Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ОРЛИН ДЯКОВ
ръководител на Работна група,
създадена с Решение № 1006/24.04.2014г на ОбС-Русе
и общински съветник в Общински съвет – Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 1006 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 37/24.04.2014г, Общински съвет – Русе създаде работна група, която да изготви проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе. В резултат от работата на работната група, чийто ръководител съм, предлагам проект за изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе /Наредбата/, с който се постига поставената пред работната група цел, а именно – актуализиране на нормите на Наредбата.
На първо място с направеното предложение се правят промени в Раздел I на Глава Четвърта на Наредбата, уреждащ обществените отношения, свързани с удостояването със званието „Почетен гражданин на град Русе“. С предлаганите норми се конкретизират критериите, по които едно лице може да бъде удостоено със званието „Почетен гражданин“. Това ще улесни, както Съвета в преценката при удостояване със званието, така и тези, които правят предложенията. Промените предвижат отпадане на паричната сума от 1000 лева, която придружава званието. Работната група счита, че званието „почетен гражданин на град Русе“ не може да бъде оценявано в пари и удостояването на едно лице с почетно гражданство е акт на признателност към неговите заслуги, а не начин да му бъде дадено парично възнаграждение. С предложения проект се допълва съществуващата правна уредба, като се предвижда и ред за разглеждане на номинациите. Другата основна промяна в института на званието „Почетен гражданин“ е предвиждане на възможност за неговото отнемане. Такава правна уредба има в редица общини. Работната група прие, че с оглед обществената значимост на това звание, следва да се предвидят и случаите, в които то може да бъде отнемано от общинския съвет. В проекта се предлагат три основния за отнемане на званието. Първите две предполагат поведение на удостоения с почетно гражданство, което е несъвместимо с общественото значение на званието – осъждане за умишлено престъпление от общ харектер и поведение, което петни доброто име на град Русе и на Република България. Третото основание дава възможност на удостоения с почетно гражданство сам да се откаже от званието.
На второ място с предложените изменения в Наредба № 17 за символиката на Община Русе се предвижда редуциране на резделите в област „образование и наука“, отнасящи се до присъждането на Награда „Русе“.
На трето място, предложението предвижда промени и в правните норми, уреждащи наградата „Студент на годината“. Предлага се промяна на времето, в което се определят наградените – вместо в навечерието на осми декември, това да става в навечерието на 24 май. Целта на тези промени е да бъде ползвана медийната кампания по оповестяване и набиране на предложения за носители на Награда „Русе“ за популяризиране на наградата „Студент на годината“.
Не на последно място следва да се отбележи, че с предложението се предлагат и изменения на някои текстове на Наредбата, с цел да бъдат съобразени с действителното положение на фактите и обстоятелствата към настоящия момент. Така например се предвижда нова редакция на чл. 28, тъй като чл. 5, т. 21 вече не съществува в Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С предложения текст освен това не се определя и мнозинството за приемане на решението, тъй като то е определено в чл. 27, ал. 3 на ЗМСМА. Предлага се и нов текст на чл. 61, ал. 3 от Наредбата, като вместо досегашния запис, съдържащ стария интернет адрес на Община Русе, е предвидено формулярът за кандидатстване да се изтегля от сайта на Община Русе. Тази формулировка ще позволи при бъдещи промени в интернет адреса на Община Русе да не се налага изменение и на Наредбата. Навсякъде в Наредбата думите „Дирекция хуманитарни дейности“ се заменят с „Дирекция „Култура и образование“ каквото е настоящото наименование на дирекцията в Община Русе, която се занимава пряко с прилагането и администрирането на Наредба № 17 на ОбС-Русе
За прилагане на предложените норми не се налага изразходването на допълнителни финансови средства.
Тъй като в конкретния случай, доколкото става въпрос за изменение на подзаконов нормативен акт от Общински съвет като орган на местно самоуправление, са съобразени разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от ЗНА, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:
§ 1. В член 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 придобива следната редакция: „Званието “Почетен гражданин на град Русе” се присъжда приживе или посмъртно на неосъждани български и чуждестранни граждани за:
1. постоянен и изключителен принос и заслуги за развитието на град Русе, Община Русе и Република България,
2. изключителни постижения в областта на обществено-икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и духовния живот на общината,
3. дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община Русе;
4. дарителство с непреходна стойност и обществена значимост за населените места на Община Русе,
5. спечелени високи държавни и международни отличия в областите по ал. 2,
6. проявен изключителен героизъм.“
2. В алинея 2 думите „както и от парична сума в размер на 1000 (хиляда) лева“ се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.

§. 2. В чл. 27 се създава нова алинея 2 със следния текст: “Номинацията се разглежда на председателски съвет и след негово становище председателя на Общински съвет – Русе изготвя предложение и го внася за разглеждане в Общинския съвет“. Досегашният текст на чл. 27 става алинея 1.

§. 3. Чл. 28 се изменя така: „Удостояването със званието „Почетен гражданин на град Русе“ се извършва с решение на Общински съвет – Русе.

§. 4. Създава се нов чл. 29а със следния текст: „(1) Общински съвет – Русе със свое решение може да отнеме званието „Почетен гражданин на град Русе” на лица, които:
1. след присъждане на званието са осъдени за умишлено престъпление от общ харектер,
2. със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България,
3. писмено са заявили това свое желание.
(2) Решението за отнемане на званието се приема от Общински съвет – Русе с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
(3) Лишените от званието „Почетен гражданин на град Русе” са длъжни да върнат отличителния знак и удостоверението в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от звание.“

§. 5. В чл. 43, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2.3 става: „За цялостен принос в областта на предучилищното, началното, основното, средното и висшето образование – една индивидуална“.
2. Точка 2.4. става: „За образователна институция или учителски екип – една колективна“.
3. Точка 2.5 се отменя.
4. Точка 2.7 се отменя.
5. Точка 2.8 придобива следната редакция: „За образователна институция, преподавателски или научен екип – 1 колективна.“
§. 6. Чл. 61, ал. 3 става: Формулярът за кандидатстване може да се получи от Дирекция „Култура и образование“ или да бъде изтеглен от интернет страницата на Община Русе.“.
§. 7. В чл. 68 думите „навечерието на 8 декември – Ден на българските студенти“ се заменят с: „в навечерието на 24 май“.
§. 8. В чл. 69 се създава нова алинея 2 със следния текст: „Популяризирането на наградата става в медийната кампания по чл. 44, ал. 3 от настоящата наредба“. Досегашния текст на чл. 69 се обособява в алинея 1.
§. 9. В чл. 70, ал. 2 думите „до 30 октомври“ се заменят с: „до 10 май“ и „Дирекция „Хуманитарни дейности“ става „Община Русе“.
§. 10. Чл. 73 придобива следната редакция: „Стипендиите се изплащат от Община Русе ежемесечно, в рамките на една учебна година, считано от 1 октомври на текущата година, като всяка от тях е в размер на една минимална работна заплата за страната.“
§. 11. Чл. 74 става: „Стипендиантите се оповестяват от Кмета на Община Русе или Председателя на Общинския съвет на церемонията в навечерието на 24 май, на която се връчва и награда Русе.“
§. 12. На всякъде в текста на Наредбата думите „Дирекция хуманитарни дейности“ се заменят с „Дирекция „Култура и образование“.

ВНОСИТЕЛ:
/ОРЛИН ДЯКОВ/ 

Файлове