Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със Заповед №РД-01-1678 от 08.06.2016 г. на Кмета на Община Русе е назначена комисия, в състав служители от Общинска администрация – Русе и от общински съветници, със задача да подготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе. Сформирането на комисията беше инициирано след постъпило в Община Русе писмо с регистрационен индекс 30-6002-1 от 04.05.2016 г., с адресат Кмета на Община Русе, подадено от Сдружение „Сервизи за качество в автомобилния ремонт“, съдържащо предложения за усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба, установена в Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе. Предложенията на сдружението са насочени към осигуряване осъществяването на ефективен контрол върху дейността на автосервизите и другите обекти, предоставящи услуги по обслужване и поддръжка на моторни превозни средства (МПС), както и ограничаване на обектите, осъществяващи дейност в конкретния бранш в разрез с изискванията и установения в Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе, режим. Настоящото предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе, е съобразено с предходно постъпило в Община Русе предложение, регистрационен индекс 1102/31 от 25.09.2008 г., подадено от Окръжна прокуратура – Русе, за привеждане в съответствие на Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе, със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Предложенията по т. 4, 5 и 6 от писмо, регистрационен индекс 30-6002-1 / 04.05.2016 г., противоречат на ЗОАРАКСД и на предложение, регистрационен индекс 1102/31 / 25.09.2008 г. на Окръжна прокуратура – Русе, като след констатиране на противоречията, Комисията отхвърли или измени съответните предложения за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе, вследствие на което се обедини около измененията и допълненията на подзаконовия нормативен акт, предмет на настоящото предложение.
Причините, които налагат приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе, са усъвършенстване на действащата правна уредба, при съобразяване с изискванията на нормативните актове от по-висока степен, приети и влезли в сила след приемане на Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе, при съобразяване на следващо място с изискванията на чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Съобразявайки изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), се предлага част от информацията, съхранявана в общинския информационен масив по чл. 3, т. 1 от Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе, а именно тази по чл. 4, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 7 и 9 от наредбата да бъде публикувана на интернет-страницата на Община Русе, за обществено ползване. Цели се да бъдат огласени коректните субекти, извършващи съответната дейност и предлагащи съответните услуги, изпълнили изискванията, установени в Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе, при осъществяване на съответната стопанска дейност. Същото би мотивирало клиентите, да потребят съответната услуга, от лица, изпълнили публично-правните си задължения, вменени с подзаконовия нормативен акт, създаващо на следващо място яснота за мястото и условията, при които може да бъде потребена съответната услуга, като в същото време би рефлектирало неблагоприятно спрямо субектите, предлагащи услуги в разрез с установения регулаторен режим. По време на заседанието на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-1678 от 08.06.2016 г. на Кмета на Община Русе, беше изтъкнато, че доколкото се касае конкретно за предлагане на услуги, свързани с поддръжка и ремонт на МПС, гореизложеното би гарантирало в по-голяма степен опазването на живота и здравето на хората, изведено от потенциалните опасности, които крият обектите, спрямо които се предоставят съответните услуги, и от липсата на гаранция за качеството на услугата, предоставяна от нерегламентираните автосервизи.
Предлага се допълнение на чл. 5, ал. 2 от Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за стопанската дейност на територията на Община Русе, като доколкото е подадено уведомление за вписване на автосервиз или на друг обект, предоставящ услуги по ремонт и поддръжка на МПС, в общинския информационен масив по чл. 3, т. 1, с уведомлението да се декларира, съобразно изискванията на чл. 5, ал. 2 ЗОАРАКСД, наличието на утвърден от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе работен лист, съгласно чл. 9 от Наредба № 2 / 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена съвместно от Министъра на околната среда и водите и от Министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 66 / 08.08.2014 г.). Съобразно Приложение № 1 към Наредба № 2 / 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, моторните масла и другите отработени течности, чиято подмяна е необходима в процеса на експлоатация на моторните превозни средства, са отпадъци и специфични замърсители на околната среда, за които с подзаконовия нормативен акт е регламентирано специално производство пред Директора на съответната РИОСВ. Предлаганата промяна на Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за стопанската дейност на територията на Община Русе, е насочена към стимулиране изпълнението на задълженията, вменени в тежест на причинителите на отпадъци (по смисъла на чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 / 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците), в т.ч. и на субектите, предлагащи услуги по ремонт и поддръжка на МПС на територията на Община Русе, с Наредба № 2 / 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Приемането на предлаганата норма би допринесло за осъществяване на ефективен контрол от страна на органите по опазване на околната среда на територията на Община Русе, което е и основен приоритет на Общинска администрация – Русе.
Целите, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе са насочени към ограничаване на субектите, предлагащи съответните услуги по ремонт и поддръжка на МПС в разрез с установените в Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за стопанската дейност на територията на Община Русе, режим и изисквания; ограничаване извършването на некачествени ремонти, защита срещу нелоялната конкуренция в бранша на автомобилните сервизи, налагане на еднакви икономически практики и стандарти, повишаване на безопасността на движението по пътищата, защита на интересите на потребителите и опазване на околната среда от образуваните от дейността отпадъци (отработени масла, стари автомобилни гуми, отпадъчни нефтопродукти и др.).
За реализиране на предлаганите изменения и допълнения в Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за стопанската дейност на територията на Община Русе, не се предвижда използването на допълнителни средства от бюджета на Община Русе.
При прилагане на предлаганите изменения и допълнения в Наредба №5, на общински съвет – Русе, за стопанската дейност на територията на Община Русе се очаква да бъдат постигнати целите, посочени по-горе.
Не беше установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за стопанската дейност на територията на Община Русе, да противоречи на правото на Европейския съюз.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе, със следния текст:
§ 1. В чл. 3, настоящият текст става ал. 1, като се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
(2). Данните от общинския информационен масив по чл. 3, ал. 1, т. 1, посочени в чл. 4, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 7 и 9 се поддържат и в електронен формат и се публикуват на интернет-страницата на Община Русе, за обществено ползване.
§2. В чл. 5, ал. 2 се създава нова т. 6 със следното съдържание:
6. за автосервизи и други обекти, предоставящи услуги по ремонт и поддръжка на моторни превозни средства, се декларира наличието на утвърдени от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе работни листи за класификация на отпадъците, които ще се генерират от дейността на съответния обект.
§ 3. Настоящата т. 6 на чл. 5, ал. 2, става т. 7.
§ 4. Към „Описание на използваните съкращения в Наредбата“ се добавя: „РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите“.
§ 5. В Приложение № 1 „Уведомление за вписване в информационен масив за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти по чл. 5 от Наредба №5, на Общински съвет Русе“, след „…Декларирам, че притежавам следните документи:“ се създава нова т. 4 със следното съдържание: „ 4. За автосервизи и други обекти, предоставящи услуги по ремонт и поддръжка на моторни превозни средства – утвърден на ………………… г. от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе работен лист за класификация на отпадъците, които ще се генерират от дейността на обекта.“. Настоящата т. 4 става т. 5.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 6. Тази наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

Приложения: 1. Писмо, регистрационен индекс 30-6002-1 / 04.05.2016 г.;
2. Предложение от окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Русе, регистрационен индекс 1102/31 от 25.09.2008 г.;

Предложил,
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове