Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 15.06.2016 г. е проведено заседание на Държавна приемателна комисия (ДПК), със задача да установи, съобразно правилата и нормите, регламентирани в Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 72 / 15.08.2003 г.), изпълнението на строително-монтажните работи и функционалната пригодност съобразно издадено разрешение за строеж за изграждане на „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“. Същият е общинска собственост и ще разполага с шестдесет паркоместа, организирани на две подземни нива, с тридесет паркоместа на всяко ниво. Чрез функционирането на подземния паркинг се цели подобряване на условията за паркиране в Централната градска част на гр. Русе. Услугата за паркиране на моторни превозни средства в „Обществения паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“ ще бъде достъпна за гостите и гражданите на гр. Русе, като потребяването й ще бъде обусловено от заплащане на цена, определена от Общински съвет – Русе. Освен цена за паркиране на моторни превозни средства за един час, с предлаганата Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, се предлага да бъдат установени още цена за паркиране на моторни превозни средства за една нощувка (обхващаща периода от 18:00 часа до 08:00 часа на следващия ден) и цена за паркиране на моторни превозни средства за едно денонощие (за срок от двадесет и четири часа). Цените са определени така, че да осигурят по-ефективната експлоатация на съоръжението, като натоварването да не бъде само през делничните дни, в рамките на

работното време. Предвижда се подземният паркинг да работи при денонощен режим
на работа. С оглед естеството и предназначението на обекта, „Общественият паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“ не попада в хипотезите на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата или на чл. 6, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Съгласно чл. 9 ЗМДТ, в компетентността на Общински съвет – Русе е вменено правомощие да приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. На основание чл. 6, ал. 2 ЗМДТ, за всички услуги и права, предоставяни от Общината, с изключение на тези по чл. 6, ал. 1 ЗМДТ, Общинският съвет определя цена. Предлаганите цени на услугата за паркиране на моторни превозни средства в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“, са установени след извършени финансови анализи, при съобразяване на необходимите за реализация на съответната услуга разходи за труд и материали, при 75% заетост на обособените места за паркиране. Съгласно чл. 55, ал. 3 от Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, цените на услугите и правата могат да надвишават тяхната себестойност.
Целите, които се поставят с предлаганата Наредбата за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе са насочени към:
– справедливо и целесъобразно определяне на цените на услугата, предоставяна на гражданите и гостите на гр. Русе, за паркиране на моторни превозни средства в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“, при спазване на принципите на равнопоставеност, обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност;
– възстановяване на разходите на Община Русе по предоставяне на услугата за паркиране на моторни превозни средства в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“.
За предоставяне на услугата по паркиране на моторни превозни средства в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“, не се предвижда използването на допълнителни средства от бюджета на Община Русе.
В следствие приемането на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, се очаква да се увеличат приходите в общинския бюджет, от събраните цени за потребената услуга за паркиране на моторни превозни средства във въведения в експлоатация и функциониращ „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“.
Не беше установено настоящият проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление, установена в чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство (в частност на ЗМДТ) с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното,

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
Приложения: 1. Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе,
2. Анализни цени на услугата за паркиране на моторни превозни средства в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“.

Вносител:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе 

Файлове