издадена в изпълнение делегацията на чл. 11, т.5 от Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/, но  съгласно чл. 3, ал.2 от този закон, той не се прилага за шума в жилищни сгради. Съгласно чл. 3, ал.4 от ЗЗШОС оценката, управлението и контролът на шума в жилищните и обществените сгради се осъществява в съответствие със Закона за здравето, както и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В чл.11 от Закона за здравето е регламентирано, че с цел защита на здравето на гражданите на територията на Република България се извършва държавен здравен контрол чрез осъществяване на дейностите по чл.15. В същият член 15, ал.1, т.4 е записано, че Регионалните здравни инспекции осъществяват държавен здравен контрол чрез дейности по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за факторите на жизнената среда по § 1, т.12 от допълнителните разпоредби. В § 1 по смисъла на този закон: т.12 „Факторите на жизнената среда“ са:  подточка г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии. В чл. 19, ал.4 от Закона за здравето, също е посочено, че условията и редът за упражняване на държавен здравен контрол се определят с наредба на министъра на здравеопазването, т.е. измерването на нивата на шум в жилищните сгради се извършва по реда на Наредба № 6/26.06.2006 г.

Относно начина на измерване, съгласно приложение 3 към чл.6 от  НАРЕДБА № 6/26.06.2006 г., измерванията за шум се извършват съгласно метода на контрол за измерване и оценка в помещенията на жилищни, обществени сгради и населени места -БДС 15471-82. Областта му на приложение съответства на СТ на СИВ 2600-80. Въпросния стандарт определя методите за измерване и оценяване на шума в помещенията на жилищни и обществени сгради и населените места, като не се отнася за измерване на шум в помещенията на обществените сгради, предназначени за трудова дейност и в помещенията със специално предназначение като радиотелевизионни и киностудии, кинозали и театри, концертни зали, както и на авиационния шум. Не на последно място Европейският съюз разглежда дългосрочното излагане на завишени нива на шум за опасно за здравето.

             Като орган на местно самоуправление общинският съвет е компетентен да приема правила за поведение и да регулира обществени отношения от местно значение, предоставени в неговата компетентност.

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 

             Чл.21, ал.2 от ЗМСМА предвижда компетентност на общинския съвет, в изпълнение на своите правомощия по ал.1 на същия член, да приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Съгласно чл.22, ал.4 от ЗМСМА могат да се предвидят административни наказания за нарушаване на наредбите. Съгласно чл.22, ал.5 от ЗМСМА наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.

             С предходното изменение и допълнение на Наредбата бяха определени размера на глобите/имуществените санкции, така че в тази част с настоящото предложение не се предвиждат промени.

             Предвид гореизложеното, предлагам Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе да бъде изменена и допълнена така, че да бъдат въведени норми,  ограничаващи нивата на шум в децибели /db/ през всички часове на деня и вечерта /от 6:00 ч. сутринта до 23:00 ч. вечерта/ до 35 децибела, а за нощта / от 23.00 ч. до 06.00 ч., през зимния период от 22.00 ч. до 07.00 ч./ до 30 децибела по аргумент на Приложение № 2, табл.1, т.2 към чл. 5 от Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда.

             Считам, че с въвеждането на тези ограничения ще се изчисти непълнотата и неуредените отношения в наредбата, като същевременно изменената и допълнена Наредба би действала като превенция и случаите на завишено ниво на шумово натоварване в децибели ще намалеят, а правата на нашите съграждани защитени.

             За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.

             Контролът по спазването на Наредбата ще се осъществява от структурните звена, изпълняващи контролна и административно наказателна дейност по тази наредба. Контрол може да бъде упражняван и от РЗИ- Русе, която е с правомощия по спазването на Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, както и от РПУ към МВР-Русе.

       Предлаганите изменения не противоречат на действащото национално законодателство, а от там и на правото на Европейския съюз.

             Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на наредба.

            Предвид изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

             На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК) Общински съвет-Русе

Р Е Ш И:

             Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Текстът на чл. 2, ал. 1 придобива следната редакция:

             „ Забранява се вдигането на шум, нарушаването спокойствието на обитателите в жилищните сгради през всички часове на деня и вечерта- от 6:00 ч. сутринта до 23:00 ч. вечерта над 35 децибела, а за нощта- от 23.00 ч. до 06.00 ч., през зимния период от 22.00 ч. до 07.00 ч. над 30 децибела.“

§ 2. Текстът на чл. 3, ал. 1 придобива следната редакция:

             „Забранява се произвеждането на шум в жилищните сгради и при разрешена дейност в тях или в съседство, както и в близост до студиата на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Общинския радиоцентър, особено оркестровото или механично произвеждане на музика, през всички часове на деня и вечерта- от 6:00 ч. сутринта до 23:00 ч. вечерта над 35 децибела, а за нощта- от 23.00 ч. до 06.00 ч., през зимния период от 22.00 ч. до 07.00 ч. над 30 децибела.“

§ 3. Настоящата наредба влиза в сила, считано от момента на приемането й от Общински съвет – Русе.

ВНОСИТЕЛ:

                        НАТАЛИЯ КРЪСТЕВА

Файлове