Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от общинските съветници

Орлин Дяков – ръководител на работна група,
създадена с Решение № 201/21.04.2016г.,
Владислав Атанасов
Росица Георгиева
Пенчо Милков
Иво Пазарджиев
Венцислав Великов
Веселко Цветков
Мирослав Славчев
Дауд Ибрям

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 201 на Общински съвет – Русе, проето с Протокол № 8 от 21.04.2016г. Общински съвет – Русе създаде работна група, която да подготви и внесе за разглеждане в Общински съвет – Русе промени, свързани с актуализирането на Наредба № 17 за символиката на Община Русе в частта Глава четвърта „Награди на Община Русе”, раздел I „Почетен гражданин на град Русе”. Наред с изпълнението на тази задача работната група обсъди и реши да предложи на Вашето внимание изменения и допълнения в други текстове на наредбата.
На първо място с предложението се правят промени в нормите, регламентиращи реда и условията за удостяване със званието „Почетен гражданин“. Действащите норми, касаещи удостояването с това звание са последно изменяни през 2014 година, но практиката показва, че е необходимо същите да бъдат усъвършенствани, така че нормите да съответстват в по-голяма степен с обществените отношения, които регулират. Именно това е и причината, която налага измененията в тази част на нормативния акт. С приемане на предлаганите промени се цели както постигане на яснота в процедурата по предлагането на кандидатите а удостояване със званието, така и даване на възможност на участващоте в този процес лица да обсъдят по-обстойно и аргументирано отговаря ли предложеното лице на изискванията на наредбата. С промяната се предвижда опадане на възможността със званието да бъдат удостоявани граждани за дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община Русе. Причината за това е да се подчертае важността и тежестта на званието като награда, която Община Русе дава за изключителни заслуги, а не само за рутинно изпълнение творческа и общественополезна дейност. Целта на това конкретно изменение е ограничаване кръга лица, които да се удостояват със званието с оглед затвърждаване на неговата изключителност. В точка 2 на ал. 1 от чл. 26 на Наредбата се включва и образованието като сфера, за постигането на изключителни постожения в която ще може да се удостоява със званието „Почетен гражданин“. Липсата на такъв текст до настоящия момент безспорно е пропуск в правната уредба, още повече, че на територията на град Русе наред с множеството основни и средни училища действат и няколко висши учебни заведения, което го превръща в значим обрзователен център.
На второ място с проекта, който предлагаме на вашето внимание се предвижда и отпадане на ограничението с Награда „Русе“ да се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе само през изминалата година. С предложението се дава възможност наградата да се дава за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе не само през последната година. Така ще бъдат зачетени приносът и дейността за издигане авторитета на града на творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата за по-дълъг период от време.
На трето място се предвижда създаване на нова ежегодна награда „Млад творец“ на името на актьорите Яна и Георги Стефанови“. Нейното създаване е предложено от г-жа Деяна Мусева и е съгласувано с общинска администрация. Средствата за наградата ще бъдат подсигурявани от г-жа Мусева. С наградата се почита яркия принос и заслуги на артистите Яна и Георги Стефанови за развитието на ДТ „Сава Огнянов“ и театралното изкуство в Русе.
За прилагане на предложените норми не се налага изразходването на финансови средства.
Тъй като в конкретния случай, доколкото става въпрос за изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване по реда на чл. 45 а, ал. 1 от ЗОС от Общински съвет като орган на местно самоуправление, са съобразени разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от ЗНА, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:
§. 1. В чл. 26, ал. 1, т. 2 след израза „изключителни постижения в областта“ се добавя „на образованието“ и се поставя запетая.
§. 2. Точка 3 на чл. 26, ал. 1 от наредбата се отменя.
§. 3. Чл. 27, ал. 1 придобива следната редакция: „Предложения за удостояване със званието се внасят до Общинския съвет от кмета на Общината или от общински съветници. Номинации за званието от структури на гражданското общество, културни и други институции могат да се отправят до кмета на Общината или общински съветник.“
§. 4. Чл. 27, ал. 2 става: „Предложението се разглежда на председателски съвет, който излиза със становище, което се прилага към него.“
§. 5. В чл. 27 се създава нова алинея 3 като следва: „След процедура по алинея 2 предложението се внася за разглеждане от постоянните комисии и на заседание на Общински съвет – Русе.“
§. 6. В чл. 40, ал. 1 отпада текста „през изминалата година“.
§. 7. В Глава 4 се създава нов Раздел VIII “Награда „Млад творец“ на името на актьорите Яна и Георги Стефанови“ със следното съдържание:
„Чл. 74a. (1) С Наградата „Яна и Георги Стефанови“ се удостояват млади творци в областта на изкуствата и културата на възраст до 30 години от гр. Русе за изключителни творчески и артистични постижения и завоювани награди от национални и международни конкурси, състезания и прегледи за текущия творчески сезон.
(2) Наградата не се връчва посмъртно;
(3) Наградата не може да бъде връчвана на едно лице повече от един път;
Чл. 74б. Наградата се придружава от парична сума в размер от 600 (шестстотин) лв., и награден знак, осигурени от семейството на Яна и Георги Стефанови.
Чл. 74в. (1) Предложенията могат да се внасят от учебни заведения и културни организации и трябва да съдържат изчерпателна информация и мотивировка.
(2) Предложенията се внасят всяка година в Дирекция „Култура и образование” на Община – Русе до 10 май на текущата календарна година.
Чл. 74г. (1) Носителят на наградата се определя със заповед на Кмета на Община Русе по предложение на назначена от кмета Комисия в състав: Зам.-кмет по хуманитарни дейности на Община – Русе, Директор на Дирекция “Култура и образование”, членовете на ПККРВ при ОбС и двама представители на Дирекция “Култура и образование”.
(2) Комисията се председателства от Председателя на ПККРВ при ОбС.
(3) При необходимост в състава на комисията могат да бъдат привличани и експерти.
(4) Комисията излъчва наградения с тайно гласуване и обикновено мнозинство.
(5) Комисията съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретни мотиви за присъждане на наградата.
Чл. 74д. Наградата се връчва от Кмета на Община Русе или упълномощено от него лице в навечерието на 24 май.”

ВНОСИТЕЛИ:

Орлин Дяков

Владислав Атанасов

Росица Георгиева

Пенчо Милков

Иво Пазарджиев

Венцислав Великов

Веселко Цветков

Мирослав Славчев

Дауд Ибрям
 

Файлове