Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

До

Общински съвет – Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от групата общински съветници

на „МК БСП за България“

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе регламентира две групи лица, които имат право да получават помощ по този ред. Съгласно чл. 2, т. 2 от Наредбата средствата се предоставят на родители/осиновители на второ родено дете и близнаци, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Правото за получаване на помощта възниква със самия факт на раждането (респ. осиновяването) на дете, чиито родители или осиновители имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе, а реализирането на правото зависи от волята на последните, които до навършване на шестмесечна възраст на детето следва да подадат пред община Русе заявление-декларация по образец.

По сега действащата уредба помощта за второ дете и близнаци е предвидена в следните размери – 150 лв. при раждане на второ дете и 400 лв. при раждане на близнаци, а за децата родени след 01.01.2024 г. – 200 лв. при раждане на второ дете и 400 лв. при раждане на близнаци.

В приетия бюджет на община Русе за 2023 година са предвидени средства за помощи за новородени деца по Наредба № 21 в общ размер от 163 500 лв. Извършена справка за периода на същата година показва, че на това основание са подпомогнати 149 семейства с обща сума в размер на едва 25 350 лв., от които:

– на 137 семейства за еднократна помощ в размер на 150 лв. при раждане на второ дете са изплатени общо 20 550 лв.;

– на 12 семейства за еднократна помощ в размер на 400 лв. при раждане на близнаци – 4 800 лв.

Посочените данни показват слаб интерес сред родителите за получаване на предвидените в Наредба № 21 средства, което аргументира и настоящото предложение. Считаме, че финансовата помощ при раждане и отглеждане на дете не може да бъде мотив за неговото създаване, но дава една допълнителна подкрепа на младите семейства в труден за тях период, който несъмнено е свързан с много средства. В настоящата демографска обстановка в страната и в частност на територията на нашата община, необходимостта от адекватни мерки за подпомагане на младите родители са жизнено необходими. Те показват отношението на общината към нейните граждани. Последователната политика и подходящите и всеобхватни мерки, свързани с грижата на общинската управа за младите семейства, са  предпоставка повече от тях да избират да остават и да отглеждат децата си тук.

Това ни мотивира да внесем предложение за изменение на Наредба № 21, съгласно което да бъдат увеличени единичните стойности на помощта при раждане на второ дете или близнаци. Предлагаме при запазване на общата сума, предвидена за отпускане на помощи по тази наредба, средствата по чл. 5, т. 2 да бъдат изменени както следва – 300 лв. при раждане на второ дете и 600 лв. при раждане на близнаци.

За прилагането на настоящото предложение не се изискват допълнителни финансови средства извън приетата рамка в бюджета на община Русе.

Не беше установено противоречие с българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагамe на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от АПК, Общински съвет-Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе, както следва:

§ 1. Текстът на  чл. 5, т. 2 придобива следната редакция:

„за помощта по чл. 2, т. 2 – 300 лв. при раждане на второ дете и 600 лв. при раждане на близнаци.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет-Русе, съгласно чл.78, ал.3 от АПК.

§ 3. Размерът на еднократната финансова помощ по чл. 5, т. 2 се прилага по отношение децата, родени след 01.01.2024 г.

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе

Файлове