Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Услугата за паркиране на моторни превозни средства в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“, функционира от месец Август 2016 г. Същият е общинска собственост и разполага с шестдесет паркоместа, организирани на две подземни нива, с тридесет паркоместа на всяко ниво. За изминалият период, Общинска администрация – Русе направи анализ, относно запълняемостта на паркинга, който показват, че обектът не се експлоатира в пълният му капацитет. В работни дни се запълват около 15% , а в почивни и празнични дни интересът към ползването на услугата е минимален. Тенденцията по месеци сочи, нарастване на ползваемостта, но това се случва с бавни темпове. С цел по-ефективно използване ресурсите на паркинга, са и настоящите промени, с които се предлага въвеждането на нова услуга „Предплатен месечен абонамент“, която не беше предвидена досега. Това е продиктувано от постъпили множество запитвания от граждани и организации, при положение, че вече съществуват почасови, целодневни и нощни цени. Предлаганата услуга, следва да се заплаща предварително, като се предоставят до 50 % от капацитета на паркинга.
Съгласно чл. 9 ЗМДТ, в компетентността на Общински съвет – Русе е вменено правомощие да приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. На основание чл. 6, ал. 2 ЗМДТ, за всички услуги и права, предоставяни от Общината, с изключение на тези по чл. 6, ал. 1 ЗМДТ, Общинският съвет определя цена.
Цената на услугата „предплатен месечен абонамент“ за паркиране на моторни превозни средства в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“, е установена след извършен финансов анализ, при съобразяване на необходимите за реализация на съответната услуга разходи за труд и материали, при 50% заетост на обособените места за паркиране. Съгласно чл. 55, ал. 3 от Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, цените на услугите и правата могат да надвишават тяхната себестойност.
Предлаганата цена на услугата за предплатено месечно паркиране на моторни превозни средства в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“, е съобразена и с утвърдената практика за месечен абонамент за ползване на един брой паркомясто върху улични платна, съгласно чл. 25б от Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приет с Решение № 413/18.12.2008 г., изм. с Решение №452/29.01.2009 г.; изм. с Решение.№101/01.03.2012 г. на Общински съвет – Русе.
Към предоставянето на визираната в чл. 25б услуга има голям интерес от страна на много юридически лица, които се възползват от нея. Съгласно чл. 24 от Наредба 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, часовият диапазон в който може да се ползва услугата е в работни дни от 08.00 до 18.00 ч. и в събота от 09.00 до 14.00 ч.
Услугата „предплатен месечен абонамент“ за „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“, ще се предоставя без ограничения в часовия диапазон за всички желаещи да я ползват /физически и юридически лица/. Към момента има множество запитвания от граждани и фирми, за възможност да ползват паркомясто, срещу предплатен месечен абонамент.
Целите, които се поставят с предлаганата Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе са насочени към:
-повишаване на заетостта на обекта и възстановяване на разходите на Община Русе по предоставяне на услугата за паркиране на моторни превозни средства в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“.
За предоставяне на услугата по „предплатен месечен абонамент“ за паркиране на моторни превозни средства в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“, не се предвижда използването на допълнителни средства от бюджета на Община Русе.
В следствие приемането на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, се очаква да се увеличат приходите в общинския бюджет, от събраните суми за потребената услуга „предплатен месечен абонамент“ за паркиране на моторни превозни средства в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе“.
Не беше установено настоящият проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление, установена в чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство (в частност на ЗМДТ) с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Приложения: 1. Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе,
2. Анализ цена на услугата „ Предплатен месечен абонамент“ за паркиране на МПС в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе”

Вносител:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове