Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Въпросите, свързани с изискванията, ограниченията и забраните при движението на превозните средства в гр. Русе са уредени в Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. Същата е приета с Решение № 1101 по Протокол № 75/10.10.2003 г., изм. с Решение № 169 по Протокол № 12 от 23.04.2004 г.,Решение № 168/16.09.2004 г. на РОС, Решение № 388/12.11.2004 г.; решение № 450/22.12.2004 г.; решение № 780/28.01.2010 г.; решение № 864/22.04.2010 г.; решение № 1033/18.11.2010 г.; решение № 25/17.09.2010 г.; решение № 1175/14.04.2011 г.; решение № 225/21.06.2012 г. и решение № 445/24.01.2013 г.
Една от причините, която налага прецизиране на текстовете в Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе е приетата промяна в Закона за движението по пътищата от 22.05.2015 г. и Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промяната не касае размера на цената за паркирането. Тя е утвърдена и отговаря на обществените нагласи. Друга от причините са установени редица неточности при прилагането на наредбата от ОП „Комунални дейности“ и от СЗ „КООРС“, изразяващи се в зачестилите случаи на грубо незачитане правилата за движение и паркиране на превозните средства; затруднено движение на пешеходците и майките с колички; нарушение на обществения ред и застрашаване живота и здравето на гражданите; увреждане на имущество публична общинска собственост; замърсяване и разрушаване на бордюри, тротоарни настилки и на останалите елементи от уличната инфраструктура.
Целта е осигуряване на оптимален режим за паркиране на пътните превозни средства и осъществяване на ефективен контрол върху движението и паркирането. С уточняването и коригирането на някои текстове от Общинският съвет, регламентиращи забраните и санкциите за паркиране на моторните превозни средства ще се измени и допълни действащия подзаконов нормативен акт, като ще се постигне по-голямо и пълно съответствие със Закона за движението по пътищата. В резултат на това се очаква по-голям ефект при прилагането на наредбата, по-добър ред в организацията на паркирането и по-ясни правила за движението на превозните средства на територията на Община Русе.
За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. В резултат на прилагането на новата уредба се очаква контролът, който се оказва върху обществените отношения, свързани с движенето, престоя и паркирането по улиците в Община Русе да стане по-ефективен. В резултат на промените нормите в подзаконовия нормативен акт стават по-ясни и по-лесно приложими. Въведените препращания към закона, също спомагат за по-лесното приложение на нормите, регулиращи разглежданите обществени отношения. Предложените промени са съобразени със Закона за движението по пътищата и Закона за местните данъци и такси, а от там и с въведените в българското законодателство актове на правото на Европейския съюз. Тъй като в конкретния случай, доколкото става въпрос за изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местата администрация от Общински съвет като орган на местно самоуправление, са съобразени разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.
Предложенията са разгледани и обсъдени на три заседания на Комисията по организация и безопасност на движението (КОБД). Окончателният им вариант е приет на заседанието на КОБД, проведено на 15.04.2016 г. Създадена бе и работна група с представители на общинския съвет, общината и неправителствени организации, със задачата да извърши преглед и даде предложение за нанасяне на корекции в Наредбата, съобразно направените промени в Закона за движение по пътищата.
Предлаганите промени са както следва:
1. В чл. 4 е необходимо да бъде изписано цялото заглавие на Наредба № 1 и след думата „движението“ да се добави „по пътищата“.
2. В чл. 9, ал. 3 е необходимо да се прецизира текста и вместо „отдел „Архитектура и селищно изграждане“ към общината“ да се замени с „дирекция „Устройство на територията“ към общината“.
3. В чл.11 ал. 1 – следва да отпадне текста: „съгласно изискванията на чл. 94, ал. 3 и 4“ и придобива следния вид: „Забранява се разполагането на съоръжения за търговска дейност (в т.ч. маси и столове пред търговски обекти, сергии, щандове, саксии) върху тротоарите, ако заемат повече от половината от ширината им или ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на пешеходците по тротоара–най-малко 2,00 метра“.
4. В чл. 14 думите: „само плътно до бордюра на тротоара или в специални уширения, ако има такива“ се заличават и се добавя след думата „става“ текста: „съгласно предвиденото в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане“. Текстът придобива следния вид: „Спирането на автобуси и тролейбуси за качване и слизане на пътници става, съгласно предвиденото в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане“.
5. Чл. 15 следва да отпадне, тъй като забраните за престой и паркиране са уредени в Закона за движение по пътищата.
6. В чл. 16, ал. 2 следва да се прецизира текста и да се изпише пълното наименование на Наредба № 34, при което текста придобива следния вид: „Местата по предходната алинея се определят съгласно Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от министъра на транспорта.“
7. В чл.19, ал.1, т.1 поради възникнали инциденти с пешеходци и майки с детски колички по пешеходната зона ул. „Александровска“ и пл. „Свобода“ следва думите: „за деца до 14 години, управляващи велосипеди, скейт бордове и ролкови кънки.“ да се заличат и след „Забраната не се отнася за МПС на МВР, БМП…“ се добавя „пожарна безопасност“, а „БМП“ се изменя със „спешна и неотложна помощ“ и текста придобива следния вид: „Движението на всякакъв вид превозни средства в
пешеходните зони, парковете и градините на гр. Русе. Забраната не се отнася за моторни превозни средства на министерството на вътрешните работи, спешна и неотложна помощ и пожарна безопасност.“
Предишният текст на чл. 19, ал. 1, т. 1 е в противоречие и със Заповед №РД01/3779/08.12.2005 г. на Кмета на Община Русе, с която се забранява упражняването на екстремни спортове като скейтборд и велосипеди по площадите и в централната част на града и по цялата ул. „Александровска“.
8. Предлагам чл. 19, ал. 2 да се отмени, тъй като улиците, по които се движат тролей и по които са разположени търговски обекти, както и в зона Ц има въведен режим за престой и паркиране съгласно ЗДвП.
9. Предлагам чл. 21 да се отмени, тъй като има въведена забрана за движение на всякакъв вид превозни средства в пешеходната зона.
10. В чл.23, ал.1, т.3 текста „на цялата територия на Община Русе“ да се замени с текста „…площади; детски площадки; площи, предназначени само за пешеходци и на тротоари без съответното разрешение от собственика или администрацията управляваща пътя“ и придобива следния вид: „Забранява се паркирането на моторни превозни средства върху зелените площи, градините, парковете, площади, детски площадки и площи, предназначени само за пешеходци и на тротоари без съответното разрешение от собственика или администрацията управляваща пътя.“
11. Чл. 23, ал.1 т.4 се изменя така: „Забранява се престоя и паркирането на моторни превозни средства на места определени за паркиране на хора с трайни увреждания. Забранява се престоя и паркирането на моторни превозни средства на велоалеи и бус-ленти.“
12. Чл. 23 ал.1 т. 5 се отменя
13. Чл. 23, ал. 1, т. 6 се отменя
14. Създава се чл. 23, ал. 2 със следния текст: „Кметът на Общината определя обществените места за охраняеми паркинги и автомобилни гробища за превозни средства, които са негодни за движение, разкомплектовани или със значителни повреди, както и на снети от отчет моторни превозни средства (без регистрационни номера)“.
15. Досегашният Чл. 23, ал. 2 става Чл. 23, ал. 3.
16. Досегашният Чл. 23, ал. 3 става Чл. 23, ал. 4
17. Досегашният Чл. 23, ал. 4 става Чл. 23, ал. 5
18. Досегашният Чл. 23, ал. 5 става Чл. 23, ал. 6
19. Досегашният Чл. 23, ал. 6 става Чл. 23, ал. 7 и т. 2 се изменя поради допусната неточност- думата „автомобили“ следва да се замени с думите „пътни превозни средства“. Чл. 23, ал. 7, т. 2 придобива следния вид: „Забранява се паркирането на пътни превозни средства от категориите М2, М3, О3, О4, N2 и N3 и селскостопанска техника по уличната мрежа на населените места на Община Русе, освен в организираните за тази цел паркинги.”
20. В чл.24 се правят следните изменения и допълнения:
20.1. В чл.24, ал.1 след думите „могат да бъдат“ се добавя „означени и“ и придобива следния вид: „Места за паркиране на МПС по улици, площади и паркинги – общинска собственост, могат да бъдат означени и ползвани срещу заплащане за служебни нужди от юридически лица и еднолични търговци.“;
20.2. В чл.24, ал.5 „18,30 ч.“ се заменя с „18,00 ч.“ и придобива следния вид: „Режимът на паркиране по ал.1 е валиден само в работни дни от 08,00 до 18,00 ч. и в събота от 09,00 до 14,00 ч.“;
SМS системата е настроена да отчита постъпилите съобщения до 18,00 ч. и по информационните табели е изписано, че работното време е до 18,00 ч.
21. В чл.25. – „Забранено е паркирането на автомобили на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили определени от ползвателя на местата“.
Да бъде изменен в следният вид: „Забранено е паркирането на автомобили на места, обозначени за служебно ползване, платени паркоместа от юридически лица и еднолични търговци, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата в рамките на регламентирания режим за паркиране.“.
Причината за исканата промяна са множеството сигнали от юридически лица и еднолични търговци за спиране на местата, платени от тях от други коли и невъзможността за адекватна реакция (репатриране) на контролиращия орган.
22. В заглавието на Раздел 2 „Кратковременно платено паркиране“ („Синя зона“) следва да отпаднат понятията „кратковременно“, тъй като в Закона за движението по пътищата след направена промяна такова понятие няма и „синя зона“.
23. Във всички текстове от Раздел 2 „Кратковременно платено паркиране („Синя зона“) следва да отпаднат понятията „Синя зона“ и „кратковременно“.
24. В чл. 27 в ал.2 и 3 е необходимо да се впишат следните промени, относно времетраенето:
24.1 В чл.27, ал.2 „18,30 ч.“ се заменя с „18,00 ч.“ и придобива следния вид: „Режимът на паркиране по ал.1 е валиден само в работни дни от 08.00 до 18.00 ч. и в събота от 09.00 до 14.00 ч.“;
24.2. Текстът в чл. 27, ал. 3 се заменя с текста: „Времетраенето за еднократно паркиране в платената зона е почасово, но не повече от 3 часа“.
Към настоящия момент, не съществува възможност за заплащане на такса за еднократно паркиране за ½ ч. Билетите издавани от служителите и SМS – съобщенията са на стойност 1 лв. което съответства на такса престой за 1 ч.
25. Във връзка с промените в чл. 99 ал. 3 от ЗДвП, и изискването за издаването на фискален бон, съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства в чл.28 думата „такса“, следва да се замени с думата „цена“, а думата „билети” да се замени с „фискален бон”.
В чл.28 ал. 1, определящ таксата за паркиране, не е уточнен и моментът на заплащане на таксата, което често пъти, води до объркване сред гражданите, които мислят, че могат да заплатят таксата след ползването на услугата.
Предлага се редакция на члена, както следва:
„Чл.28 /1/ Цената за паркиране се определя от Общинския съвет и се заплаща към момента на паркиране. Удостоверяването на заплащането на цената и контролът на действителното време на паркирането на автомобилите в зоните за платено паркиране се извършва по следните начини:
а) с издаден от служителите на ОП „КД”, обслужващи зоните за кратковременно паркиране, фискален бон, за заплатената цена. Цената за паркиране в зоните за платено паркиране се определя съгласно Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. Фискалният бон се поставя от водача на ППС на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, даващо възможност за осъществяване на контрол. Не се допуска времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на фискалния бон.”
б) с предварително изпращане на SMS на определения за целта номер, посочен в информационна табела.
в) (нова с реш.No1175/14.04.2011 г.) самотаксуване с предварително закупен „Талон за паркиране”.
При паркиране в платената зона върху талона трайно се отбелязва началния момент на паркирането чрез задраскване на годината, месеца, деня, часа и минутите, а самия талон се поставя на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, даващо възможност за осъществяване на контрол. Не се допуска времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на талона.”
/2/ (нова, реш.No780/28.01.2010 г.) Поставянето на фискален бон за паркиране в автомобила или изпращането на SMS от водач, паркирал автомобила си в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата, както и на тази наредба, не отменя нарушението и наказанието за него.”
26. Настоящият чл.29, ал. 1 да стане: „За преустановяване на административните нарушения и осигуряване на безопасността по пътищата се прилагат принудителни административни мерки, посочени в чл. 171, т. 5 от Закона за движение по пътищата.“
27. В чл. 30, ал. 3 след текста: „условията на“ следва да отпадне: „чл. 29, ал. 1 б. “б“ от наредбата“ и да се замени с текста: „чл. 171, т. 5, буква „б“ и буква „в“ от Закона за движение по пътищата“. Текстът на чл. 30, ал. 3 придобива следния вид: „Разходите направени във връзка с преместването на всяко едно превозно средство при условията на чл. 171, т. 5, буква „б“ и буква „в“ от Закона за движение по пътищата се определят от Общински съвет-Русе в размер на 40,00 лв. с ДДС. Водачът на моторното превозно средство паркирал неправилно заплаща половината от сумата, ако се яви на мястото на нарушение преди транспортирането на преместеното вече превозно средство преди репатриращият автомобил да е тръгнал.“
28. В чл. 32 е допусната неточност и следва да се прецизира по следния начин: текста „на място, където това е забранено, може да бъде блокирано“ да се замени с текста: „в зоната за платено паркиране се блокира“, текста: „съгласно чл.99, ал.3 и чл.167 от Закона за движение по пътищата“ се заменя с текста: „ съгласно чл. 167, ал.2, т. 2 във връзка с чл. 99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата“ и след думата „скоба“ да се добави израза: „от страната на водача“.
Текста на чл. 32 придобива следния вид: „Колелото на автомобил, паркиран в зоната за платено паркиране се блокира с техническо устройство /скоба/ от страната на водача, съгласно чл.167, ал.2, т.2 във връзка с чл.99 ал.3 от Закона за движение по пътищата.“
29. Чл. 36 се отменя, тъй като в чл. 98 от Закона за движение по пътищата са изброени всички хипотези за неправилното паркиране.
30. Необходимо е да се прецизира текста на чл.38 и да се измени по следния начин: „Оперативната дейност по блокиране на колелата на неправилно паркирали моторни превозни средства в зоните за платено паркиране на територията на гр. Русе се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Община Русе, издадена на основание и в изпълнение на чл. 168 и следващи от Закона за движение по пътищата“;
31. Настоящият текст на чл. 39, ал. 2, т. 2 се заменя с: „ Директорът на ОД на МВР-Русе или определени от него с писмена заповед длъжностни лица“, за да има Областната дирекция на МВР правомощията да извършва самостоятелен контрол по изпълнение изискванията на наредбата.
32. В чл. 40, ал.1 след думата „наредба“ отпада целия текст и се заменя с текста: „физическите лица се наказват с глоба от 10,00 лв. до 300, 00 лв., а едноличните търговци и юридическите лица-с имуществена санкция от 50,00 лв. до 500,00 лв.“
Текстът придобива следния вид: „За установените нарушения на изискванията на тази наредба, физическите лица се наказват с глоба от 10,00 лв. до 300, 00 лв., а едноличните търговци и юридическите лица-с имуществена санкция от 50,00 лв. до 500,00 лв.“.
33. Предлагам чл. 40, ал. 2 да се отмени поради отпадане на законовото основание (чл. 59, ал. 3 от ЗАНН).
34. В чл. 40, ал. 3 поради допусната неточност в думите „органите по чл. 40“ се заменя с „органите по чл. 39“ и текста придобива следния вид: „За явно маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, органите по чл. 39 налагат на място срещу квитанция глоба в размер на 10 лв.“.
35. В чл. 41, ал. 2 текста: „определени от него длъжностни лица“ се заменя с текста: „определен от него заместник-кмет“. Текстът придобива следния вид: „Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от определен от него заместник-кмет“.
36. Чл. 42 се отменя тъй като глобите за нарушенията в уличното движение са определени в Закона за движение по пътищата.
37. Чл. 43 следва да се отмени, тъй като е с невъзможен предмет поради доказана неприложимост в практиката.
38. Чл. 44 се отменя тъй като глобите за нарушенията в уличното движение са определени в Закона за движение по пътищата.
39. В чл. 45, ал. 1 след думата „наредба“ отпада целия текст и се заменя с текста: „физическите лица се наказват с глоба от 20,00 лв. до 600, 00 лв., а едноличните търговци и юридическите лица-с имуществена санкция от 100,00 лв. до 1 000,00 лв.“
Текстът придобива следния вид: „При повторно нарушение на изискванията на тази наредба, физическите лица се наказват с глоба от 20,00 лв. до 600, 00 лв., а едноличните търговци и юридическите лица-с имуществена санкция от 100,00 лв. до 1 000,00 лв.“.
40. В чл. 45 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: „За системни нарушения на изискванията на тази наредба на физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер на определените в ал. 2“.
41. В чл. 45 се създава нова ал. 4 с текст: „Системно“ нарушение по смисъла на тази наредба е нарушение извършено повече от два пъти, констатирано с влезли в сила наказателни постановления за една календарна година“.
42. Чл. 46 следва да се отмени, защото подправяне, фалшифициране или копиране на документи представлява престъпление по Наказателния кодекс и не може да се налага административно наказание.
43. Всички абревиатури в наредбата следва да бъдат изписани с пълното им наименование.
44. В Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията Община Русе (Наредбата) се правят следните изменения:
44.1. „Текстът на чл. 53б от Наредбата става чл. 59д и се изменя както следва:
44.1.1. Алинея 1 придобива следната редакция: „Цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата е както следва:

– До един час – 1.00 лв;
– По 1.00 лв. за всеки следващ започнат час.“
44.1.2. Алинея 2 се отменя.“
44.2. Чл. 64 от Наредбата се отменя.
45. Промените в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията Община Русе се налагат от промяната в Закона за движение по пътищата, където вече се ползва понятието цена вместо такса. Поради това нормата, която я регламентира се премества в друг раздел на наредбата. Размерът на цената не се променя.
Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 2 и ал. 3 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административно процесуален кодекс и чл. 8 от Закон за нормативните актове, Общински съвет-Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. В чл. 4 след думата „движението“ се добавя „по пътищата“.
§ 2. В чл. 9, ал. 3 текста „отдел Архитектура и селищно изграждане към общината“ се заменя с „дирекция Устройство на територията към общината“.
§ 3. В чл. 11, ал. 1 отпада текста „съгласно изискванията на чл. 94, ал. 3 и 4“.
§ 4. В чл. 14 отпада текста „само плътно до бордюра на тротоара или в специални уширения, ако има такива“ и се заменя с „съгласно предвиденото в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане“.
§ 5. Чл. 15 се отменя.
§ 6. В чл. 16, ал. 2 досегашния текст се заменя с текста: „Местата по предходната алинея се определят съгласно Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от министъра на транспорта“.
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19 /1/, т.1 думите: „за деца до 14 години, управляващи велосипеди, скейт бордове и ролкови кънки.“ се заличават, „БМП“ се заменя със „спешна и неотложна помощ“ и се добавя „пожарна безопасност“;
2. Чл. 19, ал. 2 се отменя
§ 8. Чл. 21 се отменя.
§ 9. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 текста „на цялата територия на Община Русе“ се заменя с текста: „площади, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци и на тротоари без съответното разрешение от собственика или администрацията управляваща пътя“ и думата „градинки“ се заменя с „градини“.
2. В ал. 1, т. 4 досегашния текст се заменя с текста: „Забранява се престоя и паркирането на моторни превозни средства на места определени за паркиране на хора с трайни увреждания. Забранява се престоя и паркирането на моторни превозни средства на велоалеи и бус-ленти.“
3. ал. 1, т. 5 се отменя.
4. ал. 1, т. 6 се отменя.
5. Създава се нова ал. 2 със следния текст: „Кметът на Общината определя обществените места за охраняеми паркинги и автомобилни гробища за превозни средства, които са негодни за движение, разкомплектовани или със значителни повреди, както и на снети от отчет моторни превозни средства (без регистрационни номера)“.
6. Досегашната, ал. 2 става, ал. 3.
7. Досегашната, ал. 3 става, ал. 4.
8. Досегашната, ал. 4 става, ал. 5.
9. Досегашната, ал. 5 става, ал. 6.
10. Досегашната, ал. 6 става, ал. 7.
11. В ал. 7 т. 2 думата „автомобили“ се заменя с думите „пътни превозни средства“.
§ 10. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24, ал. 1 след думите „могат да бъдат“ се добавя: „означени и“
2. В чл. 24, ал. 5 „18,30 ч.“ се заменя с „18,00 ч.“;
§ 11. В чл. 25 досегашния текст се заменя с текста: „Забранено е паркирането на автомобили на места, обозначени за служебно ползване, платени паркоместа от юридически лица и еднолични търговци, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата в рамките на регламентирания режим за паркиране“.
§ 12. В заглавието на Раздел 2 отпадат понятията „кратковременно“ и „синя зона“.
§ 13. Във всички текстове от Раздел 2 отпадат понятията „кратковременно“ и „синя зона“.
§ 14. Чл. 27 се изменя така:
1. В чл. 27, ал. 2 „18,30 ч.“ се заменя с „18,00 ч.“;
2. Текстът в чл. 27, ал. 3 се заменя с текста: „Времетраенето за еднократно паркиране в платената зона е почасово, но не повече от 3 часа“.
§ 15. Чл. 28 се изменя така:
„Чл.28 /1/ Цената за паркиране се определя от Общинския съвет и се заплаща към момента на паркиране. Удостоверяването на заплащането на цената и контролът на действителното време на паркирането на автомобилите в зоните за платено паркиране се извършва по следните начини:
а) с издаден от служителите на ОП „КД”, обслужващи зоните за кратковременно паркиране, фискален бон, за заплатената цена. Цената за паркиране в зоните за платено паркиране се определя съгласно Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. Фискалният бон се поставя от водача на ППС на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, даващо възможност за осъществяване на контрол. Не се допуска времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на фискалния бон.”
б) с предварително изпращане на SMS на определения за целта номер, посочен в информационна табела.
в) (нова с реш.No1175/14.04.2011 г.) самотаксуване с предварително закупен „Талон за паркиране”.
При паркиране в платената зона върху талона трайно се отбелязва началния момент на паркирането чрез задраскване на годината, месеца, деня, часа и минутите, а самия талон се поставя на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, даващо възможност за осъществяване на контрол. Не се допуска времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на талона.”
/2/ (нова, реш.No780/28.01.2010 г.) Поставянето на фискален бон за паркиране в автомобила или изпращането на SMS от водач, паркирал автомобила си в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата, както и на тази наредба, не отменя нарушението и наказанието за него.”
§ 16. Чл. 29, ал. 1 се изменя така: „За преустановяване на административните нарушения и осигуряване на безопасността по пътищата се прилагат принудителни административни мерки, посочени в чл. 171, т. 5 от Закона за движение по пътищата.“
§ 17. В чл. 30, ал. 3 отпада текста „чл. 29, ал. 1, б. „б“ от наредбата“ и се заменя с текста „чл. 171, т. 5, буква „б“ и буква „в“ от Закона за движение по пътищата“.
§ 18. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текста „на място, където това е забранено, може да бъде блокирано“ се заменя с „в зоната за платено паркиране се блокира“;
2. Текста: „съгласно чл.99, ал.3 и чл.167 от Закона за движение по пътищата“ се заменя с текста: „ съгласно чл. 167, ал.2, т. 2 във връзка с чл. 99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата“;
3. След думата „скоба“ се добавя израза: „от страната на водача“;
§ 19. Чл. 36 се отменя.
§ 20. Чл. 38 се изменя така: „Оперативната дейност по блокиране на колелата на неправилно паркирали моторни превозни средства в зоните за платено паркиране на територията на гр. Русе се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Община Русе, издадена на основание и в изпълнение на чл. 168 и следващи от Закона за движение по пътищата“;
§ 21. Чл. 39, ал.2, т.2 се изменя така: „Директорът на ОД на МВР-Русе или определени от него с писмена заповед длъжностни лица“;
§ 22. В чл. 40, ал. 1 след думата „наредба“ целия текст се заменя с: „физическите лица се наказват с глоба от 10,00 лв. до 300, 00 лв., а едноличните търговци и юридическите лица-с имуществена санкция от 50,00 лв. до 500,00 лв.“;
§ 23. Чл. 40, ал.2 и 4 се отменят.
§ 24. В чл. 40, ал. 3 текста „органите по чл. 40“ се заменя с „органите по чл. 39“.
§ 25. В чл. 41, ал. 2 текста: „определени от него длъжностни лица“ се заменя с текста: „определен от него заместник-кмет“.
§ 26. Чл. 42 се отменя.
§ 27. Чл. 43 се отменя.
§ 28. Чл. 44 се отменя.
§ 29. В чл. 45, ал. 1 след думата „наредба“ отпада целия текст и се заменя с текста: „физическите лица се наказват с глоба от 20,00 лв. до 600, 00 лв., а едноличните търговци и юридическите лица-с имуществена санкция от 100,00 лв. до 1 000,00 лв.“
§ 30. В чл. 45 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: „За системни нарушения на изискванията на тази наредба на физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер на определените в ал. 2“.
§ 31. В чл. 45 се създава нова ал. 4 с текст: „Системно“ нарушение по смисъла на тази наредба е нарушение извършено повече от два пъти, канстатирано с влезли в сила наказателни постановления за една календарна година“.
§ 32. Чл. 46 се отменя.
§ 33. Всички абревиатури в наредбата да се изпишат с пълното им наименование.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 34. В Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията Община Русе (Наредбата) се правят следните изменения:
1. „Текстът на чл. 53б от Наредбата става чл. 59д и се изменя както следва:
1.1. Алинея 1 придобива следната редакция: „Цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата е както следва:
– До един час – 1.00 лв;
– По 1.00 лв. за всеки следващ започнат час.“
1.2. Алинея 2 се отменя.“
2. Чл. 64 от Наредбата се отменя.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове